29 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

LUBIEWO. AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – ZDOLNY UCZEŃ

3 min read

Gmina Lubiewo realizuje projekt pn. ,,Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń” w zakresie organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń dla personelu oraz pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

Zadanie o wartości o wartości 200 000,00 zł , zostało dofinansowane w wysokości 170 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 170 000,00 zł w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne.

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Lubiewo i poprawa szans edukacyjnych.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2017r., a zakończenie przewidziane jest we wrześniu 2019r. Projekt składa się z trzech głównych zadań, tj.:

Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonującym OWP – realizacja IX 2017 – VIII 2018r. Zadanie obejmowało utworzenie i funkcjonowanie trzech nowych oddziałów przedszkola (69 miejsc) czynnych docelowo 8,5 godziny dziennie od 7.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Lubiewo powstały dzięki realizacji projektu zintegrowanego EFRR – poprzez rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Lubiewie. Z uwagi na niską rekrutację dzieci przedszkolnych, projektem objęte były dzieci z dwóch oddziałów. Ze środków EFS zostały sfinansowane wynagrodzenia dwóch nauczycielek oraz woźnej oddziałowej. Ponadto, do realizacji zajęć zostało zakupione doposażenie w postaci materiałów i pomocy dydaktycznych w zakresie rozwoju mowy, logopedii, rozwoju percepcji wzrokowo-słuchowej, motoryki małej i dużej i rozwoju emocjonalnego.

 

Organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujących deficyty– realizacja IX 2018 – VI 2019r. Zadanie obejmuje rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych wsparciem. Zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkola. W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • dodatkowe zajęcia logopedyczne dla 94 dzieci w wymiarze 0,5 godz. tygodniowo w okresie 30 tygodni roku szkolnego,
  • dodatkowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 90 dzieci podzielonych na 9 grup (10 dzieci w grupie) w wymiarze 1 godz. tygodniowo (2 x po 0,5 godz.) w okresie 30 tygodni roku szkolnego,
  • dodatkowe zajęcia rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów dla 94 dzieci do placówek kulturalnych w Toruniu (Muzeum Piernika, Teatr Baj Pomorski) i obiektu rekreacyjnego w Tucholi.

 

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli– realizacja IX 2018 – VIII 2019r. Zadanieobejmuje podnoszenie kwalifikacji nowo zatrudnionych 2 nauczycielek w zakresie pedagogiki specjalnej:

  • kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika.
  • kurs kinezjologii edukacyjnej (gimnastyki mózgu), metodą Dr Dennisona,
  • warsztaty metodyczne – stymulowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, umiejętne stosowanie w praktyce różnych form stymulowania rozwoju dzieci, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • warsztaty metodyczne -stymulacja rozwoju dziecka z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne, – warsztaty metodyczne – dlaczego dziecko nie mówi ?,
  • warsztaty metodyczne: kolor, dźwięk i słowo, czyli zabawy wspierające rozwój dziecka.

Wioletta Szymczak

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook