5 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Może nie umrzesz z pomocą specjalistów, o ile spełnisz te kryteria…

4 min read

Opieka zdrowotna w Polsce? Jest jak obecna, rozpasana kampania wyborcza w której udział biorą kandydaci z… kosmosu. W jednym wypadku można mieć nadzieję w drugim…, lepiej wcześniej napisać testament. Może wreszcie ktoś świadomy prostego wyboru przygotował tę informację… [Przyp. mrf.]

Kujawsko-Pomorski OW NFZ informuje o programach profilaktycznych realizowanych w poradniach POZ, do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa spełniających określone warunki kwalifikacji.

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Warunki kwalifikacji do programu:

Program kierowany jest do osób znajdujących się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców), obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:

– nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

– zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

–  palenie tytoniu,

–  niska aktywność ruchowa,

–  nadwaga i otyłość,

–  upośledzona tolerancja glukozy,

– wzrost stężenia fibrynogenu,

– wzrost stężenia kwasu moczowego,

– nadmierny stres,

–  nieracjonalne odżywianie,

– wiek,

– płeć męska,

– obciążenia genetyczne.

Zakres wykonanych świadczeń:

– przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego,

– wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI),

– wizyta  u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje : badanie przedmiotowe oraz ocenę czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,  kwalifikację  do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenę globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według klasyfikacji SCORE, edukację zdrowotną oraz decyzję co do dalszego postępowania,

–  informacja o wynikach badania oraz zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub skierowanie na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Efekty:

Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.

Badania są wykonywane przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujące się do programu mogą z niego skorzystać u swojego lekarza rodzinnego.

 

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POCHP)

Warunki kwalifikacji do programu:

– wiek powyżej 18 r.ż. u osób palących tytoń – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego,

– wiek 40-65 r.ż. u osób, które nie miały wykonanego badania spirometrycznego w okresie ostatnich 36 miesięcy – uczestnictwo w zakresie poradnictwa antytytoniowego z diagnostyką i profilaktyka POCHP.

Zakres wykonanych świadczeń:

– zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu,

– badanie pacjenta: masa ciała, wzrost, pomiar ciśnienia tętniczego,

– badanie spirometryczne (w ramach profilaktyki POCHP w grypie wiekowej 40-65 lat),

– edukacja w zakresie skutków palenia tytoniu,

– porada antytytoniowa,

– prowadzenie terapii odwykowej.

Efekty:

Cele programu to zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia do tytoniu

Badania można wykonać w ramach programu w poradniach POZ posiadających kontrakt z NFZ na ich realizację.

Nie jest wymagane skierowanie.  Wykaz placówek realizujących program znajduje się na stornie internetowej

www.nfz-bydgoszcz.pl

 

 

Program profilaktyki gruźlicyWarunki kwalifikacji do programu:

W programie mogą wziąć udział osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

–  osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

– osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) długotrwałe bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) długotrwałą chorobę,

d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

e) bezdomność.

Wymagane jest pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Zakres wykonanych świadczeń:

– wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety,

– edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej przekaże pisemną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskaże tryb dalszego postępowania, w tym poinformuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Efekty:

Badania profilaktyczne w programie pozwalają na wczesne zdiagnozowanie choroby i wdrożenie natychmiastowego i prawidłowego leczenia gruźlicy.

 

Badania można wykonać w ramach programu w każdym zakładzie opieki zdrowotnej, który podpisał z NFZ umowę na realizację świadczeń w zakresie pielęgniarki POZ.  Pielęgniarka POZ dociera bezpośrednio do osób szczególnie zagrożonych chorobą, ale można też samodzielnie zgłosić się do jej gabinetu. Nie jest wymagane skierowanie.

_________________________

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy przygotował Wydział Edukacji, Zdrowia i Sportu.

Fot. raszczuk.pietroczuk.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook