0 2 min 1 rok

16 września 2022 r. o godzinie 09.00 rozpocznie się XLI sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 312.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2022 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2022 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego.
 11. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
 17. Składanie zapytań i interpelacji.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny


(red.)