Publicystyka. Budżet obywatelski (BO)

To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im potrzeba: czy lepiej zbudować jezdnię czy ścieżkę rowerową; ustawić latarnie, czy kupić sprzęt dla szkoły, a może zorganizować zajęcia dla dzieci?
Budżet obywatelski to pomysł na zwiększenie wpływu mieszkańców na to, jak wydawane są ich pieniądze.

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

Przed nami film publicystyczny poświęcony tej problematyce.

Występują:

Szymon Chyła – inicjator, lokalny polityk i działacz społeczny, asystent biura posła Łukasza Schreibera (PiS)oraz asystent europosła Kosmy Złotowskiego (PiS)

  • Przewodniczący Rady Miejskiej – Paweł Cieślewicz,
  • Burmistrz Tucholi – Tadeusz Kowalski
  • Prowadzenie – Mariusz R.Fryckowski
  • Produkcja TOKiS – PRESS TV

25 minut

Skarbnik gminny, Pan Wojciech Grudzina, specjalista w swojej branży interpretuje BO w następujący sposób.

Dotychczas nie uregulowano ustawowo zasad funkcjonowania i realizacji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego – dalej skrót BO). Każdy samorząd chcący realizować szereg zadań inwestycyjnych z bezpośrednim – czynnym udziałem mieszkańców sam ustanawia reguły, zasady tworzenia i realizacji BO poprzez swe decyzje uchwałodawcze.

Proces BO jest wdrażany w oparciu o art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, na mocy którego na terenie gminy są organizowane konsultacje z mieszkańcami „w innych sprawach ważnych dla gminy”. Realizacja BO jest z procesem konsultacji społecznych nad celowym wydatkowaniem pewnej puli środków finansowych na wskazane przez mieszkańców przedsięwzięcia w ramach budżetu danej gminy (na ogół nie jest to duży poziom środków, gdyż wynosi ok. 1% wydatków ogółem gminy).

W podejmowanych przez samorząd uchwałach należy bardzo precyzyjnie określić sposób wyboru przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach BO, aby odpowiadały one oczekiwaniom większości mieszkańców gminy. W tym celu najczęściej gromadzi się ankiety, w których mieszkańcy określają najbardziej pożądane z ich strony przedsięwzięcia inwestycyjne.

 

Aby przygotować realizację budżetu obywatelskiego należy przeprowadzić cały szereg czynności, na które składają się m.in.:

– proces przygotowawczy BO (czynności uchwałodawcze, wypracowanie zasad przebiegu BO, regulaminu, powołanie zespołu ds. BO, określenie celów i priorytetów dla procesów BO),

–  proces informacyjno-edukacyjny (komunikacja z mieszkańcami),

– proces zgłaszania wniosków,

– prace nad zgłoszonymi projektami i ich transparentna ocena z ostateczną weryfikacją,

– przyjęcie projektów do realizacji poprzez ich ujęcie w projekcie budżetu.,

– stały monitoring i ewaluacja procesu BO.

Podsumowując, można stwierdzić iż BO jest uszczegółowionym procesem realizacji zadań inwestycyjnych zaproponowanych przez mieszkańców gminy o określonym limicie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy w ramach przeprowadzonych „konsultacji społecznych”.

 


(red.)