11 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

TYLKO U NAS! NOWE LOGO TUCHOLI, czyli… burza w szklance wody!

9 min read

Mieszkanka NASZEGO MIASTA wygrała konkurs na logo Tucholi. Mieszkańcy podobno podzielili się na dwie grupy: zwolenników i przeciwników nowej propozycji.

Odnosimy inne wrażenie, mieszkańcy nie do końca przejęli się informacją o nowym projekcie, który już dawno powinien funkcjonować w naszej rzeczywistości, skoro chcemy zaistnieć na turystycznej mapie POLSKI, jako jeden z najmocniejszych jej punktów. Owszem, zaktywizowała się niewielka grupa internautów, którzy biernie poddali się klangorowi lokalnych mediów ( nas to nie dotyczy) , które od chwili ogłoszenia wyników konkursu, prześcigają się w ocenach i tworzeniu ankiet dla czytelników. Niektórzy poszli o krok dalej tak skutecznie, że sprawa nowego loga trafiła do ogólnopolskich mediów elektronicznych z… obcym kapitałem. Słowem…, zrobiła się awantura.

Pojawiły się oszczerstwa, że tucholski magistrat był daleki od obiektywnej oceny, że przy wyborze zwycięskiej pracy zadziałały jakieś „tajemne moce”, względnie „układy”, autorkę loga posądzono nawet o to, że przyszły znak rozpoznawczy Tucholi jest porównywalny z twórczością właściwą  dzieciom i że faworyzowana jest firma, której jest pracownicą. Do internetowej pyskówki włączyli się nawet podrzędni, lokalni niby-politycy, którzy i tutaj upatrywali swojej szansy dyskredytacji nie tylko powagi urzędu, ale nawet i jej szefa. Padły głupie i obraźliwe słowa. Słowem, fala krytyki (hejtu) miała pozostawić popiół i zgliszcza.

Od zakończenia konkursu i ogłoszenia jego wyników minęło trochę czasu, „krytycy” wylali już hektolitry żółci i teraz można wreszcie odnieść się do kilku spraw, jak również zaprezentować to, co wkrótce ocenią mieszkańcy Tucholi.

Nie, to nie pomyłka, nowe logo już istnieje, ściślej kilka jego propozycji! Oczywiście TOKiS – PRESS, jak zawsze, prezentuje te materiały, jako pierwszy.

Uwaga, odpowiedzmy sami sobie na fundamentalne pytanie. Kto jako pierwszy poinformował społeczeństwo o tym, że zwycięskie logo będzie właśnie tym znakiem, którym będzie obowiązywał po wsze czasy? Czy już sobie Państwo przypomnieliście? Tak? Otóż mamy inną informację, projekt nowego loga nie jest tym, które znajdzie się  w każdym materiale promocyjnym gminy, a jest zaledwie bazą do stworzenia tego właściwego, które ocenicie właśnie Wy!

Czyli…

Ten obrazek nie przedstawia ostatecznej wersji logo Tucholi, a zaledwie substrat, który po obróbkach graficznych stanie się gotowym produktem. Innymi słowy, to koncept i nic więcej!!!

Oczyma wyobraźni już widzimy malkontentów i złośliwców, którzy powiedzą:” patrzcie, magistrat przestraszył się ludzi i dokonuje zmian i to bezprawnych”.

Otóż, nie, ponieważ zanim doszło do rozstrzygnięcia konkursu, stworzono specjalny regulamin, który zobowiązywał do pewnych czynności wszystkich uczestników. Jeden z punktów tego regulaminu zaznaczyliśmy kolorem czerwonym. To właśnie on reguluje wszelkie modyfikacje projektu logo.

Poznajmy szczegóły.

Regulamin „Konkursu na wykonanie projektu logo promocyjnego gminy Tuchola”

 • 1
  Zasady ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs na wykonanie projektu logo promocyjnego gminy Tuchola” zwany dalej „konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest gmina Tuchola z siedzibą w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.01.2017 r. i trwa do 30.03.2017 r. włącznie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w ust. 3.
 • 2
  Przedmiot i cel konkursu
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu logo promocyjnego gminy Tuchola.
 2. Logo promocyjne powinno budzić pozytywne skojarzenia, podkreślać charakter i specyfikę gminy Tuchola, tj. uwzględniać walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne, historyczne itp.
 3. Logo promocyjne gminy Tuchola będzie wykorzystywane w sytuacjach, kiedy użycie herbu jest niewskazane lub uzasadnione jest jego zastąpienie logo, dlatego projekt logo nie może zawierać w sobie obecnie obowiązującej oficjalnej wersji herbu gminy Tuchola.
 4. Logo promocyjne może być wykonane w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej z użyciem dowolnej ilości kolorów. Logo wykonane metodą grafiki komputerowej może zostać stworzone przy użyciu dowolnego programu graficznego,
  do którego autor ma prawo.
 5. Logo promocyjne powinno zawierać napis „Tuchola”.

6.Prace konkursowe należy składać w następujących formatach:

 1. a) w przypadku projektu wykonanego metodą grafiki komputerowej:

– w wersji papierowej – wydruk kolorowy w rozmiarach minimum 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4;

– w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD lub DVD w grafice wektorowej lub rastrowej w formatach AI, Corel, SVG lub PDF. Dodatkowo należy załączyć plik w formatach graficznych JPG, TIFF, GIF w rozdzielczości minimum 300 dpi. Pliki powinny dopuszczać możliwość zmiany skali bez utraty jakości i proporcji obrazu.

 1. b) w przypadku projektu wykonanego dowolną techniką plastyczną:

– w wersji papierowej – w rozmiarach minimum 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4.

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo promocyjnego gminy Tuchola, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną gminy.
 2. Wyłoniony drogą niniejszego konkursu projekt logo promocyjnego staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny nieodpłatny sposób wykorzystać
  oraz odstępować na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.
 3. Logo promocyjne wykorzystywane będzie w celach promocyjnych i informacyjnych,
  w szczególnościw materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu logo promocyjnego w celu jego skutecznego wykorzystania. Dotyczy to zwłaszcza projektów wykonanych dowolną techniką plastyczną.
 • 3
  Zasady uczestnictwa
 1. Konkurs ma charakter gminny. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem gminy Tuchola, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na Karcie zgłoszenia, stanowiącej Załącznik nr 1do niniejszego regulaminu.
 2. Jeden uczestnik konkursu może złożyć jeden projekt logo promocyjnego. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Projekt logo promocyjnego należy opatrzyć stworzonym przez siebie indywidualnym
  6-cyfrowym kodemi pseudonimem autora (np. 123456GUCIO) i dołączyć Opis, o którym mowa w ust. 6. Natomiast w odrębnej zamkniętej kopercie z tym samym kodemi pseudonimemautora należy umieścić Kartę zgłoszenia i Oświadczenie, o których mowa w ust. 6.
 5. Członkowie komisji konkursowej otrzymają koperty z kodami lub pseudonimami autorów projektów logo promocyjnego dopiero w chwili wyłonienia zwycięskiego projektu.
 6. Do składanych prac konkursowych należy dołączyć:

1) Kartę zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

2) Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

3)Opis stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

 1. Załączniki, o których mowa w ust. 6, powinny być wypełnione w sposób kompletny.
  W przeciwnym wypadku projekt nie zostanie dopuszczony do konkursu.
 2. Dostarczenie prac konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Projekty należy dostarczyć osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Punktu Obsługi Klienta w UM Tuchola) do dnia 30.03.2017 r.na adres:

Urząd Miejski w Tucholi
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
z dopiskiem „Konkurs na logo”

 • 4
  Ocena prac konkursowych
 1. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny złożonych projektów logo promocyjnego oraz spełnienia przez uczestników warunków formalnych wynikających
  z niniejszego regulaminu.
 2. W zarządzeniu o powołaniu komisji konkursowej burmistrz Tucholi wyznacza przewodniczącego komisji spośród jej członków. Przewodniczący organizuje pracę (posiedzenie komisji).
 3. Posiedzenie komisji konkursowej w celu oceny zgłoszonych projektów logo promocyjnego oraz wyboru zwycięskiego projektu odbędzie się w terminie do 14 dni od ostatecznej daty zgłaszania prac, określonej w §1 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół.
 5. Komisja będzie oceniać zgłoszone prace zgodnie z następującymi kryteriami:

1) pomysłowość i estetyka: 0 – 15 punktów,

2) oddanie charakteru i specyfiki gminy Tuchola – 0 – 10 punktów

3) przejrzystość i prostota przekazu: 0 – 10 punktów

 1. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do wezwania zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszonego projektu w kwestiach budzących wątpliwości.
 • 5
  Ogłoszenie wyników konkursu
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Tucholskim Ośrodku Kultury.
 2. O terminie rozstrzygnięcia konkursu Organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie. Dodatkowo informacja zostanie zamieszczona na stronie www.tuchola.pl i oficjalnym profilu gminy Tuchola na Facebook’u.
 3. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.tuchola.pl oraz na oficjalnym profilu gminy Tuchola na Facebook’u.
 4. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu osoby, które złożyły projekty logo promocyjnego do konkursu, ale zgłoszone projekty nie zostały wybrane jako zwycięskie, mogą odbierać swoje prace w Urzędzie Miejskim w Tucholi, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola.
 • 6
  Nagrody
 1. W konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci laptopa o wartości
  do 2000,00zł.
 2. Zwycięzca konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do projektu logo promocyjnego oraz wyraża zgodę na wykorzystanie nagrodzonej pracy przez gminę Tuchola w kraju i za granicą na wszelkich polach eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla autora, zgodnie z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • 7
  Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 3. Przekazanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik odmówi przekazania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu, praca konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu konkursu.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 • 8
  Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu na każdym etapie trwania konkursu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania konkursu, przerwania, odwołania lub unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 5. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora konkursu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 6. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Gmina Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, pokój 119) oraz na stronie internetowej www.tuchola.pl.

 7. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać, pisząc na adres: info@tuchola.pl

******

Sporo do czytania? Warto być konsekwentnym i cierpliwym, bo najważniejsze dopiero przed nami.

Nadszedł właściwy czas na trzy propozycje, które są efektem obróbki graficznej surogatu, czyli pierwotnej wersji zwycięskiego logo.

Mówimy jak jest i mówimy to jako pierwsi.

Propozycja pierwsza

Propozycja druga

Propozycja trzecia

Trzy propozycje poddaliśmy ocenie naszego redakcyjnego grafika. Wystarczyło kilkadziesiąt sekund, aby wskazał trzecią propozycję, jako najbardziej czytelną i spełniająca wszelkie wymagania logo dla dumnej Tucholi.

Jaka ocena? W naszej ocenie w skali pięciostopniowej, dajemy tej propozycji (trzecia) ocenę bdb. Jednak decydujący głos będą mieli tucholanie.

Czy nie sądzicie Państwo, że niektóre media są winne komuś przeprosiny? Zobaczymy, czy będą równie odważne, jak przy idiotycznej krytyce.


Sonda zamknięta, zwyciężyła wersja nr 3. W badaniu udział wzięło 28 osób z których 89% oddało głos na wersję 3. Na wersję nr 1 oddały głos 3 osoby (11%), wersja ostatnia, 2 nie spodobała się biorącym udział w zabawie.

 

_____________________________

Mariusz R.Fryckowski

 

Dokonano wyboru i…Tuchola ma swoje logo!

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook