Integracja za 120 000 złotych?

Unijna rozrzutność lub marnotrawstwo są już wręcz symboliczne, oczywiście są instytucje, które na tym zyskują, tracą mieszkańcy skompromitowanej unii. Niestety, do tych niechlubnych statystyk dołączyliśmy również i my, ściślej jedna z powiatowych instytucji.

W witrynie tucholskiego PCPR-u czas jakiś temu pojawiła się informacja o tym, że organizowany jest PRZETARG NIEOGRANICZONY „RODZINA W CENTRUM”. Czym jest ów pomysł?

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko–pomorskie.
Projekt realizowany jest do 30.06.2018r.
Projekt skierowany jest do:

  • osób przebywających w pieczy zastępczej;
  • osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
  • osób opuszczających pieczę zastępczą;
  • osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
  • kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
  • osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
  • dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
  • wolontariuszy;
  • innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel szczytny i ogólnie pożyteczny z tym, że na szarym końcu tego wyjątkowo długiego łańcuszka jest ten potrzebujący wsparcia. Skąd ten wniosek?

Otóż przetarg zakończono, oczywiście  sukcesem, choć dokumenty dobrze zakamuflowano w powiatowym BiP-ie,  pod nic nie znaczącą nazwą (jak zwykle).

Lakoniczna notatka nie oddaje najważniejszych informacji, wszystko jak zawsze jest enigmatyczne, ale aż w oczy kolą informacje, że towarzystwo biorące w udział w 5-cio dniowym wyjeździe z pewnością odpocznie, nie ma jak Unia. Trudno się dziwić niejakiemu Korwinowi Mikkemu z zawodu kł…, ups, politykowi, że marzy mu się to, by wszechmocną Unię trafił szlag. Z punktu widzenia urzędnika, wszystko jest O.K z punktu widzenia obywatela – płatnika netto unii, to patologia!

Bon voyage!


(mrf.)

Źródła:

mopr.torun.pl

pcprtuchola.pl

BiP powiatu