29 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Poszukiwani rachmistrze

5 min read

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie gminy Tuchola.

Gminny Komisarz Spisowy w Tucholi – Tadeusz Kowalski – Burmistrz Tucholi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Liczba rachmistrzów do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. na terenie gminy Tuchola ustalona została w ilości 8 osób.

Termin składania ofert: od 01 lutego 2021 r. do 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Tucholi. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e- learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych, a następnie podpiszą umowę zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez Wojewódzkie Biuro Spisowe (WBS) poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2) format pliku – JPG,
  3) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
  – przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
  – przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.
 8. Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. Zebranie danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym, metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego, z wykorzystaniem powierzonego mu urządzenia mobilnego, wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego,
 2. Przeprowadzanie wywiadów, zgodnie z wykazami adresowymi mieszkań przewidzianych do spisania metodami wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przekazywanymi sukcesywnie przez dyspozytora wojewódzkiego – każdorazowo w terminie określonym w umowie zawartej w rachmistrzem, w drodze wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (z obowiązkiem zrealizowania tych wywiadów w oznaczonym czasie oraz określonym sposobem),
 3. Zbieranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, zawartych w aplikacji formularzowej,
 4. W sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony, przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:

 1. Zgłoszenie (druk do pobrania).
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych (druk do pobrania).

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tucholi, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola w zamkniętej kopercie z napisem nabór na rachmistrza spisowego,

lub za pośrednictwem:

– platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

 

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 3. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez podpisu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.tuchola.pl, biuletynie informacji publicznej (www.bip.tuchola.pl) oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tucholi pod nr tel. 525642530 lub 525642507.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn. zm.).

 

Więcej


(red.)
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook