2 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

„Afery kredkowej” ciąg dalszy?

4 min read

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami powracamy do problemu który poruszaliśmy na łamach Tucholskiej Oficyny Kulturalnej i Społecznej od chwili, gdy zainteresowała nas swoją sprawą mieszkanka Tucholi, która zamieściła za naszym pośrednictwem list otwarty, który wystosowała do władz UMiG w Tucholi  w sprawie dotyczącej stypendiów otwartych, inaczej, pomocy materialnej o charakterze socjalnym, którą według inicjatorki najbiedniejsi mają wpierw otrzymać, a po dokonanych zakupach… rozliczyć.

Umownie sprawę tę nazwaliśmy „aferą kredkową”, a poświęciliśy jej aż dwa teksty:

„AFERA KREDKOWA”, CZYLI… LIST OTWARTY MIESZKANKI TUCHOLI DO WŁADZ MIASTA

JEST ODPOWIEDŹ WŁADZ MIASTA W SPRAWIE „AFERY KREDKOWEJ”!

W drugim ze wskazanych artykułów zamieściliśmy odpowiedź przedstawiciela władz miasta pana Pawła Cieślewicza, który informuje:

Zasadniczo niewiele mam do dodania do tego, co parę miesięcy temu napisałem w Tygodniku Tucholskim, odpowiadając na poprzedni list pani Prill, dlatego może powtórzę to, co wydaje mi się najważniejsze. Dodam tylko, że w międzyczasie otrzymałem też pismo od wojewody, z prośbą o wyjaśnienia. Takie wyjaśnienia udzieliłem i dalszej korespondencji nie było.

Niestety, dyskusja z autorką listu jest utrudniona jak zawsze wtedy, gdy jedna ze stron, czyli w tym przypadku Rada Miejska i burmistrz, zobowiązana jest poruszać się tylko w ramach określonych przez prawo i nie może podejmować uchwał, czy też wydawać decyzji niezgodnych z ustawą. Takim przykładem może być termin składania wniosków o stypendia szkolne, który został określony w artykule 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty i wbrew temu, co zdaje się sugerować pani Prill, nie ma możliwości jego zmiany przepisem prawa miejscowego. Dopiero po upływie terminu wskazanego przez ustawodawcę można też dokonać weryfikacji wniosków na stypendia szkolne. Tak samo kwota stypendium szkolnego nie ma charakteru uznaniowego, a jego wysokość jest uzależniona od wysokości dotacji z budżetu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem liczby uczniów uprawnionych i wysokości dochodów ich rodzin. Podobnie, dopiero po przyznaniu gminie Tuchola wskazanej dotacji można określić faktyczną wysokość kwoty stypendium dla jednego ucznia w kreślonej grupie dochodowej i następnie wydawać decyzje administracyjne, co przesądza o terminie wypłaty stypendium szkolnego. Oczywiste jest też, że żaden organ w gminie Tuchola nie ma wpływu na termin przyznania dotacji z budżetu państwa.

Jak dowiedziałem się w Ośrodku Pomocy Społecznej, osoby w szczególnie trudnej sytuacji, nadal mogą dokonać zakupów w ramach stypendium szkolnego w formie bezgotówkowej, oczywiście też dopiero po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej stypendium. Należy jeszcze nadmienić, że decyzję administracyjną wydaje się przed rozliczeniem faktur i innych dokumentów potwierdzających wydatkowaną przez klienta kwotę stypendium, gdyż właśnie wysokość tej kwoty jest określona w decyzji administracyjnej, jak rówzmi dramatycznienież jest określony termin wypłaty stypendium. Z takiej możliwości skorzystały 43 spośród 234 rodzin, w których były osoby uprawnione do stypendium szkolnego.

Ja rozumiem, że nie wszystko musi nam się podobać, ale jeżeli pewne rozwiązania prawne w obowiązujących ustawach chcielibyśmy zmienić, to adresatem takich postulatów winien być parlamentarzysta. Pani Prill jako członek Prawa i Sprawiedliwości ma tym bardziej ułatwione zadanie. Chciałbym również dodać, że podtrzymuję to, co powiedziałem poprzednio, rada jest otwarta na dyskusję na temat zmian w obowiązujących przepisach, o ile będą one zgodne z prawem.

Paweł Cieślewicz

Oto dalszy sprawy. Otrzymaliśmy dzisiaj jeden z wielu listów autorki listu otwartego w przedmiotowej sprawie. Ostatni brzmi dramatycznie, mieszkanka prosi nas o pomoc i przesyła nam oficjalne pismo, które otrzymała od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,a które z upoważnienia wojewody podpisała pani Dyrektor Nadzoru i Kontroli Agnieszka Makara. Oto jego treść:

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 20 lutego 2013 r., przesłanego za pomocą poczty elektronicznej, dotyczącego trybu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Tuchola uprzejmie informuję, co następuje. Wojewoda Kujawsko – Pomorski podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 8 listopada 2013 roku znak: WNK.IV.4130.1.73.2013MT, a ponadto stwierdza, że nie istnieją formalno – prawne przeciwwskazania, aby Rada Miejska dokonała zmiany uchwały Nr LI/471/l0 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 191 poz. 2572) oprzez dodanie zapisu o szczególnie uzasadnionym przypadku, w którym odpowiedni podmiot przyzna i wypłaci stypendium o charakterze socjalnym a następnie zażąda w określonym terminie rozliczenia poniesionych kosztów. Jednakże rozwiązanie o którym wyżej wspomniano, wymaga inicjatywy uchwałodawczej, którą zgodnie z § 56 ust. 1 Statutu Gminy Tuchola (Dz. Urz. Woj. uj. – Pom. z 2012 r., poz. 603 – tekst jednolity) posiadają Komisje Rady, klub radnych, każdy z radnych oraz Burmistrz. Jak wynika z powyższego przepisu Statutu Gminy Tuchola, wystarczy że przekona Pani do swych racji jeden z ww. podmiotów i wystąpi on z taką inicjatywą uchwałodawczą, a wtedy Rada Miejska opowie się za lub przeciw proponowanemu przez Panią rozwiązaniu. Reasumując, znajdująca się w obrocie prawnym uchwała Nr LI/471/l0 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 października 2010 r. jest zgodna z prawem. Do jej zmiany jest wymagana inicjatywa uchwałodawcza, którą posiadają podmioty wymienione w § 56 ust. 1 Statutu Gminy Tuchola oraz odpowiednia ilość głosów radnych Rady Miejskiej w Tucholi, którzy zaakceptowaliby taką zmianę. Wojewoda Kujawsko – Pomorski nie posiada takiej inicjatywy uchwałodawczej ani takich uprawnień nadzorczych, które pozwalałyby mu w przedmiotowej sprawie na interwencję.

Pismo datowane jest na 20 dzień marca br.

________________

(a)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook