czw. Sty 23rd, 2020

Telewizyjno – Filmowa Agencja Promocyjna

Burmistrz rozdał 453 269,00 złotych!

1 min read

Powołana przez Burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku w sferach:

  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych,
  3.  Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. Wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Promocji i ochrony zdrowia,
  6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na konkurs wpłynęły 73 oferty, które zostały złożone przez 30 organizacji i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Łączna kwota dotacji przyznanych przez Burmistrza Tucholi wyniosła 453 269,00 zł.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_________________

(red.)

Źródło: tuchola.pl