18 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Tuchola: Jakie będą dalsze losy budynku po starej komendzie, przy Świeckiej 23?

3 min read

Tucholscy policjanci mają już swój nowy budynek w którym sprawnie się zainstalowali i zaaklimatyzowali. Nie było to specjalnie trudne, po latach niewygód.

O ile rozwiązaliśmy problemy bytowe policjantów, tak pozostaje problem ich starego budynku w którym hula wiatr… historii. Co się staniem z piękną, choć zniszczoną kamienicą przy Świeckiej 23 i terenami do niej przyległymi?

Komenda Powiatowa Policji, Tuchola, Świecka 23 - Komenda, Komisariat, Policja

Okazuje się, że nieruchomość nie stanowi integralnej całości, jest podzielona na dwie działki. Budynek główny z fragmentem podwórka do dawniejszej bramy wjazdowej, będą stanowiły własność prokuratury, która za kilka lat (prawdopodobnie około pięciu) zainstaluje się w wyremontowanym gmachu.

13417558_294403310899349_3849294729462095516_n

Dobrą informacją jest to, że niszczejący od lat budynek odzyska świetność, z zachowaniem wszystkich historycznych elementów wystroju. Zainstalowanie prokuratury w tym miejscu jest słuszne, a choćby na sąsiedztwo budynku sądu.

Jednak w dalszym ciągu pozostaje kwestia zagospodarowanie pozostałej części terenu, która stanowi drugą działkę, czyli fragment, na którym obecnie znajdują się budynki gospodarcze, garaże itd. Starostwo Powiatowe próbuje rozwiązać ten problem w prosty sposób – sprzedając go w drodze przetargu.

Poznajmy szczegóły:

Starosta Tucholski ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości własności Skarbu Państwa, stanowiącej działkę nr 2129/2 o powierzchni 0,0851 ha, położoną w obrębie Tuchola zapisaną w księdze wieczystej nr BY1T/00035271/8.

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38,  art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2015r., poz.1774 ze zm.), oraz na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /jt.Dz.U. z 2014. poz. 1490/

Starosta Tucholski

Ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości własności Skarbu Państwa, stanowiącej działkę nr 2129/2  o powierzchni 0,0851 ha, położoną w obrębie Tuchola zapisaną w księdze wieczystej nr BY1T/00035271/8 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Tucholi. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłego aresztu, dwoma budynkami gospodarczo-garażowymi, budyniem garażu oraz sześcioma zblokowanymi garażami.

Działka   uzbrojona jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, energetyczną, posiada dostęp do sieci ciepłowniczej i gazowej. Zlokalizowana jest przy ul. Pocztowej  w Tucholi.

Nieruchomość ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tucholi zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/231/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2008 r. oznaczona jest symbolem 30MN/U/UA – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami ogólnomiejskimi oraz usług administracji publicznej.

Nieruchomości nie są obciążone ani objęte zobowiązaniami.

Cena wywoławcza wynosi : 423.000,00 zł. Sprzedaż zwolniona od podatku VAT.

Przetarg na zbycie wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się w dniu 29 lipca 2016r. (piątek), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi , ul. Pocztowa 7A, pokój nr 312  o godz.  1000 .

Wadium wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł) i wniesione winno być w pieniądzu.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer ewidencyjny działki.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 lipca 2016r.  na konto Starostwa w banku Getin Noble Bank S.A. nr :  49 1560 0013 2340 9874 1000 0005.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym– osobom, które nie nabyły nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uprawnionych uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość gruntową nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się odwołanie lub unieważnienie przetargu.

____________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook