19 kwietnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

PLAN PRACY RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2014 R

3 min read

TOKiS – PRESS mocno skrytykował sytuację, gdzie w tym samym dniu, a nawet o tej samej godzinie przeprowadzano sesje Rady Gminy i Rady Powiatu. Gmina bardzo szybko zareagowała na nasz zarzut i sprawę wyjaśniła na kolejnej sesji. Ustaliliśmy, że wina leży po stronie powiatu. Przypomnijmy materiał filmowy…

Urzędnicy powiatu poszli po rozum do głowy i wreszcie zrobili to, co powinno być opublikowane na początku każdego roku.

PLAN PRACY RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2014 R
Lp. Tematyka Termin
1. 1.Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2014 r.
2.Sprawozdania z pracy Komisji stałych Rady Powiatu Tucholskiego
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Staroście.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.
5. Informacja o działalności DPS w Wysokiej w 2013 r.
6. Informacja o działalności Domu Dziecka w 2013 r.
31 styczeń
2. 1. Funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia.
2. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5. Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tucholi w roku 2013.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 r.
21 marzec
3. 1. Ocena zasobów pomocy społecznej
2. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Ocena realizacji:
– Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
– Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym,
– Koncepcji Zintegrowanego Systemu Pomocy Rodzinie i Dziecku.
4. Informacja o pracy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
5. Informacja o działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
6. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
16 maj
4. 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
3. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r.
4. Informacja o pracy Zarządu Dróg Powiatowych w 2013 r.
5, Informacja o działaniach promocyjnych Powiatu. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu oraz działania zmierzające do jej aktualizacji.
27 czerwiec
5. 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 r.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2014 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2014 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie tucholskim.
5. Informacja o działalności Powiatowego Związku OSP.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie tucholskim.
26 wrzesień
6. 1. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym.
2. Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez Powiat na podstawie raportu oświatowego za rok szkolny 2013/2014.
3. Przedłożenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.
4. Przyjęcie informacji o stanie środowiska, rolnictwa i zasobów naturalnych w Powiecie Tucholskim.
30 październik
7. 1. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024
2. Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na 2015 r.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2015.
4. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
30 grudzień

Czy nie można było tego zrobić wcześniej?

_________________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook