2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Kolejna kompromitacja Rady Powiatu?

3 min read

581574_277732175671464_351603229_nNa podstawie § 12 ust. 6 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem

złożonym przez Zarząd Powiatu z dnia 24 kwietnia 2013 r. zwołana zostanie  XXVIII sesja

Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona w dniu 29 kwietnia 2013. o godz. 15:30

(poniedziałek) w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 

 Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.)

stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia

radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.

 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.

3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej,

wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Zamknięcie sesji.

 

Podpisał : Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz

 

___________________________________

 

UCHWAŁA NR XXVIII/……/2013

RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO

z dnia ……….. 2013 r.

 

w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej, wyboru jej

Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,

Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167,

poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.

1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,

poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.

887, Nr 217, poz. 1281) oraz § 40 ust. 2 Statutu Powiatu Tucholskiego przyjętego

Uchwałą Nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego (Dziennik Urzędowy Woj.

Kuj. – Pom. poz. 1514) zmienionego uchwałą Nr XXVI/248/2013 Rady Powiatu

Tucholskiego z dnia 15 marca 2013 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Kuj. – Pom.

poz. 1341)

 

_______________________________

 

Rada Powiatu  uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr II/8/2010 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ §1. Powołać w skład Komisji Rewizyjnej następujących radnych:

 1) Małgorzata Oller – przewodniczący Komisji,

 2) Anna Ziegler – z-ca przewodniczącego Komisji,

 3) ………………… – sekretarz Komisji,

 4) Piotr Mówiński – członek Komisji,

 5) Andrzej Myszkowski – członek Komisji.”

 

§2. Traci moc uchwała Nr XXVII/259/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia

19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji

Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego

i Sekretarza.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu

Tucholskiego.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący

 R a d y P o w i a t u

 Michał Mróz

 

___________________________

 

Projekt został sprawdzony i podpisany przez radcę prawnego Dagmarę Fabiszak.

 

___________________________

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Tucholskiego w skład Komisji Rewizyjnej nie

mogą wchodzić Radni pełniący funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego

Rady oraz Radni będący członami Zarządu.

 

Z uwagi na dostrzeżone podjęcie uchwały Nr XXVII/259/2013 Rady Powiatu

Tucholskiego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji

Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza,

z naruszeniem §39 ust. 2 Statutu Powiatu Tucholskiego, podjęcie uchwały o wyborze

nowego członka Komisji Rewizyjnej jest konieczne.

 

___________________________

 

Tłumaczenie niezrozumiałego, urzędniczego języka zwyczajnemu obywatelowi.

 

Władze Powiatu Tucholskiego popełniły kolejny, fundamentalny błąd, mianowicie doprowadziły do niewyobrażalnej wręcz sytuacji, gdzie po rezygnacji z funkcji  sekretarza Komisji Rewizyjnej  radnego Marka Bolińskiego przegłosowano uchwałę o powołaniu tej komisji  w nowym składzie. W tamtym czasie do składu Komisji Rewizyjnej włączono radnego Zbigniewa Grugela. Po upływie chwili wychwycono błąd, gdzie zgodnie ze Statutem Powiatu Tucholskiego, radny Zbigniew Grugel, jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu nie może wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. Stąd przyspieszona i kompletnie nieprzewidziana kolejna sesja Rady Powiatu. Mamy propozycję dla władz powiatu – zwolnijcie swoich radców prawnych, podobne „wpadki”, to zwyczajna kompromitacja.

 

(red.)

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook