25 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. UWAGA! Konkurs!

5 min read

LGD zaprasza do składania wniosków w naborze 3/2019/EFS o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Tuchola, 26.02.2019r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu LGD: 3/2019/EFS

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

 

Cel szczegółowy:

3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie/typ projektu:

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR

Typ 1e aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) SZOOP RPO WK-P

 

Oś Priorytetowa 11

Działanie:

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 3/2019/EFS

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 • TYP 1e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

CEL OGÓLNY LSR 3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

 

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców obszaru LSR (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) – PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 450.000 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 150.000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20.000,00 zł.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 21 marca 2019r. do 5 kwietnia 2019r. do godz. 15:30. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2019 r.

 

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

 

Miejscem składania wniosków jest biuro Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”: poniedziałek – piątek, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony:

– osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,

– drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do biura LGD).

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 336 12 13.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie www.partnerstwo.borytucholskie.pl oraz w biurze LGD.

 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE (pobierz)
1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (pobierz)
2. Wzór umowy o powierzenie grantu (pobierz)
3. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu (pobierz)
4. Kryteria wyboru projektów:
4a. Kryteria zgodności z LSR (pobierz)
4b. Lokalne kryteria wyboru (pobierz)
5. Katalog maksymalnych stawek (pobierz)
6. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli stosowana przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w ramach Projektów Grantowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (pobierz)
7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa LGD Bory Tucholskie. (pobierz)
8. Wzór pełnomocnictwa (pobierz)
9. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020. (pobierz)
10. Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej (pobierz)

 1. Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej (pobierz)
  12. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9. (pobierz)
  13. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (pobierz)
  14. Lista sprawdzająca czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację (pobierz)
 2. Klauzula informacyjna RODO (pobierz)

Załączniki do umowy o powierzenie grantu:

Załącznik nr 1 – Obowiązki informacyjne grantobiorcy; (pobierz)
Załącznik nr 2 – Harmonogram płatności; (pobierz)
Załącznik nr 3 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; (pobierz)
Załącznik nr 4 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; (pobierz)
Załącznik nr 5 – Źródła finansowania projektu; (pobierz)
Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu; (pobierz)
Załącznik nr 7- Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania; (pobierz)
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia Grantobiorcy o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (pobierz)
Załącznik nr 9 – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej. (pobierz)

 

GENERATOR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW (KONKURS 3/2019/EFS) – KLIKNIJ TUTAJ.


http://lgd.cerb.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook