10 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Informacja Burmistrza Tucholi – tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców

3 min read

Burmistrz Tucholi informuje, że z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.    

Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Jak zostało to bowiem wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacji, a postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.

Poza wskazaną powyżej zmianą dotyczącą ograniczenia ilościowego w uzyskiwaniu danych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej, Burmistrz Tucholi pragnie również poinformować, iż z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz 1016),która w bardzo istotny sposób modyfikuje aktualną właściwość do prowadzenia spraw dotyczących udostępniania danych z rejestru PESEL. W aktualnym stanie prawnym, właściwe w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin. Udostępnienie danych z rejestru PESEL stanowi czynność odmiejscowioną, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę mieć na uwadze fakt, iż od 1 maja 2019 r. uzyskiwanie danych z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców przez podmioty publiczne nieposiadające decyzji teletransmisyjnej zostało ograniczone wyłącznie do 300 danych jednostkowych w danym roku kalendarzowym, a ponadto, od 1 lipca 2019 r., zmianie uległa również właściwość organu, do którego należy kierować wnioski o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL.


BiP

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook