27 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

11 min read

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą UDPPiW” oraz zgodnie z ustanowionym Programem finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych   w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.), zwanym dalej „Programem finansowego wspierania ” Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza:

–   organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy UDPPiW,

–    podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy UDPPiW

do  udziału  w  otwartym  konkursie  ofert  w  ramach  Programu  finansowego  wspierania

na realizację w roku 2019 zleconych zadań publicznych w określonych obszarach pomocy społecznej.

 

Regulamin otwartego konkursu ofert

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Celem niniejszego  otwartego  konkursu  ofert  jest  wyłonienie  i  wsparcie  środkami z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego realizacji projektów z obszarów pomocy społecznej wskazanych w Programie finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanym dalej „Programem finansowego wspierania”.
 2. W przypadku realizacji projektów w obszarze „Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych”, za osobę niepełnosprawną uważać należy osobę spełniającą przesłanki niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).
 3. W  otwartym    konkursie    ofert    mogą    uczestniczyć    organizacje    pozarządowe oraz  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą UDPPiW”, działające na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,    mające    siedzibę   na    terenie   województwa   kujawsko-

 

pomorskiego     lub     oddział     posiadający     osobowość     prawną,     upoważnione do  podpisywania  umów  i  zaciągania  zobowiązań  finansowych,  a  także  realizujące swoje statutowe zadania w obszarze pomocy społecznej.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez:

1)  wsparcie    realizacji    zadań     publicznych    przez     organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 UDPPiW,

2)  powierzenie   realizacji   zadań    publicznych   przez   organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 UDPPiW.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 40 dni od upływu terminu wyznaczonego

do składania ofert.

 

 1. Wysokość  środków    publicznych    przeznaczonych    na    realizację    Programu finansowego wpierania w 2018 i 2019 r. oraz określenie priorytetowego obszaru pomocy społecznej w 2019 r.

 

 1. W 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski na realizację 16 zleconych zadań publicznych z   zakresu   pomocy   społecznej   przeznaczył   kwotę   w   wysokości

623.000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100).

 1. Wysokość  środków   publicznych   przeznaczonych   w   2019   r.   przez   Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wynosi 623.000 zł  (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
 2. Priorytetem konkursu  jest  Pomoc  i  wsparcie  dla  osób  niepełnosprawnych lub długotrwale chorych oraz osób starszych. Szczegółowe informacje dotyczące zadań w tym obszarze są dostępne w treści Programu finansowego wspierania dostępnego na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Przewiduje się możliwość złożenia nie więcej niż dwóch ofert przez jeden podmiot.

Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert

nie będzie rozpatrywana.

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

UDPPiW powstałe lub zarejestrowane we właściwym rejestrze po dniu 01 stycznia

2019  r.  –  z  wyłączeniem  tych,  które  zgodnie  z  przedstawioną  dokumentacją prowadziły działalność przed tym dniem – mogą składać oferty przewidujące kwotę dofinansowania nie większą niż 5.000 zł łącznie na wszystkie złożone oferty.

 1. W przypadku, wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPiW udział środków finansowych   własnych   lub   środków   pochodzących   z   innych   źródeł na realizację zadania publicznego.
 2. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPiW, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 3. Praca wolontariuszy wymagająca specjalistycznych kwalifikacji stanowiąca wkład osobowy w realizację zadania winna zostać wyceniona w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe. W pozostałych przypadkach wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy.
 4. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną w drodze    postępowania    konkursowego    przeprowadzonego    przez    Komisję Konkursową powołaną zgodnie z art. 15 ustawy UDPPiW.

 

 1. Dotacją nie są objęte:

1)  wydatki poniesione przed zawarciem umowy z Wojewodą Kujawsko– Pomorskim o zlecenie realizacji zadania publicznego;

2)  wydatki  niezwiązane  bezpośrednio  z  realizacją  danego  zadania  publicznego, w tym koszty osobowe osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych dotyczące bieżącej działalności oferenta;

3)  koszty prowadzenia rachunku bankowego oferenta;

4)  koszty usług telefonicznych;

5)  wydatki transportowe, z wyjątkiem przewozu beneficjentów zadania;

6)  zakupy inwestycyjne i remonty;

7)  zakupy  środków  trwałych  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt  15  ustawy  z  dnia

29  września  1994  r.  o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  395),  zgodnie z którym przez środek trwały rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki;

8)  wydatki związane z organizowaniem szkoleń i warsztatów, z wyjątkiem szkoleń i  warsztatów  organizowanych  dla  ostatecznych  odbiorców  zadania  zgodnie z Programem finansowego wspierania;

9)  koszty odsetek i kar;

10) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań.

 1. Koszty ponoszone  w  związku  z  zadaniem  realizowanym  w  ramach  Programu

finansowego wpierania są kwalifikowalne jeżeli są:

1)  niezbędne do realizacji zadania;

2)  racjonalne i efektywne;

3)  faktycznie  poniesione  w  okresie  od  dnia  podpisania  umowy  z  Wojewodą Kujawsko-Pomorskim  do  dnia  31  grudnia  2019  r.  lub  do  dnia  zakończenia realizacji zadania;

4)  odpowiednio udokumentowane;

5)  przewidziane w kosztorysie oferty konkursowej;

6)  zgodne  z  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego  i  zawartą  Umową z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim;

 1. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50 tys. zł;
 2. Koszty zarządzania projektem nie przekraczają 20% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu. Do kosztów zarządu zalicza się koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt  (wykonujących     działania     inne     niż     merytoryczne, np. koordynator projektu, księgowa, obsługa administracyjna, obsługa informatyczna, koszty  materiałów  do   realizacji  projektu  z  wyłączeniem  kosztów  związanych z realizacją działań merytorycznych).

 

 1. Zasady i terminy składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym w pkt VI pkt 1 na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) [wzór oferty do pobrania ze strony internetowej

KPUW];

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji

we wnioskowanej wysokości.

 1. Jedna oferta konkursowa może dotyczyć wielu obszarów pomocy społecznej określonych w Programie.
 2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację muszą spełniać następujące warunki:

 

1) posiadać osobowość prawną lub inny status uprawniający do złożenia oferty, podpisania umowy oraz dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia zadania;

2) posiadać wykwalifikowaną kadrę i zasoby rzeczowe, w tym zaplecze lokalowe zapewniające wykonanie zadania publicznego;

3)  posiadać własne konto bankowe.

 1. Oferta wraz z załącznikami winna znajdować się w zamkniętej kopercie.
 2. Wymagana dokumentacja:

1)  prawidłowo  i  kompletnie  wypełniony formularz  oferty podpisany przez  osoby

uprawnione do reprezentowania oferenta;

2)  kserokopia  aktualnego  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  (tj.  zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) lub wydruk odpisu KRS      ze   strony   https://ems.ms.gov.pl   lub   kserokopia   innego   dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta oraz upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentacji i zaciągania w imieniu oferenta zobowiązań finansowych i podpisywania umów;

3)  statut lub inny dokument potwierdzający cele i zadania oferenta;

4) w  przypadku  oferty  składanej  przez  oddział  terenowy  nieposiadający samodzielności – aktualne pełnomocnictwa zarządu do złożenia oferty, podpisywania umów, dysponowania funduszami i dokonywania rozliczeń;

5) w przypadku zadeklarowania przez oferenta wkładu własnego w realizację zadania dokument potwierdzający sytuację finansową podmiotu na dzień złożenia oferty np. aktualny wyciąg z konta bankowego;

6)  w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona winna

zostać potwierdzona przez osoby uprawnione za zgodność z oryginałem wraz z pieczątką nagłówkową, pieczątką imienną (jeżeli osoby uprawnione nie dysponują  pieczątkami  imiennymi,  każda  strona  winna  być  podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem ze wskazaniem funkcji), datą dokonania potwierdzenia  za zgodność z oryginałem.

 1. Oferty,  które   nie   spełniają   wymogów   formalnych,   pozostawione   zostaną   bez

rozpatrzenia merytorycznego. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych Wojewoda    Kujawsko-Pomorski    zamieszcza   na    stronie    internetowej    Urzędu z informacją o przyczynie odrzucenia oferty.

 1. Oferty nie podlegają uzupełnieniu lub korekcie.

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Rozpatrywane pod  względem  merytorycznym  będą  wyłącznie  oferty  spełniające

kryteria formalne.

 1. Oferta spełnia wymogi formalne jeżeli:

1)      jest zgodna z celami i założeniami Programu finansowego wspierania;

2)      jest złożona na właściwym formularzu;

3)      jest złożona w regulaminowym terminie;

4)      podmiot jest uprawniony do jej złożenia;

5)      zawiera wszystkie wymagane załączniki;

6)      oferta i załączniki są podpisane (potwierdzone za zgodność z oryginałem

we  właściwy  sposób)  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentacji  oferenta

i zaciągania w imieniu oferenta zobowiązań finansowych i podpisywania umów;

7)      działalność statutowa podmiotu odpowiada dziedzinie zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;

8)      kalkulacja    kosztów    realizacji    zadania    jest    poprawna    pod    względem

rachunkowym,

9)      kosztorys zadania uwzględnia sposób kalkulacji kosztów zadania;

i zrozumiały i  jest bezpośrednio związany z zakresem zadania;

11)    oferta w punkcie IV.2 Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania – zawiera imienne wskazanie kadry, która będzie brała udział w realizacji projektu ze wskazaniem kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania.

Wymóg nie dotyczy wolontariuszy, np. studentów, uczniów, którzy doraźnie będą uczestniczyli w realizacji zadania oraz osób realizujących obsługę finansowo-księgową.

12)    W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się

możliwość załączenia jednego kompletu dokumentów.

13)    Wybór    ofert    spełniających    kryteria    formalne    odbywać    się    będzie z uwzględnieniem kryteriów merytorycznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 1. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

 

 1. Warunkiem przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  oferty  w  terminie  do  dnia

22 marca 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, pok. 4 (parter) lub przesłanie oferty za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:

Wydział Polityki Społecznej

Kujawsko – Pomorski

Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

 1. Konarskiego 1-3

85-950 Bydgoszcz (z dopiskiem konkurs – pomoc społeczna )

w przypadku ofert przesłanych drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje

data stempla pocztowego.

 1. Oferty  spełniające  wymogi  formalne  po  wstępnej  analizie  przez  pracowników Wydziału   Polityki   Społecznej   Kujawsko–Pomorskiego   Urzędu   Wojewódzkiego w   Bydgoszczy    na    podstawie    Karty    Oceny    stanowiącej    załącznik    nr    1 do niniejszego regulaminu, zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą przedstawiciele Wojewody Kujawsko– Pomorskiego oraz   przedstawiciele   organizacji   pozarządowych   lub   podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPiW z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.
 3. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPiW, dokona Wojewoda Kujawsko–Pomorski na podstawie prawidłowych zgłoszeń osób ubiegających się o udział w pracach Komisji Konkursowej.
 4. Wzór zgłoszenia osoby ubiegającej się o udział w pracach Komisji Konkursowej zostanie opublikowany na stronie internetowej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
 5. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPiW, uzależniona będzie od ilości prawidłowo złożonych zgłoszeń, z   zastrzeżeniem   że  będą   to   nie   więcej   niż   3   osoby.   O  wyborze przedstawicieli będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 6. W przypadku braku zgłoszeń osób ubiegających się o udział w pracach Komisji Konkursowej, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o UDDPiW, Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy UDPPiW.
 7. Komisja Konkursowa  przedłoży  rekomendacje,  co  do  wyboru  ofert  Wojewodzie

Kujawsko – Pomorskiemu, który dokona rozstrzygnięcia konkursu.

 

i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Dofinansowanie/finansowanie zleconych zadań  publicznych  dotyczy  zadań realizowanych nie wcześniej niż od dnia 15 maja 2019 r., co powinno być uwzględnione  w  harmonogramie  i  kosztorysie  przedstawionym  w  ofercie konkursowej.
 2. Dotacja celowa przyznana będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej, określającej zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 1. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić:

1)    w    przypadku    zmiany    zakresu    rzeczowego    bądź    finansowego    zadania lub harmonogramu realizacji zadania – korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub harmonogramu, również w sytuacji gdy Komisja Konkursowa przyzna dotację w kwocie niższej niż zawarta w ofercie,

2) w przypadku oferty wspólnej – umowę pomiędzy Oferentami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.

 1. Wszelkie zmiany merytoryczne, finansowe oraz harmonogramu realizacji zadania powstałe po podpisaniu umowy winny być zgłoszone w formie pisemnej do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy celem akceptacji  przez  Wojewodę  Kujawsko–Pomorskiego  w  terminie  nie późniejszym niż 7 dni po dniu zakończenia realizacji zadania.
 2. W  przypadku    odstąpienia    od    zawarcia    umowy    oferent    ma    obowiązek w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu pisemnie powiadomić Wydział Polityki Społecznej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o swojej decyzji.
 3. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez

Oferenta zapoznania się z treścią Programu finansowego wspierania, niniejszego Ogłoszenia oraz procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu państwa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Wojewoda Kujawsko–Pomorski może odmówić podpisania umowy lub przekazania dotacji podmiotowi  wyłonionemu  w  postępowaniu  konkursowym  w  przypadku, gdy   okaże   się,   iż   rzeczywisty   zakres   realizowanego   zadania   znacząco   różni się od opisanego w ofercie, podmiot utracił zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl.

(m.)

bydgoszcz.uw.gov.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook