22 października 2020

Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe dla Powiatu

7 min read

Bez tytułuMonstrualnie długa nazwa komitetu? Rzeczywiście, dlatego przyjęto używać skrótu (KWW), co nie do końca spodobało się PKW w Bydgoszczy. Podobne problemy miały i inne komitety, ale to już przeszłość.

Komitety zwykły zakładać swoje strony internetowe w których znajduje się kompendium wiedzy o:

– danych formalnych,

– kontaktach,

– kandydatach,

– programie.

KWW Porozumienie Samorządowe dla Powiatu posiada taką witrynę: http://pstuchola.pl/

Zaglądamy tam i…? Właśnie, prócz danych formalnych trwa luka w łączności z wyborcami. Jest ona zbyt długa, co powinno zwrócić uwagę twórcy witryny. Panowie! Weźcie się do pracy!

Oczywiście, kandydatów do godności radnego odnajdziemy bez trudu w naszej zakładce na lewym marginesie, ale to trochę mało. Niestety, programu nie odszukamy, choć już go sporządzono i jest ciekawy, pomimo tego, że używając słów samorządowego klasyka – pana Burmistrza Tucholi, „znajduje się na wysokim stopniu ogólności” i bardzo dobrze, tak właśnie ma być.

Poznajmy go wreszcie pomimo tego, że pierwszym miejscem jego publikacji powinna być macierzysta strona internetowa komitetu. Skoro do tej chwili 20-10-2014 (poniedziałek) 21:24 nie pojawił się, publikujemy go.

KWW Porozumienie Samorządowe dla Powiatu

Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – 16 listopada 2014r.

 Deklaracja programowa

Jesteśmy zespołem o dużym potencjale doświadczenia, kompetencji społecznych i bogatym dorobku indywidualnym poszczególnych kandydatów. Gotowi do społecznej służby, poświęceń i współpracy z każdym, kto szanuje ludzi i ceni uczciwość oraz prawdziwą wartość pracy. Naszym atutem jest połączenie dojrzałości i młodzieńczego zapału, rozsądku i wiary w szczytne ideały. W poczuciu pełnej odpowiedzialności za losy naszej małej Ojczyzny, oddajemy dziś do dyspozycji Wyborców najlepszych kandydatów – godnych zaufania, pracowitych, powszechnie znanych i szanowanych obywateli Powiatu.

Zaufaj nam – naprawdę warto!

 

Wśród ogromu zadań i powinności władz administracyjnych szczebla samorządowego, szczególną uwagę zwróciliśmy na sześć kluczowych obszarów, decydujących w istotny sposób o jakości życia w środowisku lokalnym. Każdemu z nich przypisane zostały priorytetowe zadania (kierunki aktywności), stanowiące przedmiot naszych wzmożonych starań w najbliższej przyszłości. Przedstawione poniżej priorytety, oparte są o rzeczową analizę faktycznego stanu Powiatu, szczególnie w obszarze jego finansowania. 

Mamy świadomość potrzeb, oczekiwań i aspiracji; mamy także własne plany i marzenia, jednak wszystko, co w sferze publicznej możliwe jest do realizacji, musi być bezwarunkowo posadowione w realiach…

 

EDUKACJA

Stanowi najpoważniejszą pozycję budżetową każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Jest za razem najpoważniejszym zadaniem cywilizacyjno – rozwojowym każdego społeczeństwa. Niestety, niż demograficzny w okresie kolejnych dwóch kadencji „przewinie” się przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tucholski. Finansowanie oświaty realizowane jest w myśl subwencyjnej zasady: „pieniądz idzie za uczniem”.
Dlatego z pokorą przyjąć należy prawdę, iż w perspektywie najbliższych kilku lat będzie
w szkołach ponadgimnazjalnych, zarówno mniej uczniów, jak i mniej pieniędzy. Cóż z tym zrobić?

 

 1. Największą troskę należy okazać w staraniach o racjonalne wykorzystanie budynków
  i obiektów (całej bazy materialnej) szkolnictwa powiatowego.
 2. Jednocześnie dążyć należy do wprowadzenia w życie zasad pełnego zatrudnienia
  w celu zachowania istniejących stanowisk pracy i socjalnej ochrony rodzin zarobkujących w szkolnictwie.
 3. Równie racjonalne, ekonomicznie i pedagogicznie uzasadnione jest organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów – jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
 4. Stworzenie systemu dojazdów, dającego pełną i nieskrępowaną swobodę dostępu
  do szkolnictwa w Powiecie Tucholskim, przyniesie z pewnością dodatkową inspirację w wyborze dalszej drogi kształcenia, podejmowanym przez gimnazjalistów.
 5. Poziom kształcenia i wychowania oraz nowoczesna dydaktyka, staną się głównym kierunkiem rozwoju oświaty.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Ta elementarna potrzeba każdego człowieka, ma także swój wymiar w lokalnej zbiorowości. Troska o jego należyty poziom, czy wręcz pełnię realizacji leży zarówno w zakresie kompetencji państwa, samorządu lokalnego, instytucji pozarządowych i w obszarze indywidualnych starań wielu osób. Bezpieczeństwa nigdy dosyć, a podniesieniu jego poziomu posłużą:

 

 1. wspieranie wszystkich podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie koordynacji, szkolenia i finansowania – głównie poprzez opracowanie
  i wdrożenie do realizacji trwałych rozwiązań systemowych, poprzedzonych wielostronnymi konsultacjami,
 2. opracowanie i wdrożenie programów: podniesienia poziomu prawnej świadomości
  i edukacji prawnej, adresowanych do różnych grup odbiorców,
 3. opracowanie i wdrożenie lokalnego programu „Bezpieczna droga do szkoły”, w tym działania dotyczące drogownictwa (np. wykonanie, oznakowanie), organizacji, edukacji i profilaktyki w tym zakresie,
 4. niebywale istotna i mająca duży wpływ na efektywność podejmowanych działań, będzie współpraca poszczególnych gmin, powiatu i organizacji pozarządowych
  z policją. Jakość tej współpracy wynikać będzie głównie z praktycznych rozwiązań przyjętych w Programie współpracy.

 

INFRASTRUKTURA

Powiat Tucholski znalazł się w trudnej sytuacji jego finansowania. Zaproponowany
do realizacji (do 2022r.) Program naprawczy, dając pewne horyzontalne szanse, znacząco ogranicza działania inwestycyjne. Nie podejmując się „nieefektywnej żonglerki” argumentami niemerytorycznymi, poszukując jedynie dobrych rozwiązań na trudne czasy
(a takie przecież i nastały i nadchodzą…), w zakresie gospodarowania infrastrukturą, podejmiemy starania o:

 

 1. utrzymanie przejezdności i odpowiednich standardów bezpieczeństwa dróg powiatowych, mostów i innych urządzeń technicznych,
 2. likwidację barier architektonicznych,
 3. wsparcie starań podejmowanych przez wszelkie podmioty, zmierzających
  do realizacji obwodnicy Tucholi.

 

ZDROWIE PUBLICZNE I OPIEKA SPOŁECZNA

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wydłużył się średni czas życia. Niestety, zwiększył
się też rozmiar i zasięg tzw. chorób cywilizacyjnych (nowotwór, cukrzyca, choroby układu krążenia itd.). Coraz częściej stajemy się pacjentami szukającymi ratunku w długich kolejkach, zarówno po pomoc podstawową, ale nade wszystko specjalistyczną.
Nie jesteśmy w stanie na poziomie lokalnym rozwiązać wszystkich problemów
polskiej służby zdrowia, jednak podejmiemy zdecydowane działania w celu:

 1. uruchomienia w Szpitalu Tucholskim Poradni Onkologicznej oraz pracowni specjalistycznych w zakresie wczesnej diagnostyki (np. mammograficznej),
 2. zwiększenia dostępności do badań specjalistycznych,
 3. przywrócenie Poradni „K” we wszystkich Gminach Powiatu Tucholskiego,
 4. stworzenie systemu wsparcia dla osób (rodzin), które pierwszy raz doświadczyły niepełnosprawności wśród najbliższych.

 

LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Można by rzec, że leśnictwo i rolnictwo są „solą tej Ziemi”. Są synonimicznym wyobrażeniem o Borach Tucholskich. Aby tę wielopokoleniową spuściznę ochronić i jeszcze piękniejszą przekazać – podejmiemy działania zmierzające do:

 

 1. promowania ekologicznych źródeł energii oraz wspierania inwestycji służących ochronie środowiska,
 2. ścisłej współpracy z Administracją Lasów Państwowych w zakresie ochrony terenów leśnych i ich promocji jako marki Powiatu,

 

PROMOCJA, TURYSTYKA, REKREACJA

W tym obszarze Powiat Tucholski posiada duże możliwości i niemałe już doświadczenie, jednak dostrzegamy istotne elementy lokalnej polityki, które mogą wzmocnić naszą pozycję na turystycznej mapie kraju, regionu i całej Europy. Dlatego zainicjujemy i (lub) wzmocnimy:

 

 1. promowanie różnorodnych form wypoczynku , rekreacji i zorganizowanej turystyki
  w Borach Tucholskich,
 2. wypracowanie i wypromowanie jednolitego, powszechnie rozpoznawalnego produktu turystycznego,
 3. stworzenie klastra turystycznego Bory Tucholskie.

 

            Zarządzając zasobami Powiatu, trzeba wykazywać się wieloma umiejętnościami
i szerokim zakresem kompetencji. Także w zakresie zarządzania długiem. Głównym zadaniem naszych przedstawicieli w Radzie Powiatu, stanie się stworzenie takich okoliczności, w których poziom zadłużenia Powiatu najpierw zostanie zahamowany,
a następnie rozpocznie się jego systematyczne obniżanie. Przedstawiciele Porozumienia Samorządowego dla Powiatu, którzy znajdą się wśród członków Zarządu Powiatu, swoje działania naprawcze rozpoczną od obniżenia własnego uposażenia miesięcznego, co wydawać się powinno oczywistością w sytuacji, kiedy i przysłowiową biedą należałoby się podzielić. Powiat Tucholski może również wybić się na wartościowe, nietuzinkowe propozycje w wielu obszarach życia społecznego. Podobnie jak klasy PW (klasy mundurowe), znane w całej Polsce pod nazwą „Eksperymentu Tucholskiego”, stały się na trwałe wyznacznikiem potencjału intelektualnego systemu oświaty tego miasta i tego Powiatu, tak i obecnie, dostrzegamy możliwość zainicjowania eksperymentalnych działań w obszarze obrony terytorialnej, zarządzania kryzysowego, współpracy z organizacjami pozarządowymi itd.
Jest to także nierozerwalnie związane z troską o eliminację przejawów wykluczenia
i rozwarstwienia społecznego, przy zachowaniu szczególnej troski o najsłabszych: dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

            Dużym wyzwaniem dla naszych kandydatów do Rady Powiatu i Zarządu staje się zmaganie z problemami dostępu do dóbr kultury, a co za tym idzie – poszerzania kompetencji kulturowych i społecznych młodych ludzi, a także zwalczanie stereotypów małomiasteczkowości, prowincji i zaścianka.

16 listopada 2014r. spotkajmy się przy wyborczej urnie! Twój los spocznie w Twoich rękach. Głosuj na najlepszych – naprawdę warto! 

****

Interesujący, prawda? Tak się składa, że miałem przyjemność uczestniczyć w jego tworzeniu, ale… jest w nim dużo – polityki, którą zrozumie ktoś umiejący czytać teksty ze zrozumieniem. Bez tej umiejętności będzie nudny i nie trafi do wyborcy, który zdecydowanie woli absorbować informacje przetworzone przez osoby trzecie.

Gdyby jednym zdaniem odnieść się do tego programu – budzi on spore nadzieje na szybkie oddłużenie powiatu ( choć pomysł na to zrealizować można bardzo szybko i z pewnością będzie to dla wielu samorządowców sporym szokiem). To nie są mrzonki i dlatego ten program jest tak dobry, że nie tylko daje szanse wyjścia z zapaści, a pewność. Pytanie jest inne, czy wystarczy radnym odwagi, by poprzeć małą rewolucję, a w efekcie wydostać się z ostatniej pozycji w rankingu powiatów, gdzie Tucholski jest najbardziej zadłużonym w Polsce!

I nie jest istotne, czy radnym będzie bezpartyjny uparciuch – Fryckowski, czy ktoś inny, liczy się wyłącznie rozwiązanie problemu, z pożytkiem dla ludzi, którzy w większości, nawet nie zdają sobie sprawy z tragicznego stanu finansów Naszego Powiatu!

________________________

(mrf.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook