25 października 2020

Dwa miliardy złotych na politykę terytorialną – szansa dla Tucholi!

3 min read
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zarząd województwa zarezerwował ponad pół miliarda euro (czyli około dwa miliardy złotych) na realizację projektów związanych z polityką terytorialną. Chodzi o przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. Wsparcie trafi także na projekty realizowane przez społeczności lokalne.
 
– Podejście terytorialne to jedna z podstawowych zasad programowania unijnego na lata 2014-2020. Zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania poszczególnych terytoriów na podstawie ich potencjałów i barier rozwoju. To jeden z instrumentów realizacji przyjętej w ubiegłym roku Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W październiku 2013 r. Zarząd Województwa przyjął Założenia polityki terytorialnej województwa  kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020. To zupełnie nowy mechanizm, a przyjęte w nim rozwiązania wyróżniają nasz region na tle innych województw w Polsce i spotkały się z dużym zainteresowaniem Komisji Europejskiej. Wskazane w dokumencie narzędzia wdrażania polityki terytorialnej będą opierały się m.in. o środki w ramach krajowych programów operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przewidziana w ramach RPO WK-P łączna alokacja na ten cel to 529 mln euro (czyli ok. 2,1 miliarda złotych). W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach:

  1. Poziom wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny (ZIT wojewódzki) – ok. 166,8 mln euro, czyli ok. 760 mln złotych;
  2. Poziom regionalny i subregionalny – obejmuje miasta Włocławek, Grudziądz i Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi (ZIT regionalny i subregionalny) – ok. 77,4 mln euro czyli ok. 310 mln złotych;
  3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego) – ok. 166,4 mln euro czyli ok. 760 mln złotych;
  4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS), na którym funkcjonują LGD – ok. 90 mln euro czyli ok. 360 mln złotych.

Pozostała kwota w wysokości 28,4 mln euro czyli ok. 110 mln złotych to rezerwa, tzw. „Fundusz Wyrównawczy”, który ma zostać przeznaczony na realizację zadań nie objętych oddziaływaniem polityki miejskiej i poziomu krajowego, ale mających przyczynić się do sprawnego funkcjonowania oraz rozwoju obszaru, na którym zdiagnozowano problemy związane z zapaścią społeczno-gospodarczą (m.in. wschodnia część województwa). Mają to być zadania związane z rozwiązywaniem najistotniejszych problemów, takich jak wysoki poziom bezrobocia, wysoki poziom ubóstwa, niska aktywność gospodarcza itp. Ze względu na charakter interwencji o środki z tzw. „Funduszu Wyrównawczego” nie może aplikować 5 największych miast tj. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz  i Inowrocław.

– W Polsce mamy dwa poziomy ZIT-ów. Najwyższy obejmuje wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce. Drugi poziom, który jest naszym subregionalnym, oparty jest o miasta mające podobną strukturę społeczno-gospodarczą: Grudziądz, Inowrocław i Włocławek oraz gminy ościenne. Jako jedyni w Polsce podjęliśmy też decyzję o realizacji trzeciego poziomu polityki terytorialnej, którego podstawą mają być powiaty – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Dla trzech poziomów polityki terytorialnej przewidziano tzw. konkursy dedykowane organizowane w ramach RPO. Warunkiem jest zawiązanie porozumienia o współpracy, przygotowanie strategii wraz z listą projektów oraz podpisanie porozumienia z samorządem województwa. Wszyscy partnerzy poszczególnych Związków ZIT, czy też Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego będą też mogli korzystać z konkursów w ramach pozostałej alokacji RPO WK-P na zadania dla samorządów terytorialnych.

Rozwój społeczny kierowany przez społeczność lokalną (RLKS) to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Jego realizacja będzie powierzona lokalnym grupom działania, w skład których wejdą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. RLKS mogą być tworzone m.in. w miastach lub dzielnicach miast przy warunku liczebności mieszkańców powyżej 20 tys.

____________
(red.)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook