0 3 min 1 rok

Dnia 28 października 2022 r. o godzinie 08.00 rozpocznie się XLII sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Sesja odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Tucholi, ul. Pocztowa 7, sala 312.

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
 7. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2021/2022.
 8. Ochrona i promocja zdrowia na terenie Powiatu – funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Tucholski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu na rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Składanie zapytań i interpelacji.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie sesji.

Materiał informacyjny


(red.)