27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Konkurs na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

2 min read

Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza konkurs na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.


1.    Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie.

2.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i działania kuratorium oświaty;
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej;
3)    akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
4)    dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;
5)    aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
7)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);
8)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.

3.    Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.

4.    W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.

5.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS„, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:

Biuro Wojewody
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.

Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

_______________________

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook