30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Dziwne standardy udzielania informacji przez Zarząd Powiatu Tucholskiego

10 min read

Dzisiaj odbyła się VI sesja POWIATU TUCHOLSKIEGO. Na szczególną uwagę zasługuje sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

W tym punkcie głos zabrał Starosta Tucholski pan Michał Mróz. Porównując zawartość materiałów sesyjnych z wypowiedzią, bez trudu zauważamy, że istnieją istotne rozbieżności. Sytuacja specjalnie nie dziwi, ponieważ polityka informacyjna Zarządu odbiega od wszelkich standardów, a kwestie istotne , pozostają enigmatyczne, o czym przekonamy się w materiale filmowym. Właśnie z niego dowiadujemy się, że istnieje przedsiębiorstwo ( później z wypowiedzi starosty wynika, że to prywatna nieruchomość ), które składuje nielegalnie śmieci. Sytuacja jest na tyle poważna, że reakcja Zarządu wydaje się być bardzo zdecydowana, aż do momentu, kiedy kolejny już raz okazuje swoją bezradność  i nawet nie próbuje rozwiązać problemu. Oczywiście pierwszym skojarzeniem czytelnika TOKiS-a jest sprawa tucholskiego Hydrotoru, który pod byłym kierownictwem zgromadził na swoim zapleczu przerażające ilości śmieci, które stanowiły realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców Tucholi. Jednak ten kłopot jest już za nami. Doskonale wszyscy pamiętamy, jak TOKiS przez wiele lat walczył o ich usunięcie, a wszystkie władne osoby w mieście, konsekwentnie zamiatały problem pod dywan, łącznie z panem starostą, który snuł mętne plany, co do ich utylizacji. Czyżby dawny problem powrócił, czy też powstał nowy? Jeżeli tak, to mamy do czynienia z podwójnymi standardami, a to byłoby karygodne i powinno zaowocować odwołaniem nie tylko starosty, ale i całego Zarządu. Niestety, tego nie wiemy i nikt nam na ten temat zapewne odpowiedzi nie udzieli, cóż, jaka karma, taka i powiatowa informacja.

Dokładnie wsłuchajmy się w wypowiedź pana starosty, a następnie poznajmy materiały sesyjne, pomysły Zarządu naprawdę zadziwiają. To nieprawdopodobne, niestety, prawdziwe. Dobra rada, nie dajmy się zwariować, ten  Zarząd pogrąża się coraz bardziej przy bierności  radnych, ale to nie koniec problemów starostwa, z każdym dniem narasta opór okolicznych gmin, które mają już dosyć finansowania inwestycji powiatu. Kiedy gminy powiedzą STOP, do powiatu wejdzie syndyk.

Niestety, to ogólnopolski problem, powiaty generują wyłącznie długi, dlatego im szybciej zostaną zlikwidowane, a ich obowiązki przejmą gminy, tym lepiej dla nas wszystkich. Nasz Titanic znowu tonie, tym razem w braku roztropności i lekceważenia społeczeństwa.

OR.0021.4.2019

 

Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

I. Zarząd Powiatu  Tucholskiego  od  IV  sesji  Rady  Powiatu  Tucholskiego  odbył 4 posiedzenia na których podjął 5 uchwał. W posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 31 stycznia 2019r. oraz 8 i 22 lutego 2019 r. uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu. W dniu 18 lutego br. w posiedzeniu Zarządu Powiatu Tucholskiego nie uczestniczył Pan Zenon Poturalski Wicestarosta Tucholski

 

 1. II. Posiedzenie Zarządu Powiatu 301.2019r.

 

