4 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Diety radnych powiatowych…

5 min read

Powiat, jako jednostka samorządowa, to nieporozumienie, za które płacimy od wielu lat. Generuje wyłącznie koszty i potęguje swoje zadłużenie, jest jak pasożyt, który opiera się wszelkim próbom jego usunięcia. Nie inaczej jest i w naszym.

Przed opinią publiczną przykrywa się woalem pewne fakty, do których przeciętny obywatel nie ma dostępu i trudno się dziwić, skoro i media mają z tym problem i to od lat. Dodatkowe posunięcia,które odbywają się właśnie teraz, a które związane są z rezygnacją demokratycznie (o zgrozo!) wybranych, niektórych  radnych, to jawna kpina z zaufania osób, które poparły wybrane kandydatury podczas wyborów. Jakież to tucholskie… nędzny SALON  ponownie próbuje coś ugrać ponad naszymi głowami?

Pomijając oczywistości, dochodzi jeszcze kwestia diet radnych, a tych przeciętny obywatel nie zna. Ta wiedza jest konieczna, aby rozwinąć tytuł.

Diety przysługujące radnym powiatu

Okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018
Wysokość diet przysługujących radnemu powiatu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W 2018 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości 1.789,42 zł. Oznacza to, że w 2018 r. maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu powiatu w ciągu miesiąca łącznie wynosi 2.684,13 zł, przy czym w zależności od liczby mieszkańców w powiecie wynosi:
*
liczba mieszkańców powiatu
maksymalna wysokość diety
powyżej 120 tys. mieszkańców
2.684,13 zł
(100% maksymalnej wysokości diety) 

od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców
2.281,51 zł
(85% maksymalnej wysokości diety) 

poniżej 60 tys. mieszkańców
1.878,89 zł
(70% maksymalnej wysokości diety) 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.),

– ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 373 z późn. zm.),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. nr 61, poz. 709),

– ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).

Powiat tucholski według statystyk to 48 416mieszkańców  (2016)

Jak będzie z dietami OBECNYCH RADNYCH POWIATU TUCHOLSKIEGO? Ta wiedza zostanie zatwierdzona podczas najbliższej sesji RP, która odbędzie się 20 grudnia, choć w dalszym ciągu uważamy, że ta rada w części, działa nielegalnie w świetle tego, co wydarzyło się podczas pierwszej sesji. Mamy do czynienia z pospolitym skandalem, którego nikt nie dostrzegł, z wyjątkiem Tokisa?

UCHWAŁA NR III/…./2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Tucholskiego
Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne diety radnym Rady Powiatu Tucholskiego w następujących wysokościach:
1) przewodniczącemu Rady Powiatu – w wysokości 100% maksymalnej wysokości diety przewidzianej dla radnych powiatu,
2) wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu i przewodniczącym stałych komisji Rady Powiatu – w wysokości 60% maksymalnej wysokości diety przewidzianej dla radnych powiatu,
3) pozostałym radnym, nie pełniącym funkcji określonych w pkt 1-2 – w wysokości 50% maksymalnej wysokości diety przewidzianej dla radnych powiatu,
4) radnemu nieetatowemu członkowi Zarządu Powiatu – w wysokości 100% maksymalnej wysokości diety przewidzianej dla radnych powiatu.
2. W przypadku, gdy radny pełni jednocześnie kilka funkcji, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, przysługuje mu miesięczna dieta z jednego tytułu w wysokości, która jest najwyższa wg wskaźnika określonego w ust.1.
§ 2. 1. Przysługująca dieta ulega zmniejszeniu o:
1) 50 % za nieobecność na sesji Rady Powiatu,
2) 15 % za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji,
3) 20 % za nieobecność na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
2. Dieta nie ulega zmniejszeniu jeżeli nieobecność na sesji lub na posiedzeniu komisji jest następstwem wykonywania przez radnego zadań lub obowiązków powierzonych przez organy powiatu.
§ 3. 1. Wypłaty diet dokonuje się do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu za który przysługuje dieta, po uwzględnieniu obniżek diet ujętych w wykazie podpisanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Diety za miesiąc grudzień danego roku wypłaca się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/218/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Tucholskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca
R a d y P o w i a t u
Dorota Gromowska

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Tomasza Sobieckiego

Uzasadnienie

W dniu 30.10.2012 r. Rada Powiatu Tucholskiego podjęła uchwałę o czasowym obniżeniu diet przysługujących radnym w związku z pełnieniem funkcji. Decyzja ta podyktowana został bardzo trudną sytuacją finansową samorządu Powiatowego i potrzebą wdrożenia programu naprawczego. W sumie przez 6 lat trwania tej obniżki (w kadencjach 2010-2014 i 2014-2018) z budżetu Powiatu nie wydatkowano z tego tytułu ok. 800.000 zł.
Wychodząc naprzeciw wprowadzeniu programu naprawczego wstrzymano podwyżki dla pracowników Starostwa i jednostek powiatowych. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Powiatu od pierwszego stycznia 2019 roku będzie możliwość dokonania zmian w obszarze płacowym.

Mając na uwadze fakt, że diety z zasady powinny rekompensować radnym koszty ewentualnych utraconych zarobków jak również koszty dojazdu na dyżury, posiedzenia rady i komisji oraz inne koszty związane z pełnieniem funkcji radnego, w związku z tym, iż od 2012 r. doszło do wielokrotnej waloryzacji najniższych wynagrodzeń oraz zwiększeniu kosztów dojazdu również i z tego powodu przywrócenie dotychczasowej wysokości diet do poziomu z przed dnia 30.10.2012 r. uznać należy za uzasadnioną.

Środki na ten cel są zabezpieczone w przyjętym projekcie budżetu powiatu na rok 2019.

***

Ten dokument jest kpiną?

Ciekawe w takim razie jest to, co wysoka rada wymyśli w kwestii np. nowego opodatkowania Spółki Szpital Tucholski, która płaci powiatowi nędzne grosze, czy ten stan się utrzyma, a może podjęte zostaną próby zabetonowania tego faktu?  Ta firma drogo nas kosztowała i nie mamy z tego kompletnie nic, z wyjątkiem dobrej  opieki medycznej i upolitycznionego kierownictwa, które należy pożegnać. Ktoś z samorządowców, czyli akcjonariuszy się odważy?

Nie tym razem? Powrócimy do tego tematu.


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook