0 3 min 5 miesięcy

26 czerwca 2023 r. – poniedziałek – odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Początek sesji o godz. 900.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wybór sekretarza  sesji.

4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas LXIII sesji Rady Miejskiej w Tucholi.

6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuchola za lata 2021-2022.

9. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia dla mieszkańców Gminy Tuchola na lata 2022-2026” za rok 2022, w tym sprawozdania z realizacji polityki zdrowotnej.

10. Informacja na temat stanu przygotowań infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tucholi do sezonu turystycznego 2023 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Tuchola.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” w Gminie Tuchola na lata 2023-2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Plaskosz w Tucholi.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchola oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tuchola dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2023 rok.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchola.

20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

21. Zakończenie.

 

Materiały sesyjne.       


(red.)