0 4 min 2 lata

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej, który:

WAŻNE! brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych:

  • w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat
  • w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat

oraz ukończył:

  • w przypadku mężczyzn – 65 lat,
  • w przypadku kobiet – 60 lat.

Jeżeli osoba, która była członkiem OSP nie spełniła powyższych przesłanek do 31 grudnia 2021 r., to okres, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako członek OSP może doliczyć do okresu, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażak ratownik OSP, a więc po 1 stycznia 2022 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

  • od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
  • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,

Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków.

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:
– wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
– zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Wszelkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

Bliższe informacje: tel. 52 564 25 09 lub pokój nr 101, tel. 52 336 34 33 lub pokój nr 103 w Urzędzie Miejskim w Tucholi.