czw. Lut 27th, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

Bezpieczeństwo w powiecie na celowniku TOKiS-PRESS

10 min read

Opierając się na policyjnych statystykach udostępnionych  podczas corocznej debaty publicznej, nasz powiat na tle innych polskich powiatów klasyfikuje się wysoko, pod względem bezpieczeństwa. Oczywiście przestępczość, to tylko jedna ze składowych, ale warto temat uściślić opierając się na konkretnych informacjach, które dyskutowane były wpierw na komisjach, a teraz procedowane  będą podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się już w najbliższy piątek.

Udostępniamy materiały sesyjne poświęcone właśnie temu zagadnieniu.

****

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok

Komisja   Bezpieczeństwa   i   Porządku   funkcjonuje   na   podstawie   art.38a   ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r., poz. 511 t.j.) i realizuje zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem nr 1/2017 Starosty Tucholskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2017-2020 w celu realizacji ustawowych zadań Starosty Tucholskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi   służbami,   inspekcjami   i   strażami   oraz   zadań   określonych   w   ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W okresie sprawozdawczym w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzili:

1.   Michał Mróz – Starosta Tucholski – Przewodniczący Komisji;

2.   Dorota Gromowska – radna delegowana przez Radę Powiatu Tucholskiego;

3.   Andrzej Pruszak – radny delegowany przez Radę Powiatu Tucholskiego;

4.   Wiesław Gapa – Komendant Powiatowy Policji w Tucholi;

5.   Sylwester Suchomski – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego

Policji w Tucholi;

6.   Marcin Przytarski – Prokurator Rejonowy w Tucholi;

7.   Dariusz Goźliński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi,

8.   Paweł Urban – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży

Pożarnej RP w Tucholi.

 

W  minionym  roku  skład  Komisji  dwukrotnie  uległ  zmianie,  ze  względu  na  zmiany w  instytucjach  delegujących  do  pracy  w  Komisji.  Zarządzeniem  Starosty  Tucholskiego Nr 12/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w miejsce   członka Komisji Prokuratora Rejonowego w Tucholi Pani Jolanty Cieślewicz do pracy w komisji powołany został Prokurator Pan Marcin Przytarski . Natomiast Zarządzeniem Nr 46/2019 z dnia 26 września 2019 r. w skład Komisji powołany został asp. Sylwester Suchomski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, który w pracach komisji zastąpił asp. Piotra Gapińskiego z KPP w Tucholi.

Ponadto w pracach komisji   z głosem doradczym uczestniczyli: Pani Justyna Szulc Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi oraz Pan Michał Mikołajczak Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tucholi.

W zależności od planowanej tematyki do udziału w posiedzeniach Komisji zapraszano kierowników powiatowych służb, dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli gmin, nadleśnictw, zarządców dróg wojewódzkich z terenu powiatu tucholskiego.

 

W  2019  roku  Komisja  pracowała  w  oparciu  o  „Powiatowy  program  zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata    2019-2022”. Program wypracowany został przez Komisje Bezpieczeństwa i Porządku i został przyjęty Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022.

Program  obejmuje następujące główne obszary i kierunki działania:

1.   Ograniczanie narkomanii i alkoholizmu.

2.   Bezpieczna szkoła.

3.   Ograniczanie  wykroczeń  i  przestępstw  w  miejscach  publicznych,  wzrost  poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,

4.   Ograniczenie wykroczeń i przestępczości w ruchu drogowym.

5.   Ograniczenie zdarzeń związanych z wykroczeniami i przestępstwami wynikającymi z naruszenia przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6.   Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej.

7.   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

8.   Bezpieczny wypoczynek.

9.   Zapobiegania i reagowanie na sytuacje kryzysowe.

10. Monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

 

Komisja w roku sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia w następujących terminach:

5  marca,  5  czerwca,  3  września  oraz  9  grudnia.  Przedmiotem  posiedzeń  komisji  były następujące sprawy i zagadnienia:

Na posiedzeniu w dniu 5 marca Komisja:

1) Przywitała w swoim gronie nowego członka komisji Pana Marcina Przytarskiego Prokuratora Rejonowego w Tucholi, który do pracy w komisji wskazany został przez Prokuratora Okręgowego. Powołanie w skład Komisji Prokuratora Przytarskiego nastąpiło w związku z przejściem w stan spoczynku dotychczasowego Prokuratora Rejonowego w Tucholi, a jednocześnie członka komisji.

2)  Zapoznała się z przebiegiem zabezpieczenia sezonu zimowego na drogach powiatu oraz oceną stanu dróg po sezonie zimowym, którą przedstawili:  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych    w    Tucholi    oraz    Kierownik    Rejonu    Dróg    Wojewódzkich w Tucholi.

3) Zaznajomiła się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tucholskim przedstawioną przez Prokuratora Rejonowego w Tucholi oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi.

4) Zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Tucholskim przedstawionym   przez   Komendanta   Powiatowego   Państwowej   Straży   Pożarnej w Tucholi.

5)  Zapoznała się z aktualnym stanem sanitarno – epidemiologicznym na terenie Powiatu Tucholskiego. Z uwagi na niemożność uczestniczenia w posiedzeniu pisemną informację w tym zakresie przygotował   Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi. Każdy z członków komisji otrzymał egzemplarz informacji.

6)  Zapoznała się z informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi w zakresie aktualnych zagrożeń weterynaryjnych w powiecie.

7)  Przyjęła informacje od Prezesa Zarządu Powiatowego OSP na temat najważniejszych przedsięwzięć i wydarzeń w pracy ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

Ponadto w sprawach bieżących:

1) Wsłuchano informacji przedstawionej przez Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie działań związanych z pozyskaniem przez powiat systemu  ostrzegania  ludności  o  zagrożeniach.  Pod  uwagę  brane  są  dwa  systemy

o nazwach „ Info Alert” i SISMS. Systemy posiadają zbliżone możliwości, natomiast znacznie różną się ceną zakupu i wysokością bieżących kosztów utrzymania. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest system Info Alert. Komisja podjęła rekomendacje do dalszych działań związanych z pozyskaniem systemu Info Alert.

2)  Szczegółowo omówiono przypadek pogryzienia przez sforę psów siedemnastoletniej mieszkanki miejscowości Klonowo. Przedstawione zostały działania podjęte przez poszczególne służby. Agresywne zwierzęta poddane zostały obserwacji w kierunku wystąpienia wścieklizny. Właściciel stada otrzymał nakaz poprawy zabezpieczenia posesji w sposób uniemożliwiający wydostanie się psów poza ogrodzenie. Policja w wszczęła w tej sprawie   dochodzenie. Na kanwie tego zdarzenia Komisja wnioskowała     do     przedstawicieli     służb     uczestniczących     w     posiedzeniu o przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do mieszkańców z informacją na temat zasad opieki i nadzoru nad zwierzętami domowymi w szczególności psami.

3)  Poruszono  także  sprawę  nielegalnego  transportu  chorych  lub  padłych  zwierząt rzeźnych. Do procederu tego wykorzystywane są najczęściej  pojazdy o ładowności do

3,5 tony. Często pojazdy te nie są przystosowane do przewozu zwierząt, a takim ich wykorzystaniu mogą świadczyć wyciągarki zamontowane wewnątrz skrzyń ładunkowych.  Służby  policji  znają  ten  proceder,  a  policjanci  zadaniowani  są w kierunku ujawniana przypadków nielegalnego przewozu zwierząt.

Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca Komisja:

1)  Zapoznała  się  z  informacją  w  sprawie  stanu  przygotowań  poszczególnych  służb

i inspekcji do zabezpieczenia sezonu wakacyjnego na terenie Powiatu Tucholskiego.

2)  Zapoznała się z informacją przedstawicieli Nadleśnictw Tuchola, Trzebciny, Woziwoda i Zamrzenica o zagrożeniach występujących w lasach na terenie Powiatu Tucholskiego. Omówiono także działania prowadzone przez poszczególne nadleśnictwa w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku na terenach leśnych.

3)  Zapoznała się z oceną aktualnego stanu bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie Powiatu

Tucholskiego przedstawianą przez przedstawicieli poszczególnych służb i inspekcji.

4) Przyjęła informację nt. stopnia realizacji przez poszczególnych wykonawców Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022.

W sprawach bieżących:

1) Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebciny poinformował o prowadzeniu zabiegów przeciw szkodnikom z wykorzystaniem samolotów na obszarze leśnym o powierzchni 1240 ha. Na terenie powiatów Tucholskiego i Świeckiego rozpylany jest środek owadobójczy o nazwie DIMILIN. Preparat ten jest nieszkodliwy dla ludzi, jednak ze względów prewencyjnych wprowadzono czasowy zakaz wstępu do lasu obowiązujący do 15 czerwca 2019 r. Ponadto Nadleśniczy wskazał na utrzymujące się wysokie zagrożenia pożarowe  występujące w lasach. Przy dalszym braku opadów deszczu mogą zostać wprowadzone kolejne zakazy wstępu do lasów.

2) Komendant   Policji   poinformował   o   możliwości   wykorzystania    na   festynie powiatowym, zawodach OSP, symulatora dachowania pojazdów. Symulator pozostaje w dyspozycji Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej. Sprzęt ten ma wysokie

walory edukacyjne. Pozwala uzmysłowić kierowcom jaki są skutki niebezpiecznej brawurowej jazdy samochodem.

3)  Prezes Powiatowego Zarządu OSP o poinformował, że tuż po komisji na stadionie OSiR w Tucholi odbędzie się uroczystość odbioru przez jednostki OSP z terenu powiatu tucholskiego i sępoleńskiego, sprzętu i wyposażenia ufundowanego przez Marszałka Województwa. Ochotnicze Straże Pożarne z ternu powiatu tucholskiego otrzymają:  25 ubiorów specjalnych, 115 hełmów, 1 agregat prądotwórczy, 1 pompę, 1 kamerę termowizyjną. Ponadto poinformował o organizacji w dniu 22 czerwca 2019 roku powiatowych zawodów pożarniczych, które odbędą się na stadionie w Lubiewie.

Na posiedzeniu w dniu 3 września  Komisja:

1)  Zapoznała się ceną realizacji  działań  służb, straży i inspekcji podczas zabezpieczenia sezonu letniego. W ocenie służb miniony sezon wakacyjny przebiegł bardzo  spokojnie i bezpiecznie.

2)  Zapoznała się z oceną aktualnego stanu bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie Powiatu

Tucholskiego przedstawianą przez przedstawicieli poszczególnych służb i inspekcji.

3) Przyjęła informację nt. stopnia realizacji przez poszczególnych wykonawców Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022.

4)  Wysłuchała informacji  Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w sprawie zakończenia remontu o drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku Tuchola – Bysław. Remont zgodnie z planem miał trwać rok , a z przyczyn wynikających z niepełnej dokumentacji uzbrojenia, które znajdowało się w remontowanym pasie drogowym, przedłużył się do dwóch lat. Sytuacji tych nie dało się wcześniej przewidzieć stąd takie opóźnienie. Droga została przejęta do użytkowania  od prowadzącej remont firmy Skanska. Aktualnie trwają jeszcze drobne prace związane z usuwaniem usterek, zwłaszcza zmianą odprowadzenia wody na ul. Warszawskie w Tucholi, gdzie po intensywnych    opadach    deszczu    dochodzi    do    zalewania    podwórek    posesji. W ramach prac gwarancyjnych dodano kolejną kratkę odbiorczą wody deszczowej na tej ulicy. Kierownik zwrócił uwagę, że dodanie   kratki nie rozwiązuje do końca problemu ponieważ tzw. wąskim gardłem jest zbyt mała przepustowość rur kanalizacji deszczowej. Jednak problemem jest też odprowadzanie wody opadowej przez użytkowników posesji przy drogach, bezpośrednio na drogi. Jest to naruszenie ustawy prawo wodne. Przy notowanych ostatnio anomaliach pogodowych do zalań wynikając z intensywnych opadów deszcz może dochodzić częściej. W najbliższym czasie planowane jest jedynie bieżące utrzymanie dróg. Na inwestycje można liczyć dopiero po pojawieniu się środków. ZDW w Tucholi poosiada przygotowana dokumentacje do uruchomienia remontów i przebudowy dróg wojewódzkich na odcinkach Tuchola – Pruszcz i Tuchola – Sępólno jednak uruchomienie tych inwestycji zależy od przyznania środków prze Marszałka Województwa. Zakończony został  audyt skrzyżowania na ul. Chojnickiej w Tucholi z drogą na Czersk. Aktualnie planowany jest remont drogi nr240 w kierunku Żalna od w/w skrzyżowania do wysokości hurtowni Hydraulik. Na lata2020/21 planowany jest dalszy remont tej drogi na odcinku do Bladowa.

W sprawach bieżących

1)  Pan Starosta zapytał przedstawicieli nadleśnictw o możliwe zagrożenie dla ludzi ze strony wilków. Leśnicy poinformowali, że na terenie powiatu stwierdza się stały wzrostu populacji tego drapieżnika. Dotychczas nie notowano przypadku zbliżania się wilków bezpośrednio do człowieka. Jednak przy dalszym wzroście populacji może dojść do przegęszczenia siedliski wilki mogą stać się niebezpieczne.

2) Przedstawiciel  nadleśnictwa  Zamrzenica  poinformował  o  zamknięciu  dla zwiedzających rezerwatu Cisy Staropolskie. Spowodowane to jest stanem drzewostanu, ponad dwustuletnich sosen, które zamierają i grożą samoistnym przewróceniem.

3)  Pan Starosta przedstawił założenia do powiatowego ćwiczenia obronnego pk. „Kobra

19 – Powiat Tucholski”. Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego szczegółowo omówił główny epizod ćwiczenia, zakładający działania służb i inspekcji w związku z uwolnieniem się amoniaku z instalacji technicznej spółki BÓR w Tucholi.

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia Komisja:

1) Zapoznała się z oceną przygotowania służb i koordynacji ich działań do zabezpieczenia sezonu zimowego na drogach powiatu przedstawioną przez  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi oraz szefów poszczególnych służb. Wszystkie służby zdeklarowały pełne przygotowanie do zabezpieczenia sezonu zimowego na drogach na terenie powiatu.

2) Zapoznała się z oceną aktualnego stanu bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie Powiatu

Tucholskiego omówioną przez przedstawicieli poszczególnych służb i inspekcji.

3) Przyjęła informację o realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2022. Komisja nie wniosła uwag do realizacji zadań wynikających z planu.

4) Pozytywnie   zaopiniowała      projekt   budżetu   Powiatu   Tucholskiego   w   zakresie

dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2020 rok.

5) Zapoznała się z projektem Planu Pracy Komisji na 2020 rok. Plan został zaaprobowany przez komisje bez zmian.

W sprawach różnych:

Komisja po wysłuchaniu informacji i przeprowadzonej dyskusji postanowiła podjąć działania profilaktyczne i wystosować wystąpienia w następujących sprawach.

1) W  podsumowaniu  dyskusji    po  wystąpieniu  Prokuratora  Rejonowego  w  Tucholi, Komisja podjęła wniosek o przygotowani komunikatu przestrzegającego mieszkańców powiatu przed kradzieżami metodą na tzw. wnuczka oraz pojawieniem się nowego typu kradzieży za pomocą tzw. kodu BLIK.

2)  Komisja po wysłuchaniu wystąpienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych podjęła wniosek  o  skierowanie     do  mieszkańców  powiatu  informacji  z  ostrzeżeniem o występowaniu nadmiernej śliskości na nowych i wyremontowanych odcinkach dróg.

Okazuje  się,  że  szczególnie  w  warunkach  zimowych  z  nowo  położonego  asfaltu wydziela się parafina powodująca bardzo dużą śliskość jezdni.

3) Po wystąpieniu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi Komisja zawnioskowała o wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego celem podjęcia przez Wojewodę starań w kierunku ułatwienia dopuszczenia do użytkowania na terenie kraju pojazdów pożarniczych sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej.

 

Podpisał:

Michał Mróz – Starosta Tucholski


(red.)