28 października 2020

Nasze interwencje: Inicjatywa referendalna mieszkańca Tucholi – nowe rozdanie

8 min read

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu bardzo zdawkowo Starosta Tucholski – pan Michał Mróz zakomunikował, że do podległego mu urzędu dotarło pismo od mieszkańca Tucholi, pana Mirosława Wyrąbkiewicza – inicjatora wyjątkowego referendum. Powraca sprawa, którą już sygnalizowaliśmy.

Ma 55 lat, a od dwudziestu ośmiu jest mieszkańcem Tucholi. Jego głównym zajęciem jest szeroko rozumiane budownictwo, a marzy mu się coś zupełnie zwyczajnego – normalność w życiu społecznym w którym również chce uczestniczyć. Właśnie w trosce o tę wartość w cieniu ogromnego zadłużenia Powiatu Tucholskiego postanowił, że pomimo tego, że w drodze wyborów wynajęliśmy sobie nowych pracowników, trzeba nad nimi utrzymywać kontrolę, aby mieć pewność, że w najbliższych latach zapaść finansów starostwa nie ulegnie pogłębieniu – pan Miron Wyrąbkiewicz.

Pan Miron doszedł do wniosku, że aby zachować standardy współczesnej demokracji potrzeba referendum powiatowego i właśnie w tej sprawie zorganizował spotkanie z mieszkańcami w piątek 9.01.2014 w tucholskim TOK-u, który udostępnił do tego celu jedno ze swoich pomieszczeń. Rozmowy zaplanowano wieczorem o 18-stej, o czym szeroko i wielokrotnie informowały przynajmniej dwa tucholskie media. Niestety, z wyjątkiem dwojga reporterów okazuje się, że chyba nikogo nie interesują kwestie naszych pieniędzy, które można spożytkować na wiele sposobów. Przedziwna sprawa, czy do reszty utknęliśmy w marazmie, czy też powodem absencji był zły układ planet lub gwiazd? Cóż bywamy zabobonni, a może aż tak leniwi? Cóż, skorzystają na tym z pewnością inni, przynajmniej przez dłuższą chwilę. Oczywiście pomysł nie upadł, aby doprowadzić do korzystnych dla nas zmian potrzeba bagatela 4000 podpisów, sporo, jednak jest to możliwe w co wierzy pan Miron.

Zdaniem mieszkańca lokalna społeczność powinna w trosce o swoją przyszłość odpowiedzieć na tylko dwa pytania:

1.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że w przypadku konieczności uchwalenia budżetu Samorządu Powiatowego z wydatkami przewyższającymi dochody budżetu, taki budżet był zatwierdzany w referendum powiatowym?

2.    Czy jesteś za tym by w statucie powiatu dodano zapis, że długoletni plan inwestycyjny Samorządu Powiatowego będzie zatwierdzany w referendum powiatowym?

Odpowiedzi pozytywne spowodują to, że współpraca starostwa z mieszkańcami stanie się pełną poprzez pełną kontrolę społeczną. Miron Wyrąbkiewicz powołuję się tutaj na Ustawę o referendum lokalnym z 15.09.2000 r. z późniejszymi  zmianami (Dz. U. 2013 r. poz. 706), która daje spore pole manewru przy ustaleniach budżetu, który jak znamy z przeszłości ciągle ulega modyfikacjom z których większość społeczeństwa nawet nie zdaje sobie sprawy. Może warto zmienić stare, urzędnicze przyzwyczajenia i zastosować maksymę „nic o nas bez nas”? Zdrowa demokracja w tucholskim wydaniu? Nie, to prawdziwa rewolucja, której większość urzędników nie chce, ale być może będzie musiała zaakceptować.

_________000O000__________

Minęło kilkanaście tygodni i…

…jako pierwsze medium przekazujemy najnowsze informacje w sprawie inicjatywy pana Mirona.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu bardzo zdawkowo Starosta Tucholski – pan Michał Mróz zakomunikował, że do podległego mu urzędu dotarło pismo od mieszkańca Tucholi, pana Mirosława Wyrąbkiewicza – inicjatora wyjątkowego referendum. Żadnych szczegółów, żadnych komentarzy. Sesja oficjalnie zakończyła się, ale radni dyskutowali dalej, jednak przy drzwiach zamkniętych, bez udziału mediów. Czego dotyczyły rozmowy? Nie do końca wiemy, jak również nie mamy zarówno potwierdzenia jak i negacji przypuszczeń, że rozmowy dotyczyć mogły również sprawy tucholanina. Jak ustaliliśmy do dzisiaj Mirosław Wyrabkiewicz nie otrzymał odpowiedzi na przesłane do powiatu pismo.

Opinia publiczna ma prawo poznać szczegóły tej korespondencji, dlatego TOKiS – PRESS zwrócił do autora pisma z prośbą o rozważenie upublicznienia wszystkich kwestii.

Otrzymaliśmy dzisiaj odpowiedź – akceptację i trzy dołączone pisma do publikacji których zostaliśmy upoważnieni przez autora.

_________________________________

Pismo nr1  

Tuchola 08.02.2015 r.

Do mediów

Do: Redaktorów Naczelnych

TOKIS PRESS

TYGODNIKA TUCHOLSKIEGO

Dot: inicjatywy referendalnej

Bardzo dziękuję za nagłośnienie mej inicjatywy referendalnej na łamach kierowanych przez Panów mediów.

Przesyłam do wiadomości mój list do Pani Skarbnik Powiatu tucholskiego, w którym odnoszę się do wypowiedzi Pani Skarbnik wydrukowanej w Tygodniku Tucholskim z dnia 15.01.2015 r. W liście tym przedstawiam cel mych działań, którym jest trwałe zrównoważenie finansów powiatu oraz wprowadzenie długofalowego uzgodnionego przez Mieszkańców powiatu planu działań inwestycyjnych.

Przesyłam także do wiadomości mój list do Rady Powiatu.

Kopię przekazanego Panom listu do Pani Skarbnik przesyłam także Radzie Powiatu i dwóm Radnym z nadzieją na wszczęcie dyskusji nad mymi propozycjami.

Z poważaniem

Miron Wyrąbkiewicz

Zał: 1. kopia listu do Skarbnika Powiatu

2. kopia pisma do Rady Powiatu

_____________________________

Pismo nr2

Tuchola 08.02.2015 r.

Do Rady Powiatu

 Dot: Wprowadzenia dodatkowych zapisów w Statucie Powiatu Tucholskiego

 

Szanowni Radni Powiatu Tucholskiego

 

Mając na uwadze dobro naszej powiatowej wspólnoty samorządowej a w szczególności stabilności jej finansów oraz wprowadzenia długofalowego a zatwierdzonego przez Mieszkańców planu inwestycyjnego proponuję wprowadzenie do Statutu Powiatu dodatkowych zapisów o treści:

  1.  W przypadku konieczności uchwalenia budżetu Samorządu Powiatowego z wydatkami przewyższającymi dochody budżetu, taki budżet będzie zatwierdzany w referendum powiatowym.

 

  1. Długoletni plan inwestycyjny Samorządu Powiatowego będzie zatwierdzany w referendum powiatowym.

 

Celem proponowanych zapisów jest trwałe zrównoważenie finansów powiatu oraz wprowadzenie długofalowego uzgodnionego przez Mieszkańców powiatu planu działań inwestycyjnych.

Przesyłam do wiadomości mój list do Pani Skarbnik Powiatu tucholskiego, w którym odnoszę się do wypowiedzi Pani Skarbnik wydrukowanej w Tygodniku Tucholskim z dnia 15.01.2015 r.

Mając nadzieję, iż moje propozycje ułatwią Państwu realizację założonego w Wieloletnim Planie Finansowym Powiatu Tucholskiego celu tj. osiągnięcia w ciągu kadencji nadwyżki przychodów nad wydatkami w wysokości ponad 13 milionów złotych oddaję się do dyspozycji celem przedyskutowania szczegółów tych propozycji.

Z poważaniem

Miron Wyrąbkiewicz

Zał.: kopia listu do Skarbnika Powiatu

Do wiadomości:

– TOKIS

– Tygodnik Tucholski

– Radny Grugiel

– Radny Kowalik

____________________________

Pismo nr 3.

Tuchola 08.02.2015 r.

Do Zofii Łąckiej Skarbnika Powiatu Tucholskiego

Dotyczy wypowiedzi w Tygodniku Tucholskim z dnia 15.01.2015 r.

 

 Szanowna Pani

 

Pragnę się odnieść do Pani wypowiedzi w w/w Tygodniku Tucholski będącej komentarzem do artykułu opisującego moją inicjatywę referendalną.

Po pierwsze: Dziękuję za sugestie by wykorzystać także inne sposoby wprowadzenia proponowanych przeze mnie zmian w Statucie Powiatu. List ten, w którym uwypuklam moją argumentację przekażę do wiadomości mediom i Radzie Powiatu.

Po drugie: Wyraziła Pani pogląd, że „Ustawodawca jednoznacznie przewidział, jakie Organy są właściwe do działań zmierzających do uchwalenia, a jakie są do wykonania budżetu”. Domyślam się, że przywołuje Pani Ustawę o Samorządzie Powiatowym a w szczególności art. 12 pkt 5, gdzie zapisano, że Organem uchwalającym budżet jest Rada Powiatu.

W konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 4 zapisano, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu. W art. 8 pkt 1 Ustawy o Samorządzie Powiatowym jest zapis „Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum – lub za pośrednictwem organów powiatu”. W art. 9 pkt 1 te samej Ustawy zapisano „1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym”.

W Ustawie o referendum lokalnym w art. 2 pkt 1 jest zapisane:

„1. W referendum lokalnym, zwanym dalej „referendum”, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:

1)     ……

2)     co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów tej jednostki;

3)     w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

W statucie powiatu tucholskiego w części III Władze powiatu. Rozdział I Referendum §7 pkt 1. jest zapis „W sprawach określonych w odrębnej Ustawie mieszkańcy Powiatu mogą się wypowiedzieć w drodze referendum”

Z przytoczonych wyżej przepisów prawa wynika, że mieszkańcy powiatu mogą się wypowiedzieć w formie referendum w wielu sprawach dotyczących powiatu w tym o budżecie i planie inwestycyjnym jak proponuję.

Po trzecie: Wyraziła Pani pogląd, że wprowadzenie do Statutu proponowanej zmiany dotyczącej konieczności uzyskania zgody mieszkańców wyrażonej referendum na budżet z deficytem „znacząco sparaliżowałoby możliwość skutecznego zarządzania budżetem jednostki”.

W dokumencie Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2024 (załącznik do Planu Naprawczego Powiatu Tucholskiego), który był podstawą do udzielenia pożyczki z budżetu Państwa zakłada się, że przez dziesięć lat budżet powiatu będzie musiał mieć nadwyżkę a nie deficyt. Nadwyżka budżetu ma być przeznaczona na spłatę długu ( 38.721.574,44 złote na koniec 2013 r. a na koniec 2014 r. 32.427.436, 70 złotych).

Moja propozycja ma na celu wzmocnienie zasady, że robimy wszystko by spłacić zadłużenie.

Po czwarte: Wyraziła Pani pogląd, że proponowane przeze mnie zmiany „uniemożliwiłyby reakcję na pilne potrzeby powiatu, jak i na zmieniające się w ciągu roku możliwości ubiegania się fundusze unijne”.

Na nieprzewidziane i pilne potrzeby w budżetach planuje się rezerwę, z której są one opłacane.

Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2024 – 2020 został zatwierdzony w dniu 8 grudnia 2014 roku. Program ten wskazuje na sześć lat z góry, co będzie wspierane przez samorząd województwa i na co będzie on przeznaczał będące w jego gestii pieniądze.

Proponowany przeze mnie, a uchwalony w drodze referendum długoletni plan inwestycyjny będzie miał za zadanie identyfikowanie żywotnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie Zarządowi Powiatu zaplanowania przystąpienia do Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz zaplanowania w budżecie wydatków związanych z tymi działaniami.

Celem proponowanych przeze mnie zmian w Statucie powiatu jest to by, zasada zrównoważonego budżetu powiatu była zasadą fundamentalną dla finansów powiatu, a nie tylko zasadą wymuszoną programem naprawczym oraz by wprowadzono zasadę długofalowego planowania inwestycji rozwojowych ważnych dla mieszkańców powiatu.

 

Z poważaniem

Miron Wyrąbkiewicz

Do wiadomości:

– TOKIS

– Tygodnik Tucholski

– Rada Powiatu

– Radny Grugiel

– Radny Kowalik

 

——————————-

Urząd ma jeszcze czas na odpowiedź. Termin upłynie 8 marca br.

CDN… [Przyp.Red.]

___________________

(mrf.)

Mat. TOKiS – PRESS

Materiały nadesłane.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook