22 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

I Ty możesz zostać Burmistrzem Tucholi ! Jak to zrobić? Podajemy na tacy…

4 min read

Stare porzekadło mówi: „do odważnych świat należy„, można je odrobinę zmodyfikować mówiąc, możesz wreszcie zrobić coś dobrego dla swojego miasta, zostając jego Burmistrzem.

Że co? Że to niewykonalne? Że tzw. elity to zablokują? Że potrzeba wsparcia którejś z organizacji? Że wykształcenie nie takie? Bzdura! Wystarczą Twoje dobre chęci i to najważniejsze – Twoja wizja miasta, kiedy ludzie Cię wybiorą i kiedy od pierwszego dnia po wyborze, zaczniesz wdrażać swój plan. Jeżeli jednak szukasz łatwego zarobku i przetrwania do emerytury – przepadniesz i to w tempie błyskawicznym, miej tego świadomość.

Jak zostać Burmistrzem Tucholi?

Potrzebujesz wpierw zaufania zwyczajnych ludzi z otoczenia, Ci, zwłaszcza ostatnio, świadomi są tego, że Tuchola bardzo odstaje cywilizacyjnie od innych podobnych miasteczek, ludzie delikatnie mówiąc są…wściekli.Mają już dosyć półkroków, półśrodków, chcą pracować, rozwijać się, bawić i zwyczajnie, żyć na dobrym poziomie tworząc tzw.klasę średnią. Mają do tego prawo, a władze samorządowe mają im w tym pomóc. To tylko wynajęci przez nas ludzie, którzy mają obowiązek wykonywania naszych rozkazów.

Prawo do kandydowania w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Jedynie w przypadku wyborów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) od kandydatów wymaga się ukończenia 25 lat. W wyborach do rady gminy oprócz obywateli polskich mogą kandydować także obywatele innych państw Unii Europejskiej, stale zamieszkujący na obszarze danej gminy.

Prawa do kandydowania nie mają osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zawiera ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

 • partiom politycznym i koalicjom partii politycznych – odrzucamy
 • stowarzyszeniom i organizacjom społecznym – odrzucamy
 • wyborcom – to nas interesuje.

Do zgłaszania kandydatów na wójta stosuje się odpowiednio przepisy ustawy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw dotyczące komitetów wyborczych, z tym że prawo zgłoszenia ma komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

Idziemy do gminy…

W zgłoszeniu muszą się znaleźć:

 • imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem przynależności do partii politycznej, o ile kandydat jest członkiem partii politycznej;
 • oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w jego imieniu pełnomocnika.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego);
 • w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie lustracyjne;
 • w przypadku wyborów przedterminowych – wykaz wyborców popierających kandydata.

W celu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej:

 • 150 wyborców – w gminie liczącej do 5 000 mieszkańców,
 • 300 wyborców – w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców,
 • 600 wyborców – w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,
 • 1 500 wyborców – w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców,
 • 2 000 wyborców – w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców,
 • 3 000 wyborców – w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców.

Gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata, sporządzając protokół rejestracji kandydata na wójta, jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w ustawie.

UWAGA!

Gminna komisja wyborcza skreśla z listy kandydatów tego kandydata, który wycofał zgodę na kandydowanie, nie spełnia warunków określonych w ustawie albo zmarł.

Informację o skreśleniu gminna komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej.

Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek śmierci kandydata komisja informuje właściwego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

 

I po kłopocie, teraz już wystarczy cierpliwie poczekać na wyniki demokratycznych ( rządy większości nad resztą) wyborów.

Proste? Proste, więc na co czekasz? Zgłoś się! Nikt tego za Ciebie nie zrobi, a kto wie, może się spotkamy!


(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook