22 października 2020

Fragmenty protokołu Nr XXXVII/2014 z 37 sesji Rady Powiatu Tucholskiego odbytej w dniu 27 czerwca 2014

50 min read

Czas trwania obrad: od godziny 13.00 do godziny 15.30

Protokolant: Elżbieta Damasiewicz.
Radni obecni według załączonej listy obecności. W sesji udział wzięli również:
p. Wiktor Metkowski – Wicestarosta Tucholski
p. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu
p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu
p. Piotr Folgier – Radca prawny
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
p. Bogdan Ryl – Kierownik Wydziału Administracyjno –
Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Przedstawiciele mediów: Tygodnik Tucholski.
Ad. 1.
Przewodniczący otworzył obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego. Powitał
wszystkich zaproszonych gości, Panie i Panów radnych, Zarząd Powiatu oraz
przedstawicieli mediów.
Ad. 2.
Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że na 17 radnych ustawowego
składu Rady, w sesji uczestniczy 15 radnych i sesja jest prawomocna.
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 3.
Do porządku obrad nie wniesiono uwagi.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, który został przyjęty 15 głosami
za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.

5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.

6. Składanie zapytań i interpelacji.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz ze
sprawozdaniem finansowym
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem
finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu,
c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
9. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r.
10. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2013 r.
11. Informacja o działaniach promocyjnych Powiatu. Realizacja Strategii Rozwoju
Powiatu oraz działania zmierzające do jej aktualizacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie Powiatu Tucholskiego oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
nieruchomości Powiatu Tucholskiego.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.
Ad. 4.
Do protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego nie wniesiono uwag.
Przewodniczący poinformował, że protokół został napisany, przeczytany i podpisany.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu
Tucholskiego, który został przyjęty 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i wstrzymujących. 3
Ad. 5.
Do sprawozdania z pracy Zarządu w okresie między sesjami głos zabrali:
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Drodzy goście, mieszkańcy, bardzo serdecznie
witam na dzisiejszej sesji. Chciałabym uzupełnić sprawozdanie z posiedzeń Zarządu
w okresie między sesjami. Uzupełnienie dotyczy okresu od 17 czerwca do 27 czerwca.
Zarząd odbył 3 posiedzenia, na których podjął 8 uchwał. Posiedzenie Zarządu z
17 czerwca dotyczyło przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu
Pracy w Tucholi. Były to zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zarząd podjął również uchwałę dotyczącą
powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
Panu Ireneuszowi Wesołowskiemu od dnia 29 czerwca, ponieważ Pani Regina Wrębel
w terminie ustawowym zgłosiła chęć przejścia na zasłużoną emeryturę. Pozwoliłam
sobie w imieniu samorządu dzisiaj w obecności Rady Pedagogicznej i uczniów
pożegnać Panią Wrębel i podziękować za pracę, składając życzenia od Zarządu i Rady
Powiatu Tucholskiego. Zarząd zapoznał się z przygotowanymi dokumentami na
dzisiejszą sesję i proponowanym porządkiem. 18 czerwca Zarząd podjął uchwałę
dotyczącą przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji
Zawodowej w Tucholi. Podjęliśmy uchwałę dotyczącą wydatkowania środków
z budżetu Powiatu Tucholskiego na 2014 r. z zakresu ochrony środowiska. Dotyczyły
one już złożonych wniosków przez 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych na
uzupełnienie doposażenia w sprzęt w akcjach ratowniczo – gaśniczych związanych
z ochroną środowiska. 24 czerwca Zarząd zdecydował o przedłużeniu umowy o pracę
Kierownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej do końca roku. Jest to umowa dla Pani
Beaty Górnowicz-Wytrążek. Ustaliliśmy dodatek funkcyjny dla Dyrektora Zespołu
Szkół Licealnych i Agrotechnicznych. Określiliśmy też w formie uchwały formę
przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji
finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Tucholskiego. Powołaliśmy
komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice – Lińsk”. Przetarg zgodnie
z procedurą odbędzie się, jak dobrze pamiętam, 11 lipca.
Radni nie mieli zapytań, dlatego Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad.

Ad. 6.
Zgłoszono następujące zapytania i interpelacje:
p. Andrzej Pruszak – radny
Jadąc w kierunku Czerska ze Śliwic około 600 metrów za zjazdem na Krąg jest takie
podwójne pochylone drzewo, które jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Ono może się
w każdej chwili przewrócić. Nie wiem, czy to jest jeszcze w drodze, czy może to jest
lasów. Jest ono pochylone mocno na jezdnię. Chciałbym zwrócić się do Urzędu
Marszałkowskiego z zapytaniem. Miał od tego sezonu jeździć pociąg Bydgoszcz –
Kościerzyna – Hel. Po raz kolejny został wycofany. 23 maja była informacja, że będzie
kursował, a potem w czerwcu zostało to zdjęte. Chciałbym poznać przyczyny. 4
Chciałbym zapytać o drogę Szlachta – Osieczna. Tam ostatnio był wypadek i tak się
dowiedziałem, że tam kawałek jest naszej drogi. Chciałbym zobaczyć jaki jest status
tego odcinka drogi. Na sesji w Śliwicach jeden z sołtysów się zwracał o zdjęcie znaku
w miejscowości Lińsk. Tam jest znak „Uwaga zwierzęta domowe”. Twierdzi, że już
ładnych parę lat nie widać tam zwierząt domowych. Ja mogę to potwierdzić. Myślę, że
jeśli ten znak nie byłby potrzebny to można go zdjąć. Przypomina on nam czasy
minione.

p. Jerzy Kowalik – radny
Mam dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy konkursu, który ogłosił Powiat
Tucholski. Celem tego konkursu jest, tak jak przeczytałem, promocja wybranych przez
lokalną społeczność atrakcji przyrodniczych, turystycznych, oznakowanych mówiącymi
kamieniami. Oczywiście na stronie jest opis tego konkursu. Mamy kategorie: tekst
opisowy, prace fotograficzne. Tak dosyć dokładnie się zapoznałem z warunkami
konkursu. Porównałem ten konkurs, treść konkursu, z zadaniem, które realizował
Powiat. Zadanie, jak wszyscy pamiętamy, brzmiało „Realizacja systemu kamieni
identyfikujących miejsca atrakcyjne turystycznie. Tam jednym z punktów tego zadania
było udokumentowanie stworzonego systemu poprzez: przygotowanie dokumentacji
fotograficznej, wprowadzenie danych do systemów internetowych, skład i druk
informatora w nakładzie 50 sztuk. Była potem przeprowadzona kontrola tego zadania,
przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną. W jednym z punktów, trzynastym o ile
dobrze pamiętam stwierdzono, że folder zawiera błędy, nie jest skorelowany z
portalem, który opisuje te kamienie i słabo jest przygotowany od strony edytorskiej.
Moje pytanie brzmi: czy zorganizowanie konkursu w tej formie nie jest próbą naprawy
tych błędów, o których wspomniała Komisja Rewizyjna w swoim protokole, ponieważ
część zadań konkursowych odnosi się bezpośrednio do braków i usterek wykazanych
właśnie przez Komisję Rewizyjną. Proszę o odpowiedź na interpelację na piśmie.
Kolejne pytanie dotyczy spotkania, które odbyło się w poniedziałek 9 czerwca w
Urzędzie Miejskim. Było to posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod
przewodnictwem przewodniczącej Komisji Pani Silvany Oczkowskiej. Wiele gości
było zaproszonych. Wśród nich dwie osoby – pracownicy Starostwa łącznie z Panem
Wojciechem Kocińskim na czele. Było tam wiele ciekawych rzeczy poruszanych.
Bardzo ciekawych, interesujących na pewno dużą grupę, właściwie wszystkich bo o
inwestycjach, o perspektywie finansowej, o Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, o obwodnicy miasta Tucholi. To jest temat,
który właściwie jest bardzo ważny, chyba dla każdego mieszkańca, nie tylko Tucholi,
ale także Powiatu. Takie wątpliwości budzi fakt, że o tak ważnym spotkaniu nie
poinformowano radnych powiatowych. Przynajmniej ja takiej informacji nie miałem.
Radni mi sygnalizowali, że ze względu na ważność podejmowanych spraw chętnie by
się przysłuchali obradom wzmiankowanej Komisji. Ja oczywiście wiem, że obrady
organów samorządowych są jawne i każdy może w nich uczestniczyć. Zwykle Komisja
spotyka się w Toruniu, natomiast spotkała się w Tucholi i nie zostaliśmy o tak ważnym
spotkaniu poinformowani. Wiem, że były zaproszenia. Co niektórzy zostali zaproszeni.
Myślę, że chociażby informacja o takim zaproszeniu powinna do nas dotrzeć. Na
piśmie poproszę o odpowiedź na to pytanie.

p. Anna Ziegler – radna,
Chciałabym zapytać Zarząd, czy może wiadomo coś na temat takiego działania, które
podjął przede wszystkim pan Jurek Piechowiak, Pan Michał Mróz i ja dotyczącego
porozumienia między Szpitalem Tucholskim. Przyszło pismo, które było wysłane do
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące możliwości przeniesienia kontraktu
szpitalnego na poradnię K do przychodni gminnych na terenie Powiatu. Pismo jest nam
znane, ale czy jest jakaś odpowiedź. Gdyby była, to czy moglibyśmy prosić o wgląd.
p. Małgorzata Oller – radna
Kilka lat temu było podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Tuchola, a Starostwem
Powiatowym o wspólnej realizacji inwestycji polegającej na odwodnieniu terenu
pomiędzy ulicą Pocztową, a Nowodworskiego. Tam był podział kosztów. Została
wykonana dokumentacja budowlana, jest pozwolenie. Gmina już przystępuje do
realizacji w części. Mój wniosek jest taki, aby Zarząd się zastanowił, bo nie będzie
wybudowana kanalizacja deszczowa od ulicy Pocztowej do Książnicy, a wiadomo, że
przy ostatnio pojawiających się nawalnych deszczach za każdym razem jest problem
zalewania tego obiektu. Czy nie można byłoby się zastanowić nad skierowaniem na tą
inwestycję środków z funduszy ochrony środowiska. Myślę, że pod względem
merytorycznym można byłoby to sfinansować, a samą możliwość pozostawiam do
rozważenia dla Zarządu Powiatu.
Ad. 7.
Do przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 wraz ze
sprawozdaniem finansowym głos zabrali:
Ad. A) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem
finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie
finansowe i informacja o stanie mienia komunalnego zostały radnym dostarczone
w osobnym dokumencie. Radni się z tym dokumentem zapoznali.
Ad. B) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu.
Przewodniczący poprosił Panią Starostę o zapoznanie radnych z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Pani Starosta odczytała opinię, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Tylko dodam, że dzisiaj już jest trochę inna sytuacja. Wiele samorządów nie spełnia
tego wymogu wskaźnik 60 % to na tyle zmieniają się już przepisy, że Regionalne Izby
Obrachunkowe dla każdego samorządu określają indywidualny wskaźnik zadłużenia.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy jest pozytywna.
Ad. C) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym

p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Stanowisko Komisji Rewizyjnej jest zawarte w materiałach sesyjnych. Mam nadzieję,
że każdy z radnych się z nim zapoznał. Kwintesencją jest, że Komisja po analizie
całości materiału wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2013 rok.
Odniosę się tylko krótko do wniosków, jakie Komisja Rewizyjna zawarła w swoim
protokole na końcu. One się generalnie odnoszą do programu naprawczego, gdyż to jest
na dzisiaj w tej gospodarce finansowej najważniejsze. Jest taki generalny wniosek, że
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o bieżącą analizę realizacji założeń programu
naprawczego z uwzględnieniem całego okresu jego realizacji. Żebyśmy nie doszli do
takiego momentu, że jest dobrze, jest dobrze, a od razu się okaże, że jednak coś nie gra.
Pani Starosta odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
absolutoryjnym, która znajduje się w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. D) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Chciałabym się odnieść w dosłownie kilku zdaniach do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 rok. Nie będę mówiła o planowanych ostatecznie dochodach
i planowanych wydatkach, bo to było czytane w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Chciałabym podkreślić realizację trzech ważnych projektów, jeżeli
chodzi o rok 2013. Była to „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu”. Tutaj jest
obecna również Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która doskonale się
orientuje w realizacji tego wniosku. Celem tego projektu było stworzenie warunków dla
samozatrudnienia dla osób bezrobotnych. Wydatkowanie w 2013 roku na ten cel
w kwocie przeszło 1 mln złotych. Projekt będzie się realizował do końca 2014 roku.
Pozytywnie rozpatrzono 50 wniosków z terenu Powiatu. Drugi wniosek: „Infostrada
Kujaw i Pomorza”. Jest to dalekosiężny wniosek. O ile w 2013 roku nie
wydatkowaliśmy środków na realizację tego projektu to czeka nas to w 2014 i 2015
roku. Zbudowaliśmy Zakład Aktywności Zawodowej i na bazie tego zbudowanego
projektu realizujemy projekt właściwie wywodzący się ze sfery społecznej. Jest to
projekt 7.2.1. – wejście osób bezrobotnych na otwarty rynek pracy. Wartość całkowita
tego projektu to 693.472,32 zł. Podkreślam, że zatrudnienie w naszym Zakładzie
Aktywności Zawodowej otrzymało 50 osób. Jeżeli chodzi o dodatkowy realizowany
projekt to dotyczy on jeszcze 5 osób. Możemy stwierdzić, że stworzony przez nas, co
prawda bardziej od tej strony społecznej projekt utworzenia Zakładu Aktywności
Zawodowej wpłynął również na zmniejszenie się bezrobocia na terenie naszego
Powiatu. Przygotowaliśmy w 2013 roku, który realizuje się teraz, duży wniosek
z funduszu geodezyjnego. Dotyczy to ewidencji gruntów i budynków w dwóch
gminach: Cekcyn i Śliwice. Pracowaliśmy nad tym wnioskiem prawie dwa lata
z wszystkimi starostwami z terenu naszego regionu. W 2013 roku dofinansowaliśmy
również funkcjonowanie spółek wodnych na terenie naszego Powiatu oraz
podkreśliliśmy doniosłość organizacji pozarządowych i ochotniczych straży pożarnych
wyposażając je w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Poprawiając tym samym
bezpieczeństwo na terenie naszego Powiatu. Co prawda w naszym dzisiejszym
materiale sesyjnym jest informacja odnośnie dróg, ale jest mi niezmiernie miło, że 7
mimo takich dość rozlicznych problemów jesteśmy w stanie remontować nasze drogi.

Macie Państwo w materiale sesyjnym podane parametry, więc nie będę tego tutaj
omawiać. Na uwagę zasługuje fakt, że udało nam się zrealizować trzy inwestycje. To
jest inwestycja drogowa, dość duża w Żalnie na prawie 1.200.000 zł, gdzie
wykonaliśmy 963,5 metrów bieżących drogi ze ścieżką rowerową, odwodnieniem
i kanalizacją. Na terenie Gminy Cekcyn udało nam się pozyskać bardzo realne i dobre
środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Mówię tutaj o drodze Trzebciny –
Zdroje oraz odcinek w Wierzchlesie. Udało się poprawić infrastrukturę na odcinku
7 kilometrów dróg. Ta inwestycja kosztowała nas przeszło 3.700.000 złotych, z tego
środki zewnętrzne stanowią kwotę 3.291.225 zł. Środki własne to kwota 500.000 zł.
Realizujemy roboty publiczne i interwencyjne oraz staże, dofinansowanie stanowisk
pracy oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych z naszego budżetu Powiatowego
Urzędu Pracy. To jest też budżet naszego Powiatu. Tak naprawdę wszystkie samorządy
otrzymują wsparcie od naszego samorządu. Tutaj też chciałabym to podkreślić, bo
niejednokrotnie jest to pomijane. Ludzie po prostu myślą, że jeżeli pracują osoby
w ramach robót publicznych, czy prac interwencyjnych to jest to zadanie gmin. Tak
naprawdę jest to wysiłek naszego Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatu Tucholskiego.
Pozyskaliśmy gros środków, jak co roku już od czterech lat na zadrzewianie terenów
przyszkolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tę współpracę sobie
też cenię. Tutaj dzięki zespołowi ludzi, przede wszystkim działaniom Pani Sekretarz,
zrealizowaliśmy program konserwatorskiej ochrony zabytków. Chciałabym się odnieść
dosłownie dwoma słowami, bo tutaj Komisja Rewizyjna również zwróciła Zarządowi
uwagę, myśmy przeanalizowali to sobie i wzięliśmy do serca cenne uwagi Komisji.
Mówi się tutaj o wzroście wydatków bieżących o kwotę 925.303 zł. To wszystko
Szanowni Państwo jest prawdą. Na tę kwotę składają się czynniki niezależne od
naszych działań, dlatego że w tą kwotę wchodzą również środki z Unii Europejskiej
420.000 zł i zwrot za karty pojazdu. Państwo zwracacie uwagę nam na to, że
zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia o kwotę przeszło 200.000 zł. Na tę kwotę,
Szanowni Państwo, składają się również obligatoryjne kwoty, które wynikają
z przepisów prawa. Tak naprawdę jest to kwota, która ma znaczenie w sferze
oświatowej, gdzie musieliśmy zgodnie z Kartą Nauczyciela wypłacić wynagrodzenia
w należnej wysokości, jak również zapłacić bodajże 11 osobom urlopy zdrowotne dla
poratowania zdrowia. Niestety Zarząd nie mógł wcześniej przewidzieć elementów,
które są dla nas obligatoryjnym elementem ustawowym. Ja sobie zanalizowałam, może
nie do roku 2012, Państwo powiecie, że nie ma to znaczenia, a ja uważam, że ma to
znaczenie, ponieważ przy wzroście cen usług konsumpcyjnych, przy wzroście cen za
energię, za produkty, które płacimy w sklepach i właściwie inflacji, która przez lata
kształtuje się przeszło 8 procent, to dla porównania Państwu powiem, że wydatki
bieżące w naszym Powiecie za rok 2013 to kwota 46.453.316,32 zł, a wydatki bieżące
w roku 2010 to kwota 47.235.398,16 zł. Mówię tutaj tylko o wydatkach bieżących.
Chciałabym jeszcze Państwu pokazać obsługę długu i rozchody. Obsługa długu czyli
obsługa kredytów i rozchody czyli spłaty zobowiązań kredytów i innych zobowiązań.
Rok 2010 tj. 3.587.060,30 zł, a rok 2013 6.382.544,02 zł. Różnica jest prawie 3
miliony. Proszę, żebyście Państwo też to uwzględnili w naszej takiej analizie. Bardzo
dziękuję całej Radzie za to, że zostały zaoszczędzone środki na diety. Jest to bardzo
ładny gest. Ale proszę w swoich takich wnioskach nie zapominać również o całym

elemencie toczącym się wokół Powiatu. Ja chcę tutaj powiedzieć, że na uwagę i na
zmniejszenie tego długu i na to, że po prostu funkcjonujemy składały się rozliczne
jeszcze inne działania. Otóż zamrożono wynagrodzenia pracowników Starostwa i
jednostek organizacyjnych. Zaoszczędzono w stosunku do roku 2012 kwotę środków
223.333,82 zł, a w stosunku do roku 2010 1.697.363,54 zł. Ubolewam, że nie mogę
podnieść na dzisiaj pensji pracowników, ale takie są rzeczywistości. Zaoszczędziliśmy
środki również na renegocjacjach umów, przede wszystkim energii elektrycznej,
ubezpieczenia majątku, telefonach stacjonarnych i komórkowych, oprogramowaniach.
Wydatki związane z zapłatą składek członkowskich przynależności do różnych
organizacji, również to renegocjowaliśmy. Szkolenia pracowników organizuje się w
trybie wewnętrznym. Radzimy sobie w ten sposób, że do nas zapraszamy prelegenta,
czy sami przez nasz zespół radców prawnych też te szkolenia dla pracowników i
jednostek organizacyjnych przeprowadzamy. Zmalały znacznie delegacje pracowników
i Zarządu. Warto, Szanowni Państwo, to też zauważyć w takich naszych wnioskach.
Oświadczam, że Zarząd Powiatu analizuje na bieżąco program naprawczy, zarówno
wydatkowanie pożyczki, jak i gospodarowanie budżetem. Wykonywanie zadań zostało
ocenione przez dwie instytucje. Mieliśmy za półtora roku kontrolę Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która podkreślam, jest to dla nas duży sukces, dla całego zespołu
finansowego, jak również dla zespołu pracowników merytorycznych, przebiegła bez
zaleceń. Rzadko się to zdarza, co podkreśla również Regionalna Izba Obrachunkowa.
Mieliśmy również kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej związaną z wydatkowanie
otrzymanej pożyczki z budżetu państwa jak i również zweryfikowano pod tym kątem
nasz program naprawczy. Ten protokół też jest bez zaleceń. Poza tym chciałabym
zwrócić jeszcze jedną uwagę, że planowany deficyt był w kwocie minus 11.703.240,80
zł, a wykonany minus 8.814.582,14 zł. To są fakty i cyfry, które świadczą o tym, że
Zarząd Powiatu jak i pracownicy, jak i wszystkie jednostki organizacyjne, jak i Rada
działają w sposób celowy, rzetelny i gospodarny.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Pani Starosta się odniosła do roku 2010, czy też do kontroli zewnętrznych. One są
pozytywne, te które dotyczą realizacji programu naprawczego i wykorzystania
pożyczki. Niemniej uwaga Komisji Rewizyjnej skierowana była w kierunku iluś lat do
przodu. Tego te jednostki kontrolujące niekoniecznie mogą brać pod uwagę. Ona w tym
sensie tutaj jest zawarta. Jeżeli porównujemy wykonanie roku 2013 i 2010, to tam były
inne warunki działania, teraz są inne warunki działania. Niemniej padła tutaj cyfra, że w
2013 r. spłata obsługi zadłużenia była 1.831.000, a w roku 2010 1.400.000 zł. Jest
przyrost. Jest teraz 6 milionów z kawałkiem. Co innego jest obsługa zadłużenia i to są
te wydatki bieżące, bo one teraz są najbardziej istotne w tych wskaźnikach i w ogóle w
finansach budżetu. Natomiast spłaty to już są rozchody i teraz chodzi o tą nadwyżkę.
Tak jak przyrost wynagrodzeń, owszem tutaj Zarząd Powiatu ma rację, że to są
przepisy prawne, że do wypłaty pewnych środków obligują przepisy. Niemniej patrząc
od strony gospodarza, prawo mnie zobowiązuje, ale ja muszę mieć pieniądze na to
prawo. Owszem jest taka kwota pieniędzy do wypłaty, ale trzeba mieć środki, aby to
sfinansować. Może niepotrzebnie znowu zaczęła się ta dyskusja, porównywanie 2013 z
2010 rokiem, bo ja wtedy też mogę porównać ten rok do ubiegłego. Ja wtedy też mogę
porównać wzrost wskaźnika o 10 % i wzrost zadłużenia o 2 miliony. Myślę, że nie na

tym sztuka polega, a wnioski Komisji Rewizyjnej myślę, że były zasadne, bo one były
raczej kierunkowe i wybiegające do przodu.
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Swoje wystąpienie zrobiłam sobie na podstawie mojej analizy, która jest dla mnie
cenna i dla całego mojego zespołu, bo nie sama ja robiłam tą analizę. Trzeba
oczywiście mieć środki, aby realizować przepisy prawa i te środki Zarząd poszukał.
Niemniej jednak chciałabym zwrócić uwagę, o czym nie chciałam tutaj wspominać, że
mieliśmy jako Rada Powiatu wpływ na uchwalenie nowego regulaminu wynagradzania,
który nie uzyskał akceptacji Rady. Dlatego może zakończyłabym tę dyskusję. To
skutkowało również finansowymi sprawami, bo 200.000 zł.
p. Piotr Mówiński – radny
W celu uspokojenia lekko napiętej sytuacji, bo za chwilę wakacje, krótko, żeby też
Wysoka Rada, Wysoki Zarząd, publiczność nie miała wrażenia, że Komisja Rewizyjna
pracowała niechlujnie, czy jakoś mało starannie się przykładała do tegorocznej uchwały
o udzielenie absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła, że Komisja
Rewizyjna nie zapoznała się z niektórymi materiałami i zrobiła swoją opinię tylko w
oparciu o pewne rzeczy. Fizycznie też te materiały z kontroli zewnętrznej Urzędu
Kontroli Skarbowej i kontroli ministerialnej były dostępne Komisji i może nie w
pełnym składzie, ale przynajmniej część członków się z nimi zapoznawała. Pani
Skarbnik nam je udostępniła. Być może nie zostały wpisane do protokołu, czy wniosku
absolutoryjnego, który trafił do RIO. My się z nimi zapoznawaliśmy i tam potwierdza
się dokładnie to co mówiła i Pani Starosta i Pani Skarbnik.
p. Anna Ziegler – radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji KiKF
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w wyniku głosowania na posiedzeniu w
dniu 24 czerwca br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
p. Andrzej Myszkowski – radny, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia również w wyniku głosowania pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013 rok
wraz ze sprawozdaniem finansowym i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu.
p. Jerzy Piechowiak – radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, LiOŚ
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Tucholskiego
również jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Tucholskiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
p. Anna Ziegler – radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji KiKF
W imieniu Przewodniczącego Komisji Finansów informuję, że Komisja Finansów na
posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013 r. wraz ze
sprawozdaniem finansowym.

Radni nie mieli uwag, dlatego Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Tucholskiego za 2013, który został przyjęty 10 głosami za, przy braku
głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVII/340/2014 w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 8.
Do projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego
z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok nie wniesiono uwag.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, który został
przyjęty 10 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
Uchwała Nr XXXVII/341/2014 w załączeniu do oryginału protokołu.
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Panie Przewodniczący, Szanowni radni w imieniu Zarządu Powiatu jak i zespołu,
z którym pracujemy, chciałam serdecznie Radzie podziękować za udzielone
absolutorium dla naszego Zarządu.
Ad. 9.
Do informacji o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 roku głos zabrali:
Przewodniczący stwierdził, że wcześniej nie miał możliwości powitania. Powitał Panią
Dyrektor Henrykę Dziurzyńską i poprosił o sentencyjne przedstawienie sprawozdania
i powiedzenie o problemach, które nurtują Urząd.
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
W stosunku do materiału, który otrzymała Wysoka Rada z działalności Urzędu Pracy
na dzień dzisiejszy sytuacja na rynku pracy troszeczkę się poprawiła. Mamy stopę
bezrobocia na poziomie 19,5 %. Poprawa wynika też z faktu, że w tym roku mamy
znacznie więcej pieniędzy z unijnego projektu Kapitał Ludzki, z projektu systemowego
na realizację działań aktywizacyjnych wobec osób bezrobotnych. Z projektu POKL
mamy do dyspozycji kwotę 4.800.000 zł. W ramach tego projektu na zasadzie dobrej
współpracy z pracodawcami wymagamy zatrudnienia po naszych aktywnych formach.
Poprawa wynikła też może z tego, że pozyskaliśmy dodatkowe środki z rezerwy
Ministra. Jedne dotyczyły osób do 30 roku życia. Kolejną decyzję otrzymaliśmy dzisiaj
dla osób do 25 roku życia. Myślę, że przy współpracy z pracodawcami będzie lepiej.
Chociaż jeśli gospodarka nie przyspieszy to Urząd Pracy tak do końca nie ma wpływu.
Nasze pieniądze, które Powiat otrzymuje przede wszystkim przeznaczamy na
aktywizację osób trudnych, czyli trwale bezrobotnych, osób bez kwalifikacji, bez
doświadczenia zawodowego, osób niepełnosprawnych. Osób bez kwalifikacji
generalnie w naszym województwie jest dużo, gdzie niekoniecznie to spełnia
oczekiwania pracodawców. Pracodawcy na dzień dzisiejszy informują nas, że
potrzebne są osoby z kwalifikacjami, konkretnym zawodem, tytułem czeladnika.

W ewidencji Urzędu Pracy takich osób jest mniej. Została wprowadzona w życie
nowelizacja ustawy, gdzie jest możliwość poprzez Urząd Pracy na nowych zasadach
pomagania pracodawcom poprzez szkolenia osób zatrudnionych po 45 roku życia.
Może to będzie jakaś szansa dla naszego Powiatu. Czekamy w tej chwili na decyzję
finansową. Ustawodawcy chodziło o to, aby te osoby nie trafiały na rynek pracy tylko
poprzez zmianę kwalifikacji, podniesienie swoich umiejętności zostały u pracodawców.
Zmiana może też ewentualnie zaskutkować pozytywnie, ponieważ nowelizacja ustawy
wprowadziła generalnie wymóg zatrudnienia po formach finansowanych z funduszu
pracy. Już pewne instrumenty, które zostały wprowadzone zobowiązują pracodawcę do
zatrudnienia po okresie finansowania z Urzędu. Jeżeli nie nastąpi zatrudnienie to będzie
musiał nastąpić zwrot pozyskanych środków. Pomoc dla przedsiębiorców jest od
nowelizacji ustawy pomocą de minimis. Na zasadzie pomocy de minimis również będą
funkcjonowały roboty publiczne. Tu może być trochę gorzej, bo wiemy, że osoby, które
pracują w ramach robót publicznych nie do końca pracują sześć miesięcy, a jest zapis
ustawowy, że jeżeli osoba w ramach umowy nie przepracuje pełnego okresu zawarcia
umowy to albo Urząd Pracy w to miejsce kieruje kolejną osobę, a jeżeli nie zostanie
zatrudniona to pracodawca zwraca środki pozyskane na roboty publiczne. Po
nowelizacji ustawy nie tylko Gmina, ale i Powiat może korzystać z robót publicznych.
Wprowadzono bony dla osób do 30 roku życia, które mają młodzież zaktywizować
w samodzielnym szukaniu pracy. Wprowadzono np. bony na zasiedlenie, gdzie osoba
do 30 roku życia, jeżeli podejmie pracę w odległości ponad 80 kilometrów od miejsca
zamieszkania to może otrzymać kwotę ponad 7.000 zł na urządzenie się w innej
miejscowości. Musi przepracować minimum 6 miesięcy. Prace interwencyjne zostały
troszeczkę poluzowane, bo już jest wymóg zatrudnienia na minimum 3 miesiące. Do tej
pory był obowiązek zatrudnienia na kolejne sześć miesięcy. Została wprowadzona do
naszej ustawy kolejna forma mówiąca o szkoleniach trójstronnych, gdzie Urząd Pracy
wspólnie z pracodawcą będzie przymierzał się do szkolenia osoby bezrobotnej. W
programie tego szkolenia ma uczestniczyć bardziej aktywnie pracodawca, bo do tej
pory było tak, że to Urząd Pracy określał program szkolenia. Pracodawca nie miał
wpływu. Teraz ten wpływ został pracodawcy dany. Myślę, że to też poprawi
możliwości. To są zmiany, które zostały wprowadzone od grudnia. Środki finansowe na
te wszystkie nowe formy mamy. Drugiego lipca mamy posiedzenie Rady Zatrudnienia,
gdzie będziemy przesuwać pieniądze, które otrzymaliśmy na początku roku, a nie
zostały do dzisiaj zagospodarowane, aby proponować osobom te formy, które
ustawodawca wprowadził od 27 maja.
p. Jerzy Kowalik – radny
Wiemy wszyscy, że rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego
zafundował nam tą nieszczęsną ustawę, która przedłuża wiek emerytalny do 67 lat.
Analizując te materiały, które Pani Dyrektor przedstawiła widzimy po półtorej roku
pokłosie tej ustawy w postaci znacznego przyrostu osób bezrobotnych w wieku 50+.
Jest to 24,5 %. Dotychczas w statystykach nie było, bo tych osób nie było, to jest 60+.
To jest 26,8 %. Jak widać tendencja jest zwyżkowa. Pewnie za rok będzie jeszcze
gorzej. Wszystko na to wskazuje. Jaką Pani Dyrektor widzi szansę powrotu na rynek
pracy dla tych osób, szczególnie tych 60+? Jakich narzędzi macie możliwość użycia,
aby poprawić sytuację tych osób ? Czy te osoby już będą skazane na wegetację na
zasiłkach z pomocy społecznej do tego 67 roku życia ?

p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
Ustawodawca z dniem 27 maja wprowadził do pracodawców zatrudniających osoby po
50 roku życia refundację składki zdrowotnej ZUS. Jest to jakaś forma pomocy. Dla
osób po 50 roku życia została wprowadzona też kolejna forma. Wprowadził
dofinansowanie do wynagrodzenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Jeżeli
pracodawca zadeklaruje przyjąć osobę bezrobotną do 60 roku życia to Urząd Pracy
przez okres 12 miesięcy będzie miał możliwość dofinansowania połowy
wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca zdecyduje się przyjąć osobę po 60 roku życia, to
Urząd Pracy będzie refundował pracodawcy połowę wynagrodzenia przez 24 miesiące.
Zatrudnienie w przypadku refundacji 24 miesięcy musi być na okres 36 miesięcy. Jeżeli
pracodawca nie wywiąże się z zawartej umowy to będzie proporcjonalnie zwracał
środki. Jest to jakaś nowa forma dla pracodawców. Generalny problem jest taki, że
osoby bezrobotne po 50 roku życia i koło 60 nie zawsze mają odpowiednie
kwalifikacje. Jak już otrzymamy decyzję finansową na szkolenie osób po 45 roku życia
to poinformujemy pracodawców i może trzeba byłoby szkolić już te osoby, które
pracują, aby nie wracały na rynek pracy. Będzie to też proponowane pracodawcom, aby
przez dofinansowanie te miejsca pracy utworzyć. Tego nie było do tej pory. Osoby te
mogą również podejmować prace w ramach prac interwencyjnych. Jeżeli to jest osoba
po 50 roku życia to jest też dłuższy okres refundacji. To powinno ewentualnie pomóc
w zatrudnieniu tych osób. Często barierą są kwalifikacje. W naszym Powiecie barierą
jest też brak dojazdu do pracy, brak dojazdu do pracy na zmiany. Nie każda osoba
bezrobotna ma środek transportu. Szczególnie w okresie letnim mamy problemy
z realizacją ofert pracy, bo nie kursują autobusy szkolne. Od razu widzimy w Urzędzie
Pracy, że oferty, którymi dysponujemy są trudne do zrealizowania, bo bezrobotni nie
mają możliwości dojazdu. To jest też problem. Trzeba byłoby to jakoś wspólnie
rozwiązać, ale brak dojazdu to nie kwestia Urzędu Pracy.
p. Jerzy Piechowiak – radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa LiOŚ
Zabieram głos, dlatego że otrzymuję sygnały. One są co prawda pojedyncze, ale mając
możliwość i korzystając z obecności Pani Dyrektor uznałem, że warto je rozpoznać
bliżej. Te problemy, jakie do mnie docierają, zgłaszają mi młodzi ludzie, to są ludzie,
którzy zaczynają staż. Problem dotyczy kosztów za badania lekarskie, które ci młodzi
ludzie muszą na samym wstępie przejść. Przejrzałem przepisy prawne jakie w tym
zakresie są i tutaj zapisy mówią o tym, że obowiązek opłacenia tych kosztów spoczywa
na pracodawcy. Zapis właściwie jest jasny. Problem polega na tym, że pracodawcą dla
tego młodego człowieka jest Urząd Pracy. Z tego co ci młodzi ludzie mi mówili to
Urząd Pracy podobno nie chce za te badania płacić. Jeżeli ten młody człowiek trafia do
prywatnego pracodawcy to prywatny pracodawca ma większą swobodę wydawania
pieniędzy, jak chce to zapłaci, jak nie chce to nie zapłaci. Sprawa się nieco komplikuje
kiedy ten młody człowiek trafia do pracodawcy, który jest poddany większym rygorom
finansowym, bo to jest jednostka budżetowa. Znam już opinie radców prawnych, gdzie
opinia mówi jednoznacznie, że w tym przypadku ten zakład pracy nie może zapłacić za
te badania, ponieważ nie jest pracodawcą. Pracodawcą jest Powiatowy Urząd Pracy.
W związku z tym chciałem zapytać Panią Dyrektor, jak Pani postrzega ten problem, czy
on w ogóle występuje ? Czy być może to jest problem przez kogoś tylko źle
rozpoznany. Być może w ogóle nie ma tego problemu. Czy w ocenie Pani Dyrektor jest

ten problem i jak to w ogóle powinno funkcjonować w odniesieniu do wstępnych badań
lekarskich, bo te badania mają dwie kategorie z tego co wyczytałem: wstępne
i okresowe. Ja pytam o te badania wstępne, które każdy stażysta musi przejść.
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
W ustawie o promocji zatrudnienia jest zapis, że Urząd Pracy może finansować badania
lekarskie. My nie finansujemy badań lekarskich z uwagi między innymi na limit
środków. Jeżeli przychodzą środki na staże, to rzeczywiście w poprzednich latach były
finansowane badania lekarskie. Od tego roku jak otrzymaliśmy decyzję finansową
z algorytmu bardzo małą na poziomie 1.900.000 zł to przy zapisie ustawowym, że
możemy finansować, nie finansujemy tych badań. W poprzednich latach często też były
sytuacje, że ten bezrobotny poszedł na badania lekarskie przed stażem na program,
potem był zmieniany program stażu i w zasadzie te badania lekarskie nie wiem, czy
były przeprowadzone zgodnie ze stanowiskiem pracy. Ponadto może jeszcze powinnam
powiedzieć, że przeprowadzamy kontrole. Mamy na dzisiaj zawartych 420 miejsc
stażowych. Pracownicy przychodzą na kontrole. Są w aktach w zakładach pracy
badania lekarskie, jest również szkolenie bhp. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić
w zakresie bhp. Mieliśmy w dwóch przypadkach problemy, bo jeżeli to jest nowy
pracodawca, który nie współpracował z nami przez kilka lat i nie doczytał umowy to
nie było badania lekarskiego. Było ono zrobione później. Wszyscy pracodawcy oprócz
ZUS badania finansują we własnym zakresie i w innych urzędach pracy jest podobnie.
Jak będzie w przyszłym roku nie wiem. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że przy
tej nowelizacji ustawy, która weszła w życie urzędy pracy i powiat są zobowiązani do
uzyskania niskiej efektywności kosztowej w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej,
a wysokiej zatrudnieniowej. Będziemy musieli się wspólnie z pracownikami zastanowić
jak osiągnąć tą mniejszą efektywność kosztową bo za 2013 rok otrzymaliśmy już
porównanie urzędów pracy i mogę powiedzieć, że w naszym Powiecie efektywność
kosztowa jest za wysoka, bo jest na poziomie wyższym niż krajowa. Przy tych formach,
które realizowaliśmy w zeszłym roku plus ten program „Przedsiębiorczość” mamy
wydatki kosztowe na poziomie 12.000 zł na osobę. To jeszcze nie jest tragedia. Mamy
za to wyższą efektywność zatrudnieniową, bo na poziomie 72 %. Zaskutkowało to też
tym, że utworzyliśmy więcej miejsc pracy trwałych. Ministerstwo jak daje możliwość
pozyskania dodatkowych środków, które otrzymaliśmy w tym roku na poziomie około
500.000 zł, to zakłada z góry, że koszt aktywizacji osoby bezrobotnej jest nie wyższy
niż 10.000 zł. Składając wniosek o dodatkowe środki z rezerwy musimy się
nagimnastykować co chcemy osobie bezrobotnej przy współpracy pracodawcy
zaproponować, aby w ogóle te pieniądze pozyskać. Jak analizowałam statystykę
krajową to są urzędu pracy takie jak nasz, gdzie mają na aktywizację bezrobotnych też
na poziomie 7 – 8 milionów, ale koszt aktywizacji mają znacznie niższy. Mają 10
tysięcy, 9 tysięcy. Nie wiem jakie formy stosują, ale jeżeli te efektywności będą ponad
krajową i będą bardzo wysokie to jest zapis w naszej ustawie z 27 maja, że jeżeli
będziemy te pieniądze wydawać ponad stan to w Urzędzie Pracy może być audytor i
program naprawczy. To nie zawsze będzie tak jak było do tej pory, bo jak dysponentem
jest Minister Pracy i określa zasady to już wiemy, że na przyszły rok będziemy oceniani
z efektywności kosztowej z tytułu utworzenia prac interwencyjnych, robót publicznych,
jednorazowych środków i doposażeń. Dlatego uważaliśmy, że będą to jeszcze większe
koszty, a jeżeli stażysta jest 6 miesięcy na stażu, to nie wiem, ale może to są duże

koszty, te 50 zł badań lekarskich. W skali Urzędu dla nas byłby to jeszcze większy
koszt. Zgodnie z naszą ustawą nie finansujemy tych badań. Taka jest prawda.
Posiedzenie opuściła radna Danuta Tyda. W sesji uczestniczy 14 radnych.
p. Jerzy Piechowiak – radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa LiOŚ
Może to moje pytanie tak wyraźnie nie zabrzmiało. Tu nie chodzi o same pieniążki,
o samą sumę, bo pieniążki nie są duże. To 50 złotych to rzeczywiście nie jest duży
pieniądz. Chodzi o zasadę, że pracodawcy, ci publiczni, oni nie mogą tego finansować,
bo każdy wydany grosz w jednostce budżetowej musi być uzasadniony prawnie. Tutaj
jest jakieś rozwarstwienie tych przepisów. Te przepisy zakładom publicznym nie
pozwalają tak naprawdę na to, aby na ten cel wydać chociażby złotówkę, bo w ustawie
o promocji zatrudnienia jest zapisane, że te koszty pokrywa pracodawca, a pracodawcą
w przypadku stażysty jest Powiatowy Urząd Pracy. Jeszcze raz mówię, że nie chodzi
o te pieniążki, bo w przedsiębiorstwie 50 zł to żadne pieniądze. Chodzi o zasadę, o tą
niespójność przepisów tak naprawdę.
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
Są również staże w urzędach skarbowych i innych instytucjach i nam nikt nie zgłaszał
takiego problemu. W urzędach gmin, w Urzędzie Miasta, w Starostwie do tej pory nikt
nie zgłaszał, że to jest jakiś problem prawny, żeby to inaczej sfinansować.
p. Jerzy Piechowiak – radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa LiOŚ
Być może to jest jakiś relatywizm, ale ja mówię na przykładzie tego co mi przekazano.
Starałem się temat zgłębić i wiem, że w tym przypadku na pewno jest opinia radcy
prawnego, który wyraźnie powiedział dyrektorowi, że nie może zapłacić, bo naruszy
pewien porządek.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mam pytanie do radcy prawnego. Czy pracodawcy wolno dopuścić osobę na
stanowisko pracy bez szkolenia i badań lekarskich ?
p. Jerzy Piechowiak – radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa LiOŚ
Nie wolno dopuścić.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
W takim razie niech wyda opinię prawną.
Przewodniczący zaproponował, aby Pani dyrektor mogła się temu przyjrzeć.
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
Uważałam, że nie będziemy rozpatrywać indywidualnie pracodawców. Jeżeli poszliśmy
już w ten sposób to staraliśmy się traktować wszystkich pracodawców jednakowo.
Trudno mi określić kto ma pieniądze na badania, a kto nie. Stwierdziłam, że nie
finansujemy, jak jest taka nasza możliwość ustawowa.

p. Andrzej Pruszak – radny
Czy istnieje taka możliwość, aby pracownik Urzędu Pracy przyjechał np. do Śliwic do
bezrobotnych ? Ostatnio na sesji Rady Gminy w Śliwicach taki wniosek padł. PKS
w wakacjach nie jeździ w ogóle. Czy w ogóle istnieje taka możliwość ?
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
Po nowelizacji ustawy nie ma takiej możliwości z uwagi na fakt, że osobie bezrobotnej
musi zostać przypisany doradca klienta, który był pracownikiem Urzędu Pracy na
stanowisku np. pośrednika pracy, doradcy zawodowego, albo specjalisty do spraw
szkoleń. Takich osób w Urzędzie Pracy mamy 8. Żeby dokonać przypisania osoby
bezrobotnej do pracownika doszłam do wniosku, że najsprawiedliwiej będzie podzielić
osoby bezrobotne alfabetycznie. Pan Nowak ma literkę AiB itd. W związku z tym
wyjazd do poszczególnych gmin jest w ogóle nierealny. Wszystkie oferty, które są,
znajdują się w Urzędzie Pracy. Oferty są do upowszechnienia. My nie jesteśmy
w stanie jeździć z materiałami, aby tam osobie zaproponować pracę. To nie jest tylko
odhaczenie się tak jak mówią osoby bezrobotne, ale powinny przyjechać do Urzędu
i otrzymać propozycję konkretnej aktywizacji. Mamy oferty pracy wolne do
upowszechnienia z innych Powiatów, czy z naszego Powiatu. Uważam, że to jest
nierealne po nowelizacji ustawy.
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Pani Dyrektor jest tutaj bardzo skromna. Ja tylko chciałam dopowiedzieć i podziękować
za realizację zadań przez całą jednostkę, również podziękowania dla pracowników od
nas wszystkich. Chciałam też zwrócić uwagę na jeden fakt. Pani Dyrektor powiedziała
nam o programie naprawczym. Uśmiechnę się, że jeden przeżyliśmy i myślę, że tamten
nam nie grozi. Chciałam powiedzieć, że spełniamy wszystkie wskaźniki ustawowe,
oprócz może tego jednego, który za 2013 rok nas nie obligował. Z regionu, z tego co
analizowałam, trzy powiaty nie spełniają w ogóle żadnych wskaźników. Mi było bardzo
miło podpisać wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o możliwości
w związku z realizacją efektywności pracy i zwiększeniem o 2 % dochodów, na
podpisanie wniosku o wzrost wynagrodzeń dla pracowników, dla funkcjonowania
Urzędu Pracy. Proszę nie być też taką skromną. Serdeczne podziękowania dla Pani i
Pani załogi.
p. Henryka Dziurzyńska – Dyrektor PUP
Dziękuję i pracownikom przekażę, bo to dzięki pracownikom nam się udaje.
Przewodniczący podziękował i prosił o przekazanie również życzeń od Rady Powiatu.
Ad. 10.
Do informacji o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2013 r. głos zabrali:
p. Bogdan Ryl – Kierownik Wydziału Administracyjno – Technicznego ZDP
Zarząd Dróg Powiatowych zarządza siecią dróg w Powiecie na długości 396,5 km. Jeśli
chodzi o wykonawstwo robót w 2013 roku, realizowaliśmy remont cząstkowy przy
użyciu emulsji oraz grysu. Na te cele zużyliśmy 100 ton emulsji oraz 250 ton grysu. To
składało się na grubość wykonawstwa w granicach 37 kilometrów. Oprócz remontu

 

cząstkowego wykonywaliśmy również remont przy użyciu masy asfaltowej na zimno
w ilości 300 ton, co stanowiło wykonanie powierzchni remontu cząstkowego masy
w granicach 4300 m2
. Oprócz remontów cząstkowych utrzymywanie pasa drogowego,
na co składała się wycinka zakrzaczeń, utrzymanie poręczy sprężystych, znaków. Dużo
prac również zostało wykonanych jeśli chodzi o wykaszanie traw i wycinanie krzewów
i odrostów. Wykonaliśmy dosyć dużo robót na terenie Gminy Lubiewo, przy wsparciu
pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Gminie Lubiewo. Prace wykonywane
zostały naszym sprzętem. Jeśli chodzi o wykonanie pozostałych robót, to wykonaliśmy
również wodościeki w okresach poroztopowych w ilości 233 sztuk. Było też
oczyszczanie i udrażnianie rowów, oczyszczenie sieci studzienek kanalizacyjnych.
Wycięliśmy 71 sztuk drzew łącznie z frezowaniem. Oprócz robót utrzymaniowych jest
też utrzymanie dróg gruntowych poprzez profilowanie równiarką i zagęszczanie
walcem na odcinkach czterech dróg: tj. Raciąski Młyn – Bladówek, Żalno – Ciechocin,
w miejscowości Świt i Kiełpin – Wymysłowo. W ubiegłym roku realizowaliśmy
budowę chodników w Gminie Tuchola. Układaliśmy chodnik na długości 100 metrów
w miejscowości Bladowo i 136 metrów w miejscowości Słupy. W Gminie Cekcyn były
to chodniki na drodze 1030 na długości 148 metrów i droga 1026 – 225 metrów. Te
prace były realizowane na nowych zasadach. Korzystaliśmy z materiałów przekazanych
przez Gminę, natomiast prace wykonywali stażyści, przy wsparciu pracowników
i sprzętu ZDP. Wykonaliśmy również utwardzenie pobocza na odcinku 3,5 km na
drodze Tuchola – Tleń. Użyto kamienia wapiennego w ilości 230 ton. Jeśli chodzi o
zimowe utrzymanie, wydaliśmy w miesiącach styczeń – kwiecień i październik –
listopad – 703.000 zł. Jeśli chodzi o roboty inwestycyjne, tak jak Pani Starosta
wspominała wykonana została droga w Żalnie. Parametry tej drogi zostały poszerzone
do 5,5 m. Była wykonana kanalizacja deszczowa z odwodnieniem, separatorem,
oczyszczaniem. Wykonano zatokę, wyniesione przejście. Z innych robót, była
przebudowa drogi na odcinku Trzebciny – Zdroje i w miejscowości Wierzchlas. To
było wykonanie dywaników na długości 7 kilometrów. Może od razu odpowiem na
złożone interpelacje. Jeśli chodzi o drzewo na odcinku Krąg między granicą Mosna i
Śliwice, na tym odcinku nie ma zadrzewień, dlatego to drzewo na pewno należy do
lasów. Niemniej jednak zainteresujemy się, bo to stwarza zagrożenie. Jeśli chodzi o
znak „Zwierzęta domowe” to sprawdzimy czy jest zasadność likwidacji, czy to
pozostanie.
p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Może ten znak warto zastąpić znakiem „Uwaga zwierzęta leśne”. Ostatnio podczas
debaty o bezpieczeństwie mieliśmy wnioski związane z tymi sprawami.
p. Bogdan Ryl – Kierownik Wydziału Administracyjno – Technicznego ZDP
Sprawdzimy zasadność i ustosunkujemy się do tego. Jeśli chodzi o ten odcinek, gdzie
miał miejsce wypadek na drodze Szlachta – Osieczna, to w zarządzaniu to należy do
Zarządu Dróg w Starogardzie. Taką samą sytuację mamy na naszym odcinku drogi
1027 Trzebciny – Zielonka – Zdroje. Jest krótki odcinek, gdzie zgodnie z granicą
należy to do Świecia z zarządzamy my.

p. Dorota Gromowska – Starosta Tucholski
Jesteście naszą jednostką, która również ma wpływ na to, że jest mniejsze bezrobocie.
Pomagacie nam w realizacji zadań, czyli my je właściwie realizujemy. Chciałabym
serdecznie podziękować i też przekazać całej załodze, że pomimo tak trudnych
warunków realizujecie na bieżąco wszystkie zadania, które są dla nas obligatoryjne.
Wiadomo, że potrzeb lokalnych i tych na drogach jest coraz więcej, będzie więcej.
Stworzyliśmy plan związany z realizacją inwestycji na drogach, ale możliwości
finansowe są takie, a nie inne. Wobec tego uważam, że jako jednostka świetnie
wykonujecie zadania.
Przewodniczący dodał, że Rada Powiatu Tucholskiego również dołącza się do życzeń.
Ad. 11.
Do informacji o działaniach promocyjnych Powiatu, realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu oraz działaniach zmierzających do jej aktualizacji głos zabrali:
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Oprócz tego co Państwo macie w materiałach chciałem powiedzieć o najnowszych
rzeczach, które się wydarzyły. Mamy już ostatnie dokumenty związane z realizacją
projektu Borowiackie Szlaki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska już wydał
decyzję więc nie wiem, czy już wpłynęły pieniądze, czy wpłyną w najbliższych dniach.
Jest to kwestia już tylko i wyłącznie techniczna, żeby do nas ostatnia płatność, która
miała być zrealizowana w tym projekcie dotarła. Mogę teraz już powiedzieć, że udało
nam się zrealizować ten projekt na dofinansowaniu w wysokości 95 %. Tak naprawdę
nie mieliśmy żadnych korekt, były w pewnym momencie wątpliwości co do
niewielkich pozycji, ale wątpliwości te jeszcze w ostatnim wniosku o płatność zostały
wyjaśnione na naszą korzyść. Tak naprawdę udało nam się ten projekt wzorcowo
rozliczyć, dokładnie tak jak to było zaplanowane, nie ponosząc przy tym dodatkowych
kosztów. Druga rzecz, której Państwo nie znajdziecie w materiałach, to jest to, że
pojawiła się przed nami szansa, czytaliście Państwo w materiałach, że jesteśmy częścią
sieci Eden, czyli Europejskiej Destynacji Doskonałości. Problem był taki, że koszt
udziału w Stowarzyszeniu związanym z tą siecią jest dość wysoki i w zasadzie nie
planowaliśmy udziału w tym Stowarzyszeniu, bo korzyści płynące wydawało nam się,
że nie kompensują wysokiego kosztu rzędu 2.000 zł rocznie. Pojawiła się szansa na to,
że Polska Organizacja Turystyczna poniesie za nas ten wydatek. Nie mamy jeszcze tego
zagwarantowanego, ale jest to ciekawostka. Byłoby to bardzo sympatyczne, bo w tym
momencie mielibyśmy wszystkie korzyści płynące z uczestnictwa w sieci Eden nie
ponosząc kosztów. Stan prac nad strategią rozwoju Powiatu oczywiście tu nie jest
zupełnie aktualny, bo to się zmienia z dnia na dzień, ale krótko mówiąc w tej chwili
jesteśmy jeszcze na etapie tworzenia diagnozy. Instytucje poproszone o to, złożyły
materiały do Pana Adama Stańczyka, który dla nas prognozę przygotowuje. On już
niektóre części opracował, ale one jeszcze są w trakcie uzupełniania. Jeszcze ich
Państwu nie udostępniliśmy. Czekamy na to, aż zostaną wypełnione luki i wtedy te
materiały całościowo Państwo otrzymacie. Pierwsza taka część czyli analiza
demograficzna jest już załącznikiem, który znaleźliście Państwo w materiałach.
Pojawiła się już część dotycząca infrastruktury, ale jeszcze tam są pewne luki. Nie

wszystkie gminy wypełniły wszystkie punkty i pojawiła się część dotycząca
społecznego zaplecza. To najważniejsze bieżące rzeczy, które się pojawiły od czasu
przygotowania tego sprawozdania.
p. Wojciech Kociński – członek Zarządu
Jest prośba do Pana Przewodniczącego, może to nie jest ten punkt na odpowiedź, ale
Pan radny Kowalik zadał pytanie dotyczące konkursu. Z racji tej, że Pan Karol Gutsze
ten konkurs przygotowywał może jeszcze raz by Pan radny powtórzył, a Pan Karol
Gutsze na bieżąco odpowie. Oczywiście na piśmie też odpowiemy.
p. Jerzy Kowalik – radny
Poproszę odpowiedź na piśmie.
p. Wojciech Kociński – członek Zarządu
To znaczy, że Pan sobie nie życzy, abyśmy teraz ustnie odpowiadali. Ja i tak
w oświadczeniach na jedną z interpelacji odpowiem. Myślę, że nie jest to żaden
problem, aby ustnie, oprócz pisemnego odpowiadać. Jeżeli Pan radny sobie teraz nie
życzy to ja wycofuję swoją prośbę.
p. Anna Ziegler – radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji KiKF
W momencie kiedy były te mówiące kamienie, to mówiło się również o uruchomieniu
jakiegoś licznika, który miałby wskazywać ile mieliśmy odwiedzin przez te znaki. Czy
coś takiego zostało uruchomione ?
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Licznika w tej chwili nie mamy. Skierowałem prośbę do Wydziału Jacka Lorczaka,
który w tym momencie skierował tą prośbę do firmy, która nam przygotowywała serwis
informatyczny. Nie mamy niestety na dzień dzisiejszy licznika.
p. Anna Ziegler – radna, Przewodnicząca Komisji Edukacji KiKF
Można się spodziewać, że po tym sezonie roku 2014 już coś takiego będzie ?
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Nie mogę definitywnie odpowiedzieć, że tak. Ja mogę tylko powiedzieć, że czynimy
starania, aby to zadziałało. Mam nadzieję, że odpowiem na najbliższym spotkaniu, czy
przy najbliższej okazji, że mamy już zainstalowany ten licznik.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Mam pytanie do materiałów sesyjnych, do tej części z zakresu promocji. Nie wiem, czy
mi się obiło o uszy, ale Labirynty natury chyba otrzymały jakieś wyróżnienia i nagrody,
a tu nie ma ani słowa na ten temat. Mogę prosić o informację, z czym to było związane?
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Proszę o powtórzenie, bo nie zrozumiałem pytania.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Labirynty natury – był taki projekt realizowany przez Powiat. Czy on się przewinął
gdzieś w jakichś konkursach ?

