28 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Gostycyn. Dotacja do utylizacji wyrobów zawierających azbest – zmiana kryteriów dofinansowania na 2017 r.

2 min read

Wójt Gminy Gostycyn informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn na 2017 rok.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. W odróżnieniu do lat ubiegłych nastąpiła znacząca zmiana kryteriów dofinansowania zadania.

Maksymalna wartość dofinansowania na rok 2017 wynosi 70%, a nie jak do tej pory 100%(jednak nie więcej niż 1000zł od tony unieszkodliwionego wyrobu zawierającego azbest) i obejmuje roboty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu, zobowiązane są do złożenia na obowiązującym druku, wniosek w siedzibie Gminy Gostycyn (pokój nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2017 r.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest przedłożenie w/w wniosku we wskazanym terminie oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Tucholi robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Ponadto informuję, iż mieszkańcy, na których nieruchomościach ewidencjonuje się wyroby zawierające azbest, a do tej pory nie dokonali zgłoszenia w ogólnym spisie inwentaryzacyjnym wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, najpóźniej do 3 lutego 2017 r. powinni dokonać formalności. Wpis mieszkańca do bazy azbestowej wiąże się z podjęciem uchwały Rady Gminy Gostycyn, stąd w/w termin. Dokonanie wpisu jest bezpłatne i nie zobowiązuje mieszkańca do jakichkolwiek działań skutkujących usunięciem azbestu z nieruchomości.

Mieszkańcy, których nieruchomości nie są ujęte w w/w bazie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie (wymóg formalny podmiotu przyznającego dofinansowanie).

Projekt realizuje WFOŚIGW w Toruniu natomiast wyłącznym beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Gostycyn, która rozdysponowuje środki.

Jednocześnie informuję, iż złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu, poszczególne wnioski mieszkańców nie zostaną zrealizowane w 2017 r.

Szczegóły w zakresie w/w programu można uzyskać w Urzędzie Gminy – Gostycyn(tel.52 3367 313).

____________________

gostycyn.pl

Fot. Gmina Dobre

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook