0 3 min 1 rok

Początek sesji o godz. 9:00. Relacja filmowa (link)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas L sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

9. Informacja o stanie rolnictwa w Gminie Tuchola.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przeciw miejscowemu planowi zagospodarowania dla żwirowni.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Tuchola na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Gołębiej, Świeckiej i Gabrieli Zapolskiej w Tucholi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuchola.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tuchola.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2022 rok.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

18. Sprawozdanie z realizacji programu 63. Dni Borów Tucholskich.

19. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

21. Zakończenie.

Materiały sesyjne.


(red.)