p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Tak, on się przewinął jak najbardziej w konkursie „Polska pięknieje – 7 cudów
funduszy europejskich”.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Generalnie uwaga dotyczy tego, że można byłoby zaznaczyć, czego dotyczy to
wyróżnienie.
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Oczywiście na przyszłość będziemy tego typu rzeczy uzupełniali.
p. Małgorzata Oller – radna, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Czego dotyczą te wyróżnienia ? Jakie to są projekty ? Czy można uzyskać taką
informację ?
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Konkurs, który mamy tutaj podany, to jest konkurs Eden. Tutaj zostały wyróżnione
Bory Tucholskie jako destynacja turystyczna, czyli cel odwiedzin turystów.
W pierwotnej wersji był pomysł, żeby był to Powiat Tucholski, ale w końcu pojawiły
się Bory Tucholskie. W drugim konkursie „Polska pięknieje” został wyróżniony projekt
Labirynty natury. Pierwotna wersja wniosku obejmowała połączenie projektów
Labirynty Natury i Borowiackie Szlaki. Był to wspólny wniosek. Komisja konkursowa
podejrzewam, że oceniała wprawdzie cały wniosek, ale formalnie uznała, że musi być
podany konkretny projekt i wybrała projekt, który miał większe dofinansowanie. Była
to bardzo prosta decyzja komisji konkursowej. My nie podawaliśmy projektu w tytule
naszej aplikacji. Trzeci projekt: „Diamenty regionu” to była nagroda dla Powiatu
Tucholskiego za działania na rzecz turystyki. Europowiat była to znów nagroda dla
Powiatu Tucholskiego. Żadna z tych nagród nie miała wymiaru finansowego niestety.
W przypadku sieci Eden mamy zapewnioną w tym roku sesję fotograficzną,
promocyjną oraz przyjazd grupy dziennikarzy lub blogerów. To jeszcze Polska
Organizacja Turystyczna będzie określała. Jest to działanie promocyjne. Oprócz tego
mamy jeszcze planowane szkolenia w promowaniu Destynacji. W przypadku konkursu
„Polska pięknieje” główną nagrodą, której niestety nie dostaliśmy było też 1000
zestawów promocyjnych, czyli w każdym zestawie folder dotyczący danej destynacji,
torba itd. Uzyskaliśmy promocję na stronach konkursu „Polska pięknieje”. Jesteśmy
wśród wyróżnionych Destynacji. Jesteśmy też w katalogu, który został wydany
z wszystkimi nagrodzonymi i wyróżnionymi projektami, który został wydany i
rozpowszechniany jest przez Polską Organizację Turystyczną. Można u nas zobaczyć,
mamy jeden egzemplarz tego katalogu. W przypadku „Diamentów regionu” to była
statuetka i promocja w regionie. Były relacje w mediach regionalnych. Jednym z
organizatorów konkursu było wydawnictwo Expres media czyli Toruńskie Nowości i
Expres Bydgoski. Były obszerne relacje z tego, kto wygrał. W przypadku „Europowiat”
to była też statuetka i działania promocyjne, ale na trochę mniejszą skalę. Generalnie
wszystkie te działania prowadzą do tego, że możemy też wykorzystywać logotypy tych
konkursów, możemy podawać, że jesteśmy laureatami, czy wyróżnionymi w konkursie
Eden, jesteśmy wyróżnieni w konkursie „Polska Pięknieje”. Możemy używać logotypu
„Diamenty regionu”. Zapraszam na stoisko powiatowe, jeżeli będziemy mieli namiot.

Zrobiliśmy wszystkie te logotypy na naszym namiocie, żeby można było zobaczyć, że
nie tylko my rozpoznajemy Bory Tucholskie, czy Powiat Tucholski jako ciekawe do
odwiedzenia miejsce, ale też jest ono rozpoznawane przez różne krajowe i
międzynarodowe organizacje.
p. Jerzy Kowalik – radny
Mam kilka pytań związanych z materiałem, który Państwo przedstawiliście, a także
taką refleksję dotyczącą tego co znalazło się na stronie od 91 do 112. Pierwsza sprawa
dotyczy formy, którą Państwo przedstawiliście. Ona jest taką formą bardziej opisową.
Natomiast aż się prosi bynajmniej przy niektórych zadaniach, aby zrobić to w formie
tabelarycznej, gdzie byłaby nazwa zadania, oczywiście w podziale na kategorie, jakie
środki zostały w dane zadanie zaangażowane, czy to są środki własne, czy zewnętrzne,
wraz z sumą, bo to jest też pewna koncepcja, która potem ma swoje odbicie w trzeciej
rubryce, czyli w efektach działania. Taka forma byłaby chyba najszczęśliwsza, bo
wtedy jest to pewna forma samokontroli, czy dane formy promocji przyniosą jakie
efekty. Tutaj tego tak naprawdę nie ma, bo nagrody są oczywiście rzeczami
subiektywnymi. Trudno tutaj się do tego odnieść. To jest jedna taka generalna uwaga,
co do formy tej informacji. Kolejna rzecz związana z moimi pytaniami jest taka, na
jakim etapie jest rozwój klastra turystycznego. Wiem, że jakieś etapy były już
podejmowane w poprzedniej kadencji, żeby taki podmiot turystyczny uruchomić. Może
by Pan parę słów na ten temat powiedział. Druga sprawa jest związana z pytaniem Pani
radnej Ziegler. Ja bym to pytanie sformułował w ten sposób. Ile jest odsłon na stronie
po zalogowaniu z czytnika kodów QR na mówiących kamieniach ? Prosiłbym, aby
ewentualnie uruchomić tą możliwość, bo to nie jest taka trudna sprawa, aby zrobić
statystykę ilości logowania na stronę poprzez czytnik QR. To nie jest taka złożona
sprawa i to dużych kosztów nie ma. Trzecie pytanie dotyczy Biuletynu Cekcyńskiego.
Ja tam znalazłem wiele informacji o pracy Zarządu, Pani Starosty. Mam pytanie czy ta
forma promocji w jakiś sposób obciąża finansowo, czy jest formą bezpłatną. Kolejne
pytanie to już jest pytanie konkretne. W wielu punktach mamy informacje na temat
fundowania różnych gadżetów, pucharów, tudzież innych medali i dyplomów na
imprezy sportowe i nie tylko. Mam konkretne pytanie: na jaką kwotę zakupiono
pucharów, medali i innych gadżetów w ramach wsparcia na przykładzie działań
sportowych, turnieje itd. Pan dzisiaj oczywiście tą informacją nie dysponuje, ale
chciałbym taką informację kiedyś pozyskać. Kolejne pytanie dotyczy współpracy
z Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Chciałbym, aby Pan coś
bliżej na ten temat powiedział, na czym ta współpraca polegała. Jest jeszcze pytanie
dotyczące samego tytułu tego opracowania, które Państwo przekazaliście. Tam jest
uwzględnienie oferty gospodarczej. Moje pytanie jest takie: jaką ofertę gospodarczą
przedstawił Wydział Promocji. W tym opracowaniu, szczerze mówiąc, takiej oferty
gospodarczej się jakoś nie dopatrzyłem. Może dość pobieżnie to czytałem. Taka ogólna
refleksja dotycząca tych informacji, które Państwo zawarliście Pana Stańczyka,
dotycząca prognozy ludności. Wystarczy nawet porównać te tabelki, bo tu jest
rozwinięcie do roku 2035. Jest oczywiście kilka wniosków. Czy te wnioski są trafne
czy nie, to możemy dyskutować. To, że liczba mieszkańców będzie się zmniejszać, to
jest oczywiste. Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast mnie trochę niepokoją te wnioski
na końcu opracowania. Będzie przybywać problemów natury społecznej. My też
musimy się nad tym zastanowić, co z tym fantem zrobimy, my tylko jesteśmy radnymi 21
jednej kadencji i Zarząd jednej czy kilku kadencji, bo musimy myśleć przyszłościowo.

To stwierdzenie, gdzie właściwie w Powiecie mamy otwierać DPS-y i młodych ludzi
kształcić w tym kierunku to jest dla mnie może nie zabawne, ale smutne wręcz. Tutaj
nie ma nic o przemyśle. Pisze się, że podmiotów gospodarczych będzie coraz mniej.
Myślę, że tu jest też rola Powiatu, żeby coś z tym fantem zrobić, żebyście Państwo jako
Wydział Promocji też zaczęli promować gospodarkę. Cała para w gwizdek poszła na
turystykę, ale na turystyce to się chyba tak do końca jechać nie da. Właściwie, tak jak
tutaj kilku moich znajomych stwierdziło po zapoznaniu się z tym materiałem, że dla
tego terenu nie ma żadnej perspektywy, że właściwie stajemy się poczekalnią Świętego
Piotra.
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Postaram się odnieść po kolei do uwag, które Pan radny wniósł. Po pierwsze jeżeli
chodzi o graficzny układ, tabelaryczne opracowanie, jeśli będzie jakiś wzór
i otrzymamy jakiś wzór, według którego mamy przygotowywać sprawozdanie,
z przyjemnością to zrobimy. Nie widzę żadnego problemu, ponieważ forma jest bardzo
dowolna i jesteśmy w stanie ją bardzo elastycznie dopasować do potrzeb. Tylko
musimy znać potrzeby, które zostaną nam przekazane oficjalnie jako wzór
sprawozdania, który powinien być umieszczony w materiałach sesyjnych. Druga
kwestia to kwestia klastra. Klaster ma to do siebie, że niestety nie Powiat jest
odpowiedzialny za tworzenie klastra. Nawiążę jeszcze do tego samego w przypadku
oferty gospodarczej. Powiat może jedynie stymulować pewne działania. Może starać się
zmobilizować przedsiębiorców do podejmowania działań, ale nie jest to łatwe. Jeszcze
jedna rzecz, która się wydarzyła, a nie ma jej w materiałach, to Toruńska Agencja
Rozwoju Regionalnego zaproponowała stworzenie tzw. partnerstwa naturowego. Jest to
inicjatywa, która nie kosztuje przedsiębiorcy ani złotówki. On musi włożyć swój czas,
za co może dostać bezpłatną promocję, udział w szkoleniach i możliwość tworzenia
wspólnych działań na rzecz rozwijania się. Bardzo otwarta formuła. Temat dowolny,
nie musiał być turystyczny, mógł być z innej dziedziny. Zorganizowaliśmy spotkanie,
staraliśmy się nagłośnić tą kwestię. Efekt końcowy jest taki, że udało nam się
zwerbować, celowo używam słowa zwerbować, kilkunastu przedsiębiorców, którzy
wzięli udział w tym partnerstwie. Mam nadzieję, że nie była to tylko czcza, pusta
deklaracja. Prawie żaden z nich nie zgłosiłby swojego akcesu, gdybyśmy nie wykonali
jakichś telefonów, gdybyśmy nie szukali aktywnie, co tak naprawdę nie jest już naszą
rolą. W tym momencie można nam postawić zarzut, że nie zadzwoniliśmy do
wszystkich przedsiębiorców, nie potraktowaliśmy wszystkich przedsiębiorców równo.
Ale my nie jesteśmy w stanie indywidualnie odnaleźć wszystkich przedsiębiorców
w Powiecie Tucholskim i odbyć indywidualnej rozmowy z każdym przedsiębiorcą
w tym Powiecie, zachęcając do udziału w jakichś inicjatywach. Tu przechodzimy też do
oferty gospodarczej. Bardzo chętnie będziemy wspierali wszelkie oferty gospodarcze.
Bardzo chętnie będziemy robili coś, ale rola Powiatu jest rolą wspomagającą. My
możemy zaproponować, tak jak było to partnerstwo naturowe. Bardzo chętnie
pomoglibyśmy przedsiębiorcom z dowolnej branży w nawiązaniu takiego partnerstwa.
W tej chwili ogłoszony jest konkurs przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego na
tworzenie klastrów, inicjatyw klastrowych. Znów bardzo chętnie się w to włączymy,
będziemy wspierać z wszelkich naszych sił, bo chcemy, aby coś takiego powstało.
Chcemy, aby tego typu porozumienia na terenie Powiatu Tucholskiego powstawały,

niekoniecznie w branży turystycznej. To może być jakakolwiek inna branża, jeśli
znajdą się chętni, aby to robić. Powtórzę jeszcze raz, nie mamy nawet listy wszystkich
podmiotów gospodarczych. Lista podmiotów gospodarczych jest w gminach. Jeśli
gminy zechcą się w to włączyć i zechcą przeprowadzić indywidualną rozmowę ze
wszystkimi przedsiębiorcami to my bardzo chętnie zorganizujemy spotkanie i potem
podejmiemy działania integrujące tych przedsiębiorców i pomagające im w stworzeniu
inicjatywy klastrowej. Poziom dofinansowania wynosi 95 % na stworzenie strategii
rozwoju porozumienia klastrowego, lub też klastra, który już daje konkretne efekty
promocyjne na poziomie 85 % dofinansowania. Będę pierwszą osobą, która dołoży rękę
do tego i będzie się starała pomóc, jeśli znajdą się przedsiębiorcy, którzy będą chcieli
brać w tym udział. Niestety nie jestem w stanie nikogo do tego zmusić. Są to inicjatywy
dobrowolne i Powiat ma tutaj wyłącznie funkcję pomocniczą. Zresztą zgodnie
z wszystkimi zapisami, jako pomoc pomocnicza nie polega na tym, żeby przygotować
ofertę i prosić lub błagać kogoś o udział w danym przedsięwzięciu. My możemy
jedynie starać się wspierać inicjatywy, które są czynione ze strony pracodawców i ze
strony przedsiębiorców. Tu od razu przejdę do oferty gospodarczej. Ona rzeczywiście
jest skupiona na turystyce, ponieważ jest to branża, z którą jeszcze mamy największy
kontakt i z którą jesteśmy w stanie tych przedsiębiorców działających na tym terenie
najłatwiej odnaleźć. Oni też przychodzą i starają się nawiązać z nami kontakt. Do tego
muszę jeszcze powiedzieć, że na terenie Powiatu działają przedsiębiorstwa społeczne,
organizacje pozarządowe, które też próbują iść w kierunku turystyki. Tutaj też mamy
dosyć dobre kontakty i też jest zapotrzebowanie ze strony tych przedsiębiorstw. Oni
przychodzą do nas i proszą o pomoc. Oni się starają wspólnie z nami pracować. To nie
jest wymuszone na zasadzie pójdziemy, będziemy błagać i może ten przedsiębiorca da
sobie pomóc. Tej formy pomocy nie jesteśmy w stanie zrobić. To nie wychodzi na
poziomie bardzo dużych miast, bardzo dużych ośrodków. Jest to bardzo trudne. U nas
na razie nie działa. Jeśli chodzi o strategię województwa, to my cały czas staramy się
wpisać ofertę tego co jest w Borach Tucholskich. Jeśli do nas docierały sygnały, że coś
należy wpisać, jakąś branżę należy wpisać do Strategii Województwa, że warto to
zrobić, czyniliśmy starania, aby to się znalazło. Podejmowaliśmy wszystkie inicjatywy,
które do nas docierały i przekazywaliśmy je dalej. Bory Tucholskie istnieją już
w strategii województwa. Istnieją nie tylko jako zakątek turystyczny, ale one się
pojawiają naprawdę w wielu miejscach, jako coś co jest ważne strategicznie z punktu
widzenia województwa. Wracając już do klastra mam nadzieję, że uda się coś w tym
kierunku zrobić. Tutaj wszyscy Państwo jako radni też jesteście proszeni o pomoc, bo
to jest kwestia dotarcia do przedsiębiorców i powiedzenia, że taka oferta istnieje i że
z tej oferty można skorzystać. Jest to bardzo korzystna oferta wsparcia. Niestety
największą barierą jest dotarcie do przedsiębiorców i zmobilizowanie ich do tego, aby
oni chcieli działać wspólnie. Od tego momentu my bardzo chętnie będziemy ich
wspierali, ale oni muszą zdeklarować wolę współpracy. Bez tego nie jesteśmy w stanie
nic zrobić. Jeśli chodzi o odsłony na stronie z kodami QR to już poruszaliśmy ten
temat. Postaram się dzisiaj jeszcze zobaczyć jaki jest stan prac technicznych. Może
nawet dowiem się jeszcze dzisiaj czegoś. Następna kwestia to była kwestia
umieszczania materiałów w Biuletynie Cekcyńskim. Było to absolutnie nieodpłatne.
Był to gest dobrej woli ze strony Gminy Cekcyn. Jeśli takie zaproszenie otrzymamy
z jakiejkolwiek innej gminy, to na pewno z przyjemnością przygotujemy też materiał

do tego typu biuletynów, które będą wydawane w innych gminach. To nie musi być
gmina. My staramy się wspierać przygotowanie wszelkich materiałów informacyjnych.
Tak a propos, jednym z sukcesów, który osobiście uważam za jeden z większych
sukcesów w dziedzinie turystyki jest to, że w województwie Powiat Tucholski czy Bory
Tucholskie są rozpoznawane jako jeden z najważniejszych obiektów turystycznych.
Wczoraj rozmawiałem o planach. Wydział Turystyki Województwa chce tworzyć
broszurę, gdzie będzie 5 najważniejszych rzeczy w województwie jeśli chodzi o
turystykę i tam mają się pojawić Bory Tucholskie. To, że doszliśmy do tak wąskiego
kręgu najważniejszych z punktu widzenia województwa miejsc turystycznie, uważam
za duży sukces. Kolejna kwestia to są puchary i medale. Tu chciałem doprecyzować,
czy to chodzi tylko o puchary i medale.
p. Jerzy Kowalik – radny
To co przekazywaliście na imprezy sportowe. Chciałbym poznać budżet przeznaczony
na ten cel.
p. Wojciech Kociński – członek Zarządu
Czy to zestawienie ma zawierać również imprezy, których organizatorem jest Powiat ?
Tak jak wie Pan, że największe środki pochłonęły Powiatowe Igrzyska Sportowe.
Zresztą na Komisji Panu mówiłem to. Czy to zestawienie ma to zawierać ?
p. Jerzy Kowalik – radny
Wszystko łącznie z Igrzyskami. Koszt medali, pucharów, gadżetów.
p. Wojciech Kociński – członek Zarządu
Jeżeli chodzi o Szkolny Związek Sportowy to jest to inicjatywa Wydziału. Myśmy taką
współpracę nawiązali. Co roku spotykamy się ze Szkolnym Związkiem Sportowym na
spotkaniach, tak jak Panu na Komisji mówiłem, bodajże 2 lub 3 lipca jest zebranie
wszystkich organizatorów sportu i przewodniczących powiatowych związków
sportowych. U nas takiego szkolnego związku działającego nie ma. Ja zajmuję się
osobiście tą sprawą, tą koordynacją. Jeżdżę co roku na spotkania. W miesiącu wrześniu
z nauczycielami wf, szkolnymi organizatorami sportu i innymi organizatorami sportu
robimy spotkanie, aby powstał kalendarz imprez sportowych szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest nasza koordynacja Wydziału. Mistrzowie
wszystkich turniejów są zgłaszani do nas. My zgłaszamy do Bydgoszczy do następnego
etapu. Jest to związane z tym, że Szkolny Związek Sportowy tak sobie tą współpracę
wyobraża. Jeżeli Szkolny Związek Sportowy prosi nas o pomoc, to organizowaliśmy
w zeszłym roku jeden z turniejów. Myślę, że to jest wszystko jeżeli chodzi
o współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym.
p. Karol Gutsze – Naczelnik Wydziału Promocji i Sportu
Kolejna kwestia to była analiza przygotowana przez Pana Stańczyka i wnioski z tej
analizy. Ja na te wnioski nie mam wpływu. Nie ja je formułowałem. Oczywiście jeszcze
w momencie kiedy będziemy mieli zestawienie wszystkich części analizy będzie można
się do tego odnieść. Nawiążę znowu do tego, że nie jesteśmy w stanie jako Wydział
Promocji stworzyć tutaj dużego przedsiębiorstwa, które zatrudni dużą ilość ludzi
i rozwiąże problemy gospodarcze Powiatu Tucholskiego. Bardzo chętnie wesprzemy

wszelkie działania, które ku temu zmierzają, ale to jest działanie wspierające. Nie
jesteśmy w stanie tych problemów rozwiązać. Wnioski nie ja formułowałem,
przedstawiliśmy je Państwu w takiej formie w jakiej je otrzymaliśmy od osoby
przygotowującej opracowanie.
Radni nie mieli uwag, dlatego Przewodniczący podziękował za przygotowane
materiały, życzył wszystkiego dobrego dla całego Wydziału i zamknął ten punkt
porządku obrad.

_____________________

(red.)

Materiały przejęte.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook