4 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gmina Cekcyn szuka instruktora świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie

2 min read

To mamy ofertę pracy w dobrej, solidnej gminie – Cekcyn. Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie.

Wymiar czasu pracy – pół etatu. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: minimum wykształcenie średnie,
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że korzysta z pełni praw publicznych,
9) list motywacyjny i życiorys (CV) opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922),
10) pisemne opracowanie na temat koncepcji funkcjonowania placówki:
* organizowanie i prowadzenie zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
* prowadzenie kursów  i zespołów zainteresowań,
* udzielanie pomocy merytorycznej zespołom zainteresowań,
* współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres urzędu:

Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej  w Nowym Suminie”.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook