29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

4 min read

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Tucholi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

REFERENT ADMINISTRACYJNY

(nazwa stanowiska pracy)

 1. Wymagania niezbędne:

a)  Wykształcenie:  minimum wyższe I stopnia

preferowane kierunki: administracja, prawo

b)  Doświadczenie zawodowe: praca w administracji, praca w placówce oświatowej

c)  Predyspozycje osobowościowe:

 • kreatywność, zaangażowanie w pracy, własna inicjatywa.
 • odpowiedzialność w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, rzetelność, sumienność, samodzielność w realizowanych zadaniach.
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista w kontaktach personalnych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów: ustawy o systemie oświaty, ustawy Karty Nauczyciela, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Kodeksu Pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z Instrukcją Kancelaryjną.
 • Znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programów komputerowych (m.in. Excell, Ms Word, Open Office, Drogman Poradnia PP).
 • Znajomość rozporządzeń leżących u podstaw pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej:
  •  Rozporządzenie Men z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii   wydawanych    przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych
  • Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  •  Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych
  • Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach
  • Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz  zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.1.Zadania główne:

a) kompleksowa obsługa sekretariatu:

–        obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

–        koordynowanie obiegu i ewidencji dokumentów,

–        przygotowywanie pism i dokumentacji biurowej,

–        prowadzenie dokumentacji wynikającej z instrukcji kancelaryjnej,

–        obsługa poczty elektronicznej, kserokopiarki, faksu oraz centralki telefonicznej,

b)      kompleksowe prowadzenie dokumentacji merytorycznej poradni

–        prowadzenie ksiąg poradni wynikających z rozporządzeń prawnych,

–        obsługa zespołu orzekającego,

–          prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,

c)      współpraca z PZO

–    przygotowywanie rachunków,

–    uzgodnienia finansowe,

–    sporządzanie  zestawień finansowych,

–    prowadzenie rejestrów   finansowych

d)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz prowadzenie ewidencji ilościowej,

e) prowadzenie kadr poradni

f) archiwizowanie dokumentacji poradni

g) inne obowiązki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

1.2 Zadania pomocnicze:

a)      przyjmowanie interesantów oraz opieka nad gośćmi,

b)      notowanie terminów załatwianych  spraw i spotkań z dyrektorem,

c)      łączenie rozmów telefonicznych,

d)     dbanie o estetykę sekretariatu,

e)      znajomość i przestrzeganie prawa wewnętrznego [np.  kodeks, etyki,

regulamin pracy, regulamin wynagradzania, polityka bezpieczeństwa, zasady

bhp ],

f)       wykonywanie innych poleceń wskazanych przez dyrektora

 1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys /CV/,

c)      kwestionariusz osobowy kandydata wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3                              do regulaminu naboru ,

d)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe               i umiejętności,

e)      kserokopie świadectw pracy,

f)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzeniem o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych                        z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

h)      wybrana w wyniku naboru osoba – przed zawarciem umowy o pracę – ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.             o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101. poz. 926 z późn. zm.).

 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 22 marca  1990 r. o pracownikach samorządowych tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane   i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 10.12. 2015 godz. 1000 pod adresem:  PPP Tuchola 89-501 ul. Piastowska 30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT ADMINISTRACYJNY”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.

 

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać  w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  52 3343863

_________________________________

BiP Starostwo Powiatowe w Tucholi

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook