Burmistrz informuje. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń o szkodach w budynkach mieszkalnych

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco sprawdzają wszystkie zgłoszenia w terenie i spisują protokoły według określonych „Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie wystąpiły od maja 2017 r.”


(red.)