 1. Zarzą d zapoznał się z opiniami Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i  Leśnictwa Rady Powiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r.
 2. Zarząd zapoznał się z opiniami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  RadyPowiatu Tucholskiego wypracowanymi na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r.
 3. Zarząd  zapoznał  się  z  opiniami  Komisji  Polityki  Społecznej,  Zdrowia  i   Ochrony Środowiska  Rady  Powiatu  Tucholskiego  wypracowanymi  na  posiedzeniu  w  dniu 23 stycznia 2019 r.
 4. Zarząd zapoznał się z pismem Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot.  prośby  o  zaopiniowanie  projektu  uchwały  Sejmiku   Województwa  Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw.  „uchwały  antysmogowej”).  Załączona  informacja  o  opracowaniu  projekt  ww. uchwały, a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu zostanie zamieszczony na stronie  BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Zarząd pozytywnie opiniuje ww. projekt uchwały zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 5. Zarząd powrócił do sprawy z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego 15 stycznia 2019 r. pkt 4 protokołu nr 11/2019. Sprawa dotyczy prośby Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi  o  wyrażenia  zgody  na  użycie  herbu  Powiatu  Tucholskiego  na  sztandarze policyjnym. Zarząd powołując się na zapisy  § 2 ust. 2  załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXII/173/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia  19 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia zasad używania i stosowania powiatowych insygniów samorządowych oraz protokołu flagowego Powiatu Tucholskiego zmienionej  uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. wyrazi zgodę na użycie herbu Powiatu Tucholskiego na sztandarze policyjnym. Oficjalnie zgoda zostanie wyrażona po 14 lutego br., tj. po 14 dniach od dnia opublikowania ww. uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. Pan Starosta zapoznał zebranych z prośbą Wójta gm. Śliwice o zwolnienie mieszkańców dotychczasowej ulicy Wybudowania, których będzie dotyczyła zmiana nazwy ulicy od konieczności uiszczenia opłaty od wydania nowego prawa jazdy spowodowanego zmianą adresu na skutek zmiany nazwy ulicy dokonanej uchwałą Rady Gminy Śliwice. Wprowadzenie zwolnienia z opłaty za wymianę prawa jazdy pozwoli mieszkańcom obniżyć ogólne koszty, które muszą ponieść w związku ze zmiana adresu. Zarząd po zapoznaniu się z treścią pisma stwierdził, że kwestia uporządkowania spraw związanych z numeracją  nieruchomości  jest  rozwiązaniem  fakultatywnym  a  nie  obligatoryjnym. W związku z powyższym Zarząd nie ma możliwości zwolnienia mieszkańców z opłat.
 7. Pan Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  zestawieniem  otrzymanym  z  PKS  Chojnice Sp. z o.o. przedstawiającym dane dot. realizowanej w 2018 r. komunikacji na podstawie zezwoleń wydanych przez Starostę Tucholskiego.
 8. Pan Starosta poinformował Członków Zarządu, że Zarządzeniem Nr 7/2019 powołał zespół do spraw realizacji projektu pn. „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi”. Przedstawił skład zespołu.
 9. Pan  Starosta   poinformował   zebranych,   że   na   Nadzwyczajnym   Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o., które zaplanowane jest na 6 lutego br. godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi przedstawiona zostanie przedstawicielom gmin powiatu tucholskiego propozycja wspólnego zakupu dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej. Urządzenia te znalazłyby się na wyposażenie karetek pogotowia.

 

III. Posiedzenie Zarządu Powiatu 08.02.2019r.

 

 1. Zarząd podjął uchwałę Nr 14/22/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (3-0-0) pn. „Digitalizacja dokumentów  PZGiK,  utworzenie  baz  danych  BDOT500  i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu tucholskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego  z Unii  Europejskiej  w  ramach  środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
 2. Z a rzą d  postanowił   ogłosić   XIX–ty   przetarg   ustny   nieograniczony   na    zbycie nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Tucholi,  zapisanej  w  księdze  wieczystej  KW nr BY1T/00017750/8   prowadzonej   przez   IV   Wydział   Ksiąg   Wieczystych   Sądu Rejonowego  w  Tucholi,  stanowiącej  własność  Powiatu   Tucholskiego,  oznaczonej w ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  3817/11  o  pow.  0,0961  ha.  Cena  wywoławcza w przetargu wynosi 64.600,00 zł. Dla ww. działki  przeznaczonej do zbycia obowiązują ustalenia   miejscowego  planu   zagospodarowania   przestrzennego   Rudzki   Most   II, obejmujące część obrębu Tuchola. Teren ww. działki oznaczony jest symbolem 25 MN,26 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetarg na zbycie ww. działki odbędzie  się  w  dniu  15  marca  2019  r.  (piątek)  o  godz.  800   w  siedzibie  Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7A, pokój nr 1.
 3. Z a rzą d  zapoznał się z pismem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi dot. prośby o rozważenie i podjęcie decyzji w kwestii podwyżek pensji pracowników  PUP zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w 2019 r. Zarząd analizuje  sytuację płacową  pracowników  wszystkich  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Tucholskiego, w tym także pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.  Zarząd do tematu powróci w terminie późniejszym, tj. na spotkaniu Zarządu Powiatu  z Panią Dyrektor PUP, na którym omówione zostaną kwestie podniesione ww. piśmie przez pracowników PUP. Jednocześnie Pan Starosta poinformował, że Zarząd  Powiatu Tucholskiego od 1 stycznia    br.    wykonał    ruch    odnośnie    płac.    Wszyscy    pracownicy    jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym także Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi objęci zostali podwyżką o stopień inflacji 2,3% zgodnie z uchwałą Nr 196/450/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019  rok,  zasad,  trybu  i terminu  opracowania  materiałów  do  projektu  budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
 4. Z a rzą d zapoznał się z pismem p. Wójt Gminy Lubiewo dot. prośby o ujęcie w planach inwestycyjnych Powiatu Tucholskiego na rok 2020 remontu drogi powiatowej  1041C. Wskazano, że szczególnie złej jakości jest odcinek długości około 1,3 km  od  drogi wojewódzkiej nr 240 do stacji PKP Błądzim. Obecny stan drogi stwarza zagrożenie dla jej użytkowników. Ponadto wskazano iż pomimo, że ww. droga znajduje się na terenie Gminy Cekcyn, to jest ona ważnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Lubiewo. Droga jest jedynym dojazdem do stacji PKP Błądzim, a także odcinkiem z którego regularnie korzystają osoby udające się w kierunku Świecia.

Zarząd dziękuje Pani Wójt za przekazane informacje nt. wskazanego odcinka drogi powiatowej 1041C. Zarząd zdaje sobie sprawę, że ww. droga wymaga działań naprawczych, w szczególności dot. to odcinka od drogi wojewódzkiej nr 240 do stacji PKP Błądzim. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego Zarząd zobowiąże Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi do systematycznego uzupełniania ubytków w przedmiotowej drodze. Jednocześnie Członkowie Zarządu przypomnieli, iż na spotkaniu z Panią Wójt ustalono, że w najbliższych latach Gmina i Powiat wspólnie będą realizować przygotowanie projektów przebudowy drogi 1030C. W pierwszym etapie odcinka od Cekcyna do Bysławia [na rok 2020], następnie odcinka od Bysławia do Lubiewa [na rok2021] i kolejno odcinka od Lubiewa do Bruchniewa [na rok 2022].

Powiat przygotuje kosztorys remontu wskazanego odcinka drogi powiatowej 1041C. Jednakże Zarząd zwróci się do Pani Wójt z prośbą o doprecyzowanie czy remont drogi 1041C ma zostać wprowadzony w miejsce któregoś z ww. odcinków, czy ująć ją do realizacji po zakończeniu  projektowania  i  realizacji  zadań  na  drodze  1030C.  Zarząd  biorąc  pod uwagę dotychczasową współpracę ma nadzieję, że Gmina Lubiewo wyrazi chęć partycypowania w kosztach remontu ww. drogi powiatowej, mimo jej położenia na terenie Gminy Cekcyn, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Lubiewo i jedynym dojazdem do stacji PKP Błądzim.

 

 1. Posiedzenie Zarządu Powiatu 18.02.2019r.

 

 1. Zarząd podjął uchwałę Nr 15/23/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Tucholskiego (2-0-0).

 

 1. Zarząd podjął uchwałę Nr 15/24/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr  1/2019  na  wykonywanie  zadań  publicznych  Powiatu  Tucholskiego  w  2019  roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (2-0-0).

 

 1. Pan Starosta poinformował, że otrzymał odpowiedź od RDOŚ na temat zamontowania w Tucholi tablicy – alertu, dotyczącej stanu środowiska. Zarząd wyraził chęć spotkania się w tej sprawie z Panem Burmistrzem.

 

 1. Zarząd  zapoznał się z pismem Urzędu Gminy w Cekcynie dotyczącym prośby o podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do podpisania porozumienia w celu powierzenia Gminie Cekcyn zarządzania drogą powiatową.

 

Wójt Gminy Cekcyn zwrócił się o podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Powiatu do podpisania porozumienia w celu powierzenia Gminie Cekcyn zarządzania drogą powiatową na odcinku skrzyżowania drogi powiatowej nr 1028C Zielonka – Brzozie    z drogą gminna nr 010320C Zielonka – Jelenia Góra  oraz powierzenia Gminie Cekcyn zarządzania dwoma skrzyżowaniami na odcinku drogi powiatowej  nr 1027C Trzebciny – Zielonka – Wrzosowisko z drogą gminną nr 010304C Małe Gacno – Zdroje.

Gmina Cekcyn złożyła wniosek na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 010304C    w miejscowości Zdroje, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo etap II, Przebudowa drogi gminnej nr 010320C w miejscowości Zielonka w gminie Cekcyn etap II” w związku z powyższym jest zobowiązana do przedłożenia do instytucji dofinansowującej również kopii dokumentów potwierdzających posiadanie zależne, tj. kopie umów dzierżawy, użyczenia lub porozumienia. Zarząd wyraża chęć realizacji przedsięwzięcia i podpisania porozumienia.

 

 1. Posiedzenie Zarządu Powiatu 22.02.2019r.

 

 1. Zarząd podjął uchwałę Nr 16/25/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (3-0-0) dotyczącą powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – etap I”.
 2. Pani  Mirosława  Piechowiak  omówiła sytuację powstałą w wyniku  nierozstrzygniętego, z  powodu  braku  chętnych,  przetargu  na  zbycie  działek  3663  i  3664  położonych  w Tucholi. Przedstawiła również możliwości prawne związane z  ogłoszeniem kolejnego przetargu na zbycie powyższych nieruchomości.  Z a rzą d  większością głosów podjął decyzję o wstrzymaniu się z ogłoszeniem  kolejnego przetargu do lipca 2019 roku. (2-0-1)
 3. Zarzą d zapoznał się z pismem Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu   Wojewódzkiego   w   Bydgoszczy   dotyczącego   tymczasowego   przeniesienia wychowanków Domu Dziecka w Tucholi do Hoteliku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. Pani Anna Liegmann potwierdziła, że lokal jest w pełni dostosowany do ich potrzeb i dnia 11 marca 2019 roku rozpocznie się przenoszenie do nowego miejsca. Pani Anna Liegmann poprosiła o wsparcie w zatrudnieniu dodatkowych wychowawców.

 

W  związku  z  przeprowadzką  Zarząd  spotka  się  z  pracownikami  Domu  Dziecka w Tucholi 26 lutego 2019 roku o godzinie 14:30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi.

 

 1. Zarząd podjął uchwałę Nr 16/26/2019 w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019 (3-0-0).
 2. Do Starostwa Powiatowego w Tucholi wpłynęły trzy oferty na obsługę budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku. Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Getin Bank.

Zarząd Powiatu Tucholskiego


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook