0 2 min 9 miesięcy

24 lutego 2023 r. – piątek – odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

 

 •  1. Otwarcie sesji.
 •  2. Stwierdzenie quorum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LIX sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  7. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tuchola” za 2022 rok.
 •  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych.
 • 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Tuchola na dofinansowanie kosztów w zakresie wymiany pieców na nowoczesne źródła ciepła.
 • 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.
 • 12. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 13. Zakończenie.

Mat. sesyjne: https://bip.tuchola.pl/api/files/32104


(red.)