wt. Cze 2nd, 2020

KOMUNIKAT – Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

2 min read
Dotyczy zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 9 maja 2019 r. w miejscowości Bysławek. Zdarzenie polegało na powstaniu „asymetrii napięć” w obwodach zasilanych ze stacji Bysławek Wybudowanie 5, co w konsekwencji doprowadziło do powstania szkód u odbiorców energii elektrycznej.

Zarządca drogi powiatowej nr 1038C niniejszym pragnie poinformować, że zaistniałe zdarzenie nie nastąpiło z jego winy.

Zarządca drogi w związku z faktem, iż rosnące przy drodze drzewa stwarzały zagrożenie dla życia ludzi i mienia w tym również zagrażało przebiegającej w tym miejscu linii średniego napięcia zgłosiło za pośrednictwem Gminy Lubiewo do firmy będącej dysponentem linii fakt zamiaru prowadzenia robót polegających na „usunięciu dwóch drzew topola kanadyjska rosnących przy drodze powiatowej”.

Firma energetyczna przygotowała teren wycinki w zakresie zarządzanych przez siebie linii oraz ustaliła jaki zakres zabezpieczeń jest niezbędny do wykonania zadania polegającym na wycięciu dwóch dużych drzew przydrożnych. Jest rzeczą oczywistą, że zarządca drogi nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji do pouczania profesjonalnej firmy zarządzającej dostawami energii, w jaki sposób należy zabezpieczyć linię w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie takich robót.

W naszej ocenie przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonaliśmy wszelkie wymagane prawem czynności, polegające na zabezpieczeniu planowanych robót. Stąd przerzucanie w chwili obecnej roszczeń swoich klientów przez firmę energetyczną na Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi uważamy za niepoważne. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma zawartych jakichkolwiek umów z odbiorcami energii na tego typu dostawy i nie może ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe u nich na skutek niewłaściwego eksploatowania linii energetycznych czy braku ich zabezpieczenia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi pragnie przy tym poinformować, że jest ubezpieczony od prowadzonych działań (ZDP posiada wykupioną polisę nr DU23307203 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”) i za wszelkie zawinione przez siebie działania oczywiście będzie ponosił odpowiedzialność. Jednakże odpowiedzialność taka zachodzić może tylko w wypadku błędów, zaniechań lub niewłaściwych działań podejmowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. W przedmiotowym wypadku w naszej ocenie taka sytuacja jednak nie zachodzi.

p.o. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

Łukasz Olejnik


(red.)

tucholski.pl