16 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Lubisz wypalać „trawkę”? Tak? Lepiej to przeczytaj, zanim my cię dopadniemy!

3 min read

Jeżeli jesteś na tyle głupi, że lubisz to robić, lepiej zapoznaj się z tymi przepisami. Kiedy cię nakryją zapłacisz…, „jak za zboże”, a my cię skompromitujemy, masz to jak w banku!

Wiosna jest okresem, w którym każdego roku powraca problem wypalania traw. Ogień stanowi ogromne zagrożenie dla życia roślin, zwierząt i ludzi oraz wpływa niekorzystnie na różnorodność środowiska przyrodniczego. W płomieniach giną pospolite gatunki roślin i zwierząt, a także wiele cennych gatunków chronionych, a niekontrolowane wypalanie jest także zagrożeniem dla mienia i życia ludzkiego. Na przestrzeni całego roku do największych pożarów łąk, nieużytków rolnych, lasów dochodzi w miesiącach wiosennych tj. marcu i kwietniu. Wtedy właśnie jednostki straży pożarnej otrzymują najwięcej zgłoszeń do pożarów spowodowanych niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia.

W związku z coraz częściej pojawiającymi się sygnałami o wypalaniu traw przypominamy, że proceder ten jest niezwykle szkodliwy dla środowiska, prowadzi do wyjałowienia ziemi i niszczy wszelkie organizmy żywe w glebie.

Osoba wypalająca trawy naraża się na dotkliwą odpowiedzialność wynikającą z niżej przedstawionych przepisów:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
art. 124: Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
art. 131 pkt 12: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny”.
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach:

 

art. 30 ust. 3 pkt 3: W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

 

3. Kodeks wykroczeń:
art. 82 § 1: Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
art. 82 § 3: Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
art. 82 § 4: Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
art. 82 § 5: Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
4. Kodeks karny:
Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

5. Kodeks cywilny:

art. 222.par 2 Kodeksu Cywilnego: dym z działki sąsiada stanowi imisję pośrednią , sąsiad ma dodatkowo prawo złożyć wniosek  do sądu cywilnego.

Płatności bezpośrednie oraz obszarowe

Dodatkowo należy podkreślić, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli  stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW. Płatności mogą zostać obniżone o 20%, a w skrajnych przypadkach rolnik może ostać pozbawiony całości płatności za dany rok.


(red.)

Na pdst. gostycyn.pl

i jeleniagora.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook