18 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Jesteś przedsiębiorcą? Zapłacisz i ten podatek – OPŁATA ŚRODOWISKOWA

4 min read

To, że w Polsce bycie przedsiębiorcą jest zadaniem karkołomnym wiedzą wszyscy, ilość podatków i obwarowań natury formalnej przyprawia o zawrót głowy. Eksploatowanie przedsiębiorczego rodaka przyjmuje absurdalne rozmiary, nawet i w tej kwestii. Nie zapłacisz „opłaty środowiskowej”, zostaniesz ukarany!

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), od 1 stycznia 2018 r., obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów. Natomiast obowiązek ponoszenia opłat z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz poboru wód od 1 stycznia 2018 r. został uregulowany przepisami ustawy – Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

Zgodnie z przepisami podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty za dany rok kalendarzowy wnoszone są na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska (art. 277 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Opłaty za korzystanie ze środowiska w latach 2016 – 2017 dotyczą korzystania z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów. Należy je ponosić stosując zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w którym zostały określone stawki opłat na rok 2016. Natomiast stawki opłat obowiązujące w roku 2017 ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Począwszy od roku 2018 opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów należy ponosić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, w którym zostały określone stawki opłat na rok 2018, a w przypadku składowania niektórych odpadów także na kolejne lata.

Raz w roku do dnia 31 marca podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykazy te należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat.

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Natomiast gdy roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (art. 289 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Innymi słowy, zbliża się koniec miesiąca i do jego ostatniego dnia musisz tę „formalność” uwzględnić kiedy:

  • wprowadzasz gazy i płyny do powietrza,
  • pobierasz wodę,
  • wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi,
  • składujesz odpady.

Jako żywo, temu podatkowi powinni podlegać w takim razie wszyscy, nawet bezrobotni, kloszardzi, a nawet… kury, ale nie żartujmy, bo sprawa jest poważna i bulwersująca i ma znamiona skandalu.

Ten dodatkowy podatek w większości dotyczył będzie osób wykorzystujących w swojej działalności auto i to niekoniecznie służbowe.

Jeżeli właściciel firmy w swojej działalności używa samochodu, pobiera wodę, czy też posiada kotłownię zobowiązany jest do złożenia sprawozdania ze środowiska w terminie do 31 marca za rok ubiegły. Termin ten jest równoznaczny z dokonaniem opłaty wynikającej ze sporządzonego wykazu.

W przypadku korzystania z pojazdu w działalności nie ma znaczenia czy jest on w majątku trwałym firmy, czy jest to pojazd leasingowy, czy też użytkowany na podstawie kilometrówki. Liczy się bowiem fakt zakupu paliwa, który uwzględniamy w wykazie.

A jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci,bo zapomniał lub o niej nie wiedział?

Przedsiębiorca, który nie wywiąże się z obowiązku złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska w odpowiednim terminie podlega karze grzywny. Dodatkowo w takich przypadkach marszałek danego województwa wymierza samodzielnie opłatę, którą ustalana jest na podstawie własnego uznania lub na podstawie opinii kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Pazerność państwa przybiera wiele skandalicznych form, ich dowolność poraża.


(red.)

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook