0 3 min 2 lata

24 września 2021 r. – piątek – odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Tucholi.

Porządek obrad:

 •  1. Otwarcie sesji.
 •      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
 •  2. Stwierdzenie kworum.
 •  3. Wybór sekretarza  sesji.
 •  4. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  5. Zbiorcza informacja dotycząca interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków i spraw bieżących zgłoszonych podczas XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Tucholi.
 •  6. Informacja o pracy Burmistrza Tucholi.
 •  7. Składanie interpelacji i zapytań.
 •  8. Informacja o realizacji budżetu gminy Tuchola za I półrocze 2021 r. [osobny materiał]
 •  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Samorządu i Finansów Rady Miejskiej w Tucholi.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskie w Tucholi.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuchola.
 • 13. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w statutach Sołectw Gminy Tuchola. …
 • 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Tuchola.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rytel o uznanie za ochronne lasy położone na terenie gminy Tuchola.
 • 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sołectwu Bladowo do zarządzania składnik mienia komunalnego.
 • 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2021 rok.
 • 18. Przedstawienie wyników głosowania projektów zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 – materiał zostanie przygotowany na sesję po przeprowadzonym głosowaniu.
 • 19. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 • 20. Zakończenie.

_______________________________

Mat. sesyjne dostępne w BiP-ie tucholskiego magistratu