0 5 min 1 rok

W oparciu o art. 10 i 11 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236) Wójt Gminy Gostycyn poniżej zamieszcza informację oraz wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Przed wejściem w życie cytowanej wyżej ustawy Gmina Gostycyn zbierała ankiety w celu oszacowania zapotrzebowania zakupu węgla przez mieszkańców.

Ankiety nie są wnioskiem !

Osoby, które nie złożyły ankiety, mogą również złożyć wniosek!

Dokumentem uprawniającym do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych jest złożenie formalnego wniosku na załączonym druku.

Wniosek o zakup preferencyjny może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która jest uprawniona do dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, zgodnie z art. 2:

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

Jednocześnie informuję, że wnioskodawcy którzy zakupili węgiel wcześniej (przed złożeniem wniosku) nie są uprawnieni do zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Stosowny wniosek można złożyć:

– osobiście w Urzędzie Gminy Gostycyn, w okienku podawczym – biuro obsługi interesanta lub w pokoju Nr 6, w dniach i godzinach pracy Urzędu – podpisując wniosek podpisem osobistym,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Złożenie wniosku stanowi zobowiązanie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236).

Termin składania wniosków: od 08 listopada (wtorek) do 30 listopada (środa) 2022 r.

Ilość paliwa stałego dostępna do jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 02 listopada 2022 r.

1)     1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.

2)     1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę (3000 zł brutto za 1,5 t) . Po weryfikacji wniosku Gmina Gostycyn sporządzi z wnioskodawcą umowę na zakup preferencyjny węgla, która będzie zawierała kwotę zakupu. Właściciel otrzyma wnioskowany sortyment paliwa po uprzednim wpłaceniu wskazanej kwoty na podane przez gminę konto.

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do ceny nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w Tucholi  do gospodarstwa domowego.

Informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca otrzyma na podany adres  e-mail lub telefonicznie.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

(052 3367313)    (052 3367314)     (606 676 330).

Do pobrania.

Załącznik 1

Załącznik 2


(red.)

gostycyn.pl