25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Absolutorium dla Burmistrza Tucholi

2 min read

Podczas VIII sesji Rady Miasta kolejny już raz udzielono Burmistrzowi Tucholi absolutorium. Pytacie nas Państwo czym tak naprawdę jest to pojęcie. Jest okazja, aby to wyjaśnić.

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ kolegialny organowi wykonawczemu. Na szczeblu gminy absolutorium udziela Rada Miejska Burmistrzowi.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat sprawozdania.

Przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie z art.18a ust. ustawy o samorządzie gminnym Komisja opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Następnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje Rady Miejskiej i wreszcie cała Rada na sesji absolutoryjnej, która winna się odbyć w terminie do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (w przypadku koźmińskiej Rady Miejskiej większość ta wynosi 8 głosów).

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielania absolutorium, z mocy art.28a ustawy o samorządzie gminnym, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza.

Pan Tadeusz Kowalski, obecny burmistrz jest samorządowcem doświadczonym, jednocześnie doskonale sprawdza się w roli gównego architekta budżetu, jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że korzysta z pomocy swoich pracowników. Zgranie i konsekwencja, to chyba jego klucz do sukcesu. Radni miejscy kolejny raz  docenili te wysiłki.

_______________

(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook