29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Radni znowu zaakceptują podniesienie opłat?

8 min read

Sprawa zostanie oficjalnie „przyklepana” już w najbliższy poniedziałek, podczas 17 sesji Rady Miejskiej. Cała reszta zaplanowanych tematów stają się zaledwie tłem.

Projekt uchwały przygotowano w oparciu o wniosek  Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi  Spółka  z o.o. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchola na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Taryfy skalkulowane są tak, aby pokryły koszty ujęcia i uzdatnienia wody, koszty eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, koszty oczyszczalni ścieków oraz  niezbędne remonty i inwestycje.

Opłata za 1 m3wody i ścieków dla gospodarstw domowych z Gminy Tuchola wzrośnie o 14 groszy brutto, tj. 1,8 %, z tego:

– stawki opłat za wodę pozostawiono na dotychczasowym poziomie,

– stawki opłat za odebrane ścieki wzrosną o 14 groszy.

Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian dla Odbiorców korzystających tylko z wody ( lub ścieków), wyższa o 32 grosze brutto miesięcznie za nieruchomość dla Odbiorców korzystających łącznie z wody i ścieków.

Stawki opłat za wody opadowe i roztopowe z terenów przemysłowych, baz transportowych,wzrosną o 4 grosze za 1 m2 /rok , tj. o 1,7 %, a z powierzchni dróg i parkingów o 2 grosze za 1 m2/rok, tj. o 1,4 %.

Po szczegółowej analizie wniosku pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami stwierdzono, że spełnia on wymogi określone w art. 20 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz § 19 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z dnia 17 lipca 2006 r.).

 

Rada gminy  podejmuje  uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, zgodnie z art. 24  ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139)  – w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku  o zatwierdzenie taryfy albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli została ona sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada gminie nie podejmie uchwały w tym terminie, taryfa zweryfikowana przez burmistrza wchodzi w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o jej zatwierdzenie.

Wobec zakończenia analizy zgodności wniosku z obowiązującymi przepisami prawa, pogłębionej wyczerpującymi informacjami zawartymi w uzasadnieniu do wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – przedkładam do uchwalenia projekt uchwały o zatwierdzeniu „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola” na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia taryfowego określono 9 grup odbiorców:

 

Grupa I                        odbiorcy usług pobierający wodę z urządzeń wodociągowych sprzedawcy oraz woda

pobierana dla celów przeciwpożarowych, zraszania terenów zielonych,

dla drogownictwa i rolnictwa.

 

Grupa II         odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy,

pochodzące z gospodarstw domowych Gminy Tuchola.

Grupa III         odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy

                       z terenu Gminy Tuchola  –  nie wymienieni w Grupie II.

Grupa IV          odbiorcy usług wprowadzający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy

                       – nie wymienieni w Grupie II i w Grupie III.

 

Grupa V           odbiorcy usług dostarczający ścieki do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków

                       w Tucholi pochodzące z gospodarstw domowych Gminy Tuchola.

 

Grupa VI          odbiorcy dostarczający ścieki do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków

                       w Tucholi  –  nie wymienieni w Grupie V.

 

Grupa VII         odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej

                       z powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych.

 

Grupa VIII        odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe do urządzeń kanalizacji deszczowej

                        z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub bazach transportowych.

Grupa IX           odbiorcy dostarczający wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingów o powierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów    w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub w bazach transportowych.

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odebrane ścieki obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

 1. ze stawki jednostkowej wyrażonej w złotych za metr sześcienny dostarczonej wody,
 2. ze stawki jednostkowej wyrażonej w złotych za metr sześcienny odebranych ścieków , której wysokość jest zależna od grupy odbiorców,
 3. ze stawki abonamentowej niezależnej od ilości dostarczonej wody (odebranych ścieków) opłacanej za każdy miesiąc, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody (odbioru  ścieków ) lub przy całkowitym braku jej poboru. Jest ona wyrażona w złotych za punkt rozliczenia stanowiący wodomierz główny (urządzenie pomiarowe ) i naliczana jest  co miesiąc (za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz za odczyt i rozliczenie należności).

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków  ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, wodomierza lokalowego lub jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

W zakresie oprowadzania wód opadowych i roztopowych  ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa, której wysokość jest zależna od grupy odbiorców.

  Wysokość cen  w zakresie dostarczania wody

Grupa odbiorców

Jednostka

miary

Wysokość cen w zł.

netto

podatek VAT 8 %

brutto

I

zł/m3

2,56

0,20

2,76

    Wysokość cen w zakresie odprowadzania ścieków

Grupa odbiorców

Jednostka

miary

Wysokość cen w zł.

netto

podatek VAT 8 %

brutto

II

zł/m3

4,81

0,38

5,19

III

zł/m3

5,24

0,42

5,66

IV

zł/m3

3,15

0,25

3,40

V

zł/m3

3,50

0,28

3,78

VI

zł/m3

4,42

0,35

4,77

 Wysokość cen w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Grupa odbiorców

Jednostka miary

Wysokość cen w zł

netto

podatek VAT

brutto

VII

zł/m2/rok

2,37

0,19

2,56

VIII

zł/m2/rok

1,41

0,11

1,52

IX

zł/m2/rok

0

0

0

 

Wysokość stawek  opłat abonamentowych

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Stawki opłat abonamentowych

w złotych/wodomierz główny/urządzenie pomiarowe/ miesięcznie

netto

podatek VAT 8 %

brutto

1.

2.

 

3.

4.

5.

Stawka opłaty abonamentowej  – odczyt 

Stawka opłaty abonamentowej  – rozliczenie

 

Stawka opłaty abonamentowej – gotowość woda

 

Stawka opłaty abonamentowej – gotowość ścieki

 

Stawka opłaty abonamentowej – gotowość woda i ścieki

1,75

2,20

1,65

1,65

1,95

0,14

0,18

0,13

0,13

0,16

1,89

2,38

1,78

1,78

2,11

Przy rozliczaniu odbiorców korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, które rozliczane są zgodnie

z umową zawartą  z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym pobierana jest opłata abonamentowa

z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności,

Przy rozliczaniu odbiorców wyposażonych w wodomierze dodatkowe  pobierana jest opłata abonamentowa    z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności za każdy odczyt, dokonywany jednocześnie z odczytem wodomierza głównego, bez względu na rozmiar dokonanego poboru wody lub przy całkowitym braku jej poboru.

Przy rozliczaniu odbiorców posiadających status ogródków działkowych opłata abonamentowa pobierana jest w pełnej wysokości za każdy odczyt,

Od odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody pobierana jest opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz za rozliczenie należności za każdy miesiąc.

Od odbiorców usług wprowadzających tylko ścieki do urządzeń kanalizacyjnych sprzedawcy pobierana jest opłata abonamentowa za odczyt, rozliczenie i utrzymanie w gotowości urządzeń za każdy miesiąc.

 Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu

      Sprzedawcy

L.p.

Wyszczególnienie

Stawki opłat  w zł/szt.

netto

brutto

1

Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych

80,00

98,40

2

Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

60,00

73,80

3

Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w jednym czasie

100,00

123,00

Stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez

Odbiorcę usług – zgodnie z par. 5 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

Stawki opłat brutto uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %.

Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, wg poniższego wzoru:

 

( Sa – Sd )

Opw = ———–  x V x Cj

1 000

 

Opw  – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ( zł)

Sa     – wielkość stężenia zanieczyszczenia określana na podstawie analizy (g/m3)

Sd     – wielkość stężenia dopuszczalnego (g/m3)

V       – ilość odprowadzanych ścieków w okresie obliczeniowym (m3)

Cj       – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji (zł/kg) wyliczana zgodnie z tabelą stawek kar na dany rok

z aktualnego Dziennika Ustaw.

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń

opłata będzie sumą wynikającą z najwyższej opłaty.

Opłaty za przekroczenie wskaźników wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

naliczane są od dnia poboru ścieków w którym stwierdzono przekroczenie do dnia usunięcia przekroczeń

potwierdzonych ponownym badaniem ścieków.

Do powyższych stawek opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi

stawkami.

Warunki rozliczeń

 1. Należność za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki ustala się jako iloczyn cen i stawek  opłat określonych  w części IV niniejszej taryfy oraz odpowiadających im ilości  świadczonych usług.
 2. Ilość pobranej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie  z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach.

 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego,  a w przypadku jego braku, jako równą ilości pobranej wody lub ilości wody pobranej pomniejszoną

o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określoną zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy,  z uwzględnieniem poboru

wody z innych źródeł.

 1. Należność za odprowadzanie wód opadowych roztopowych ustala się jako iloczyn cen i stawek opłat określonych w dziale IV niniejszej Taryfy oraz wielkości powierzchni z której odprowadzane są wody.
 2. Wymienione w części IV pkt 1, 2, 3  i 4 ceny i stawki opłat brutto uwzględniają podatek   od towarów  i usług (VAT) w wysokości 8 %.

 Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy ustalone zostały zgodnie z art. 20 ustawy oraz § 13 – 15 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w § 6 – 8 rozporządzenia taryfowego.

Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale VIII Regulaminu.

Jakość wody produkowana przez sprzedawcę jest zgodna z normami i objęta jest stałą kontrolą przez odpowiednie służby.

 

 1. W przypadkach:
 • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań wodomierza głównego,
 • nielegalnego poboru wody lub wprowadzania ścieków

 

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w § 12 i 13 Regulaminu oraz w  art. 28 ustawy.

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat taryfowych.

 1. Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia  w miejscowej prasie.
 2. Wprowadzenie taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
 3. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

_____________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook