czw. Lip 2nd, 2020

Nadanie imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Tucholi

2 min read

Zgodnie  z §  2 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  17 marca  2017 r.  w sprawie szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i publicznych  przedszkoli  –  szkole  nadaje  imię  organ prowadzący  na  wniosek  rady  pedagogicznej,  rady  rodziców  i samorządu  uczniowskiego.  Wspólny wniosek   o nadanie   imienia   Kawalerów   Orderu   Uśmiechu   Specjalnemu   Ośrodkowi   Szkolno   – Wychowawczemu w Tucholi skierowany zostały do Zarządu Powiatu Tucholskiego przez wszystkie wyżej wymienione podmioty.

Rada Pedagogiczna SOSW w Tucholi opracowała procedury wyboru kandydata na patrona szkoły, które zostały przyjęte przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Każdy członek społeczności szkolnej miał prawo zgłaszać kandydatów na patrona szkoły. W wyniku wyborów, spośród 4 propozycji wyłoniono jedną: Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

Kawalerowie Orderu Uśmiechu to ludzie, którzy reprezentują różne zawody, poglądy polityczne, religie, kolor skóry. Łączy ich wszystkich idea czynienia dobra słabszym, bezbronnym. Czynienia dobra poprzez dzielenie się tym co mają: sercem, wiedzą, umiejętnościami, talentami, dobrami materialnymi. Otrzymanie tytułu Kawalera Orderu Uśmiechu oznacza, że w życiu człowieka, który go otrzymał miały miejsce znaczące działania na rzecz dzieci. Przyznany Order zaświadcza, że człowiek, który go nosi dobrze czyni dzieciom, a w jego życiu pośród codziennych spraw znalazł się czas i miejsce na czyny szlachetne, na dzielenie się z dziećmi tym, co mają w sobie najlepsze.

18 sierpnia 2019 r. szkoła uzyskała pozytywną opinię Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu dotyczącą nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Tucholi.

Uwzględniając wnioski złożone przez uczniów, nauczycieli i rodziców Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi dnia 30 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę o nadaniu imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Tucholi.

Posiadanie patrona sprawia, że szkoła zyskuje swój indywidualny charakter. Istotne jest również to, iż nadanie szkole imienia pozwoli ukierunkować dalsze działania dydaktyczno-wychowawcze służące wszechstronnemu rozwojowi i uczyni ją rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Nadanie imienia będzie także  pomocą  w kształtowaniu  u uczniów  przywiązania  do  swojej  szkoły  oraz  promowaniu  jej pozytywnego wizerunku.

 

A priori (łac. „z góry”, „uprzedzając fakty”, „z założenia”) – wyrażenie, które w filozofii Zachodu od czasów Immanuela Kanta nabrało powszechnego znaczenia na określenie tego, co pierwotne, uprzednie lub wcześniejsze i niepodlegające dowodzeniu – stało się antonimem określenia a posteriori dla tego, co wtórne. Jest to w pewnym sensie równoważne określeniu „założenie”.

„Wyartykułowano” -wyrażenie swoich myśli, poglądów słowami.


(red.)