4 grudnia 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4 min read

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 1/2018.

Termin składania wniosków: 03.04.2018 – 20.04.2018 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Miejsce składania wniosków:

Biuro Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w Załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi Załącznik nr 10 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 11 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 26 pkt. (spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD).

Limit środków w ramach naboru: 660 000,00 zł.


Kwota wsparcia: 60.000,00 zł.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy„, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” ul. Murowa 8 w Tucholi oraz na stronie internetowej www.partnerstwo.borytucholskie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 336 12 13.

Załączniki do ogłoszenia:

1.    Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

a.    wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z – otwórz
b.    wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) wersja 3z – otwórz
3.    Biznesplan

a.    biznesplan (.pdf) – wersja 3z – otwórz
b.    biznesplan (.docx) – wersja 3z – otwórz
c.    biznesplan premie (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

4.    Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (.pdf) – wersja 3z – otwórz
5.    Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami

a.    umowa (.pdf) – wersja 3z – otwórz
b.    załączniki do umowy (.pdf) – wersja 3z – otwórz

6.    Wzór formularza wniosku o płatność wraz z załącznikami;

a.    wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
b.    wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
c.    sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
d.    informacje pomocnicze przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu (.pdf) – otwórz
e.    wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – otwórz

7.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność(.pdf) – wersja 3z – otwórz
8.    Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia  2.1.1 „Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” – (.doc) – otwórz
9.    Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – (.doc) – otwórz
10.     Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (.doc) – otwórz
11.     Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 „Dycht nowe interesy, czyli wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw” – (.doc) – otwórz
12.     Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

****

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” organizuje w dniu 23 marca 2018 r. w godz. od 9:00 – 15:00 szkolenie pt.: Przygotowanie wniosku oraz biznesplanu dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

Szkolenie odbędzie się w Książnicy Tucholskiej, sala nr 9, ul. Pocztowa 7 w Tucholi, a osobą prowadzącą będzie Pan Łukasz Piotrowski.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do poniższej informacji oraz przesłanie jej na adres e-mail lsr@borytucholskie.pl lub dostarczenie jej do biura Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie” ul. Murowa 8 w Tucholi do dnia 21 marca 2018r. do godz. 12:00. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
biuro: ul. Murowa 8
89-500 Tuchola
tel. 52 336 12 13

 


lgd.borytucholskie.pl

FB Gm. Kęsowo

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook