26 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

POWIAT TUCHOLSKI czyli… fakty zaklęte w liczbach

13 min read

Bardzo dużo prądu zmarnotrawiliśmy na zajmowanie się kondycją Starostwa Powiatowego, jak zauważyli nasi najwierniejsi Czytelnicy, ten proces pogłębia się i tak już pozostanie do zakończenia obecnej kadencji tej ekipy, która niech się nawet nie waży ponownie kandydować.

Niech przemówią liczby.

Dług publiczny w 2016 r. 

Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2016 r. łącznie wynosił 28.522.251,98 zł,
z czego:
– kredyty 8.353.645,12 zł,
– wyemitowane obligacje samorządowe 4.500.000,00 zł,
– pożyczka z budżetu państwa 15.668.606,86 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

            Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Opracowanie obejmuje następujące informacje:

 1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności, wieczystym użytkowaniu.
 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

I. MAJĄTEK POWIATU – OGÓŁEM

            Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych

 

Zestawienie zmian wartości majątku Powiatu Tucholskiego w okresie od 31 grudnia 2015 rok  do 31 grudnia 2016 rok przedstawia tabela nr 1

 

Lp. Wyszczególnienie Rodzaj wartość Wartość na dzień 31.12.2015r. Przychody Rozchody Wartość na dzień 31.12.2016r.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
Starostwo Powiatowe
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 44 916 624,49 3 383 488,03 6 099 528,50 42 200 584,02
netto 39 022 540,14 2 094 046,37 4 818 443,48 36 298 143,03
umorzenie 5 894 084,35 1 289 441,66 1 281 085,02 5 902 440,99
  • grunty netto 7 185 923,58 286 214,98 1 030 840,32 6 441 298,24
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 31 595 935,31 815 469,78 2 651 439,39 29 759 965,70
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 52 827,57 25 571,20 33 281,68 45 117,09
  • środki transportu netto 0,00 65 880,00 65 880,00 0,00
  • inne środki trwałe netto 181 460,88 863 709,41 1 030 609,29 14 561,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 6 392,80 37 201,00 6 392,80 37 201,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 350 675,90 95 816,04 95 816,04 350 675,90
netto 319 386,52   95 816,04 223 570,48
umorzenie 31 289,38 95 816,04   127 105,42
III Długoterminowe aktywa finansowe   2 342 927,60     2 342 927,60
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00 624,08   624,08
V Należności długoterminowe   0,00 204 000,00   204 000,00
    brutto 47 610 227,99 3 683 928,15 6 195 344,54 45 098 811,60
  Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 41 684 854,26 2 298 670,45 4 914 259,52 39 069 265,19
    umorzenie 5 925 373,73 1 385 257,70 1 281 085,02 6 029 546,41
  Aktywa obrotowe   270 664,41   891 808,85
POZOSTAŁE JEDNOSTKI
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 7 947 303,54 206 274,55 206 274,55 7 947 303,54
netto 5 186 863,55 0,00 206 274,55 4 980 589,00
umorzenie 2 760 439,99 206 274,55   2 966 714,54
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 5 090 661,98   175 665,24 4 914 996,74
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 43 512,52   23 491,56 20 020,96
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 7 117,75   7 117,75 0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 45 571,30     45 571,30
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 5 613,22 0,00 0,00 5 613,22
netto 0,00     0,00
umorzenie 5 613,22     5 613,22
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 7 952 916,76 206 274,55 206 274,55 7 952 916,76
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 5 186 863,55 0,00 206 274,55 4 980 589,00
  umorzenie 2 766 053,21 206 274,55 0,00 2 972 327,76
  Aktywa obrotowe   68 330,81   64 657,20
Zespół Szkół  Licealnych i Agrotechnicznych
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 344 095,19 0,00 0,00 344 095,19
netto 0,00 0,00 0,00 0,00
umorzenie 344 095,19     344 095,19
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 0,00     0,00
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 344 095,19 0,00 0,00 344 095,19
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  umorzenie 344 095,19 0,00 0,00 344 095,19
  Aktywa obrotowe   128 769,20   123 852,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 6 457 053,79 162 634,20 162 634,20 6 457 053,79
netto 4 255 602,34 0,00 162 634,20 4 092 968,14
umorzenie 2 201 451,45 162 634,20 0,00 2 364 085,65
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 4 236 265,34   162 634,20 4 073 631,14
  • urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie produkcyjne i handlowe netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 19 337,00     19 337,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 6 457 053,79 162 634,20 162 634,20 6 457 053,79
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 4 255 602,34 0,00 162 634,20 4 092 968,14
  umorzenie 2 201 451,45 162 634,20 0,00 2 364 085,65
  Aktywa obrotowe   99 828,07   79 077,48
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 6 999,14 0,00 0,00 6 999,14
netto 0,00 0,00 0,00 0,00
umorzenie 6 999,14     6 999,14
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 0,00     0,00
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 6 999,14 0,00 0,00 6 999,14
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  umorzenie 6 999,14 0,00 0,00 6 999,14
  Aktywa obrotowe   1 533,30   2 095,86
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 2 036 364,94 75 548,75 70 548,75 2 041 364,94
netto 1 167 277,79 5 000,00 70 548,75 1 101 729,04
umorzenie 869 087,15 70 548,75   939 635,90
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 1 130 724,37   47 420,52 1 083 303,85
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00 5 000,00 41,67 4 958,33
  • środki transportu netto 36 553,42   23 086,56 13 466,86
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 2 036 364,94 75 548,75 70 548,75 2 041 364,94
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 1 167 277,79 5 000,00 70 548,75 1 101 729,04
  umorzenie 869 087,15 70 548,75 0,00 939 635,90
  Aktywa obrotowe   134 016,00   134 808,43
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 471 216,34 11 780,40 11 780,40 471 216,34
netto 365 192,74 0,00 11 780,40 353 412,34
umorzenie 106 023,60 11 780,40   117 804,00
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 365 192,74   11 780,40 353 412,34
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 471 216,34 11 780,40 11 780,40 471 216,34
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 365 192,74 0,00 11 780,40 353 412,34
  umorzenie 106 023,60 11 780,40 0,00 117 804,00
  Aktywa obrotowe   2 132,64   1 629,50
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 2 755 290,69 123 375,66 123 375,66 2 755 290,69
netto 1 302 783,26 0,00 123 375,66 1 179 407,60
umorzenie 1 452 507,43 123 375,66   1 575 883,09
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 957 572,87   46 420,08 911 152,79
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 133 903,48   40 191,78 93 711,70
  • środki transportu netto 202 364,34   35 762,28 166 602,06
  • inne środki trwałe netto 8 942,57   1 001,52 7 941,05
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 2 755 290,69 123 375,66 123 375,66 2 755 290,69
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 1 302 783,26 0,00 123 375,66 1 179 407,60
  umorzenie 1 452 507,43 123 375,66 0,00 1 575 883,09
  Aktywa obrotowe   250 130,79   251 119,82
Powiatowy Zakład Obsługi
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 14 574,12 996,84 15 570,96 0,00
netto 1 305,02 0,00 1 305,02 0,00
umorzenie 13 269,10 996,84 14 265,94 0,00
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 0,00     0,00
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 1 305,02   1 305,02 0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 14 574,12 996,84 15 570,96 0,00
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 1 305,02 0,00 1 305,02 0,00
  umorzenie 13 269,10 996,84 14 265,94 0,00
  Aktywa obrotowe   8 952,91   0,00
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00 0,00 0,00 0,00
umorzenie 0,00     0,00
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 0,00     0,00
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 0,00 0,00 0,00 0,00
  umorzenie 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe   2,13   0,00
Dom Dziecka
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 370 714,17 42 418,97 9 478,97 403 654,17
netto 251 867,63 0,00 9 478,97 242 388,66
umorzenie 118 846,54 42 418,97   161 265,51
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 209 405,34   6 937,56 202 467,78
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 24 027,64   2 541,41 21 486,23
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 18 434,65     18 434,65
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 370 714,17 42 418,97 9 478,97 403 654,17
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 251 867,63 0,00 9 478,97 242 388,66
  umorzenie 118 846,54 42 418,97 0,00 161 265,51
  Aktywa obrotowe   76 964,19   73 402,52
Dom Pomocy Społecznej
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 1 442 012,25 32 383,24 32 383,24 1 442 012,25
netto 720 563,59 0,00 32 383,24 688 180,35
umorzenie 721 448,66 32 383,24   753 831,90
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 720 563,59   32 383,24 688 180,35
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 0,00     0,00
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 1 442 012,25 32 383,24 32 383,24 1 442 012,25
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 720 563,59 0,00 32 383,24 688 180,35
  umorzenie 721 448,66 32 383,24 0,00 753 831,90
  Aktywa obrotowe   96 476,57   95 904,19
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 24 724,00 3 877,20 3 877,20 24 724,00
netto 8 298,20 0,00 3 877,20 4 421,00
umorzenie 16 425,80 3 877,20   20 303,00
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 0,00     0,00
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 3 181,20   1 735,20 1 446,00
  • środki transportu netto 5 117,00   2 142,00 2 975,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 24 724,00 3 877,20 3 877,20 24 724,00
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 8 298,20 0,00 3 877,20 4 421,00
  umorzenie 16 425,80 3 877,20   20 303,00
  Aktywa obrotowe   39 617,78   113 124,38
Powiatowy Urząd Pracy
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 1 934 575,65 68 180,36 89 575,90 1 913 180,11
netto 1 223 488,08 0,00 45 787,07 1 177 701,01
umorzenie 711 087,57 68 180,36 43 788,83 735 479,10
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 1 171 477,84   35 416,20 1 136 061,64
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 52 010,24   10 370,87 41 639,37
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 47 783,24 0,00 0,00 47 783,24
netto 0,00     0,00
umorzenie 47 783,24     47 783,24
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00     0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00     0,00
V Należności długoterminowe   2 972,25   615,00 2 357,25
    brutto 1 985 331,14 68 180,36 90 190,90 1 963 320,60
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 1 226 460,33 0,00 46 402,07 1 180 058,26
  umorzenie 758 870,81 68 180,36 43 788,83 783 262,34
  Aktywa obrotowe   1 479 055,20   733 313,22
Zarząd Dróg Powiatowych
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 57 569 039,83 9 168 195,79 5 792 663,47 60 944 572,15
netto 45 251 189,78 6 689 464,68 5 776 646,79 46 164 007,67
umorzenie 12 317 850,05 2 478 731,11 16 016,68 14 780 564,48
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 45 073 827,49 3 177 924,79 2 472 516,62 45 779 235,66
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 2 037,25 119 990,89 21 650,13 100 378,01
  • środki transportu netto 1 438,48   581,04 857,44
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 173 886,56 3 391 549,00 3 281 899,00 283 536,56
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 3 884,48 0,00 0,00 3 884,48
netto 0,00     0,00
umorzenie 3 884,48     3 884,48
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 57 572 924,31 9 168 195,79 5 792 663,47 60 948 456,63
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 45 251 189,78 6 689 464,68 5 776 646,79 46 164 007,67
  umorzenie 12 321 734,53 2 478 731,11 16 016,68 14 784 448,96
  Aktywa obrotowe   117 150,26   106 529,12
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodziniea
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 44 141,00 1 598,52 1 598,52 44 141,00
netto 36 648,78 0,00 1 598,52 35 050,26
umorzenie 7 492,22 1 598,52   9 090,74
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 26 418,82   828,48 25 590,34
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 10 229,96   770,04 9 459,92
  • środki transportu netto 0,00     0,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 44 141,00 1 598,52 1 598,52 44 141,00
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 36 648,78 0,00 1 598,52 35 050,26
  umorzenie 7 492,22 1 598,52 0,00 9 090,74
  Aktywa obrotowe   3 687,62   6 425,95
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 36 640,00 50 842,50 34 882,50 52 600,00
netto 2 867,50 44 825,00 1 110,00 46 582,50
umorzenie 33 772,50 6 017,50 33 772,50 6 017,50
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 0,00     0,00
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 2 867,50   1 110,00 1 757,50
  • środki transportu netto 0,00 44 825,00   44 825,00
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 36 640,00 50 842,50 34 882,50 52 600,00
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 2 867,50 44 825,00 1 110,00 46 582,50
  umorzenie 33 772,50 6 017,50 33 772,50 6 017,50
  Aktywa obrotowe   4 287,48   4 070,97
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 4 178 247,42 171 098,52 237 633,52 4 111 712,42
netto 1 522 445,35 5 535,00 165 563,52 1 362 416,83
umorzenie 2 655 802,07 165 563,52 72 070,00 2 749 295,59
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 893 269,02   34 841,05 858 427,97
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 435 823,92 5 535,00 51 279,47 390 079,45
  • środki transportu netto 176 352,42   79 443,00 96 909,42
  • inne środki trwałe netto 0,00     0,00
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 16 999,99     16 999,99
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 4 178 247,42 171 098,52 237 633,52 4 111 712,42
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 1 522 445,35 5 535,00 165 563,52 1 362 416,83
  umorzenie 2 655 802,07 165 563,52 72 070,00 2 749 295,59
  Aktywa obrotowe   12,28   2 755,51
Zakład Aktywności Zawodowej
I Rzeczowe aktywa trwałe brutto 5 714 892,22 312 791,74 257 980,18 5 769 703,78
netto 4 549 926,69 55 408,59 257 980,18 4 347 355,10
umorzenie 1 164 965,53 257 383,15 0,00 1 422 348,68
  • grunty netto 0,00     0,00
  • budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej netto 4 002 687,91   122 272,44 3 880 415,47
  • urządzenia techniczne i maszyny netto 297 277,22 55 408,59 51 385,70 301 300,11
  • środki transportu netto 116 286,12   41 130,08 75 156,04
  • inne środki trwałe netto 133 675,44   43 191,96 90 483,48
  • środki trwałe w budowie (inwestycje) netto 0,00     0,00
II Wartości niematerialne i prawne (część 071) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00
netto 0,00     0,00
umorzenie 0,00     0,00
III Długoterminowe aktywa finansowe   0,00   0,00
IV Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   0,00   0,00
V Należności długoterminowe   0,00   0,00
    brutto 5 714 892,22 312 791,74 257 980,18 5 769 703,78
Razem ( I+II+III+IV+V ) netto 4 549 926,69 55 408,59 257 980,18 4 347 355,10
  umorzenie 1 164 965,53 257 383,15 0,00 1 422 348,68
  Aktywa obrotowe   248 996,29     278 944,12

 

INFORMACJA O STANIE KOMUNALIZACJI MIENIA NA RZECZ POWIATU

TUCHOLSKIEGO  ORAZ O GOSPODAROWANIU TYM MIENIEM

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Informacja o stanie mienia będącego  własnością Powiatu Tucholskiego

 

Powiat Tucholski jest właścicielem niżej wymienionych nieruchomości położonych na terenie:    Tucholi działki  nr :

 • 1460/7, 1469/23 – pow. 0,6655 ha – w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji  Zawodowej,
 • 1460/9 – pow. 1,8374 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych. Na nieruchomości tej utworzony został Zakład Aktywności Zawodowej, któremu użyczone zostały na okres 10 lat pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 1749,63 m2,
 • 1388/3, 1388/7, 1388/9, 1389/1 – pow. 1,4040 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
 • 3824 – pow. 0, 4562 ha – w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych,
 • 2137/10, 2137/3, 2137/7, – pow. 0,1152 ha  – siedziba Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7,
 • 3825/2 –pow. 0,1831 ha udział do 55265/101283 części – Starostwo Powiatowe w Tucholi ul. Pocztowa 7 ( Książnica),
 • 2184/73 – pow. 0,5269 ha w zarządzie Domu Dziecka w Tucholi,
 • 1487/11, 1384/20, 1487/16 – pow. 1, 5742 ha – w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych,
 • 3663, 3664 – pow. 1,6253 ha w zarządzie Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej,
 • 2086/2 – pow. 0,0187 ha – w zarządzie Muzeum Borów Tucholskich,
 • 3817/10, 3817/11, – pow. 0,1692ha – 2 działki budowlane przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. W roku 2015 sprzedanych zostało 7 działek budowlanych. Za łączną kwotę 327.100 zł,
 • 1487/13, 1487/15 – 0,1623 ha – w zarządzie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • 3834 – pow. 0,9236 ha – Szpital Tucholski ( umowa dzierżawy).

Raciąż  :

 • 15/1, 15/3, 15/4, 15/12, 15/13 – pow. 1,7930 ha – w zarządzie DPS w Wysokiej
 • 581/2 -pow. 0,3230 ha – teren po tartaku w obrębie Raciąż

            Nie zostały jeszcze wypłacone wszystkie odszkodowania za grunty zajęte pod ścieżkę  pieszo-rowerową Tuchola- Stobno. Stan taki dotyczy odszkodowania dla Parafii Sypniewo, oraz nieruchomości  będącej własnością osoby fizycznej, której nie jest znane miejsce pobytu.

            Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi gospodaruje na 46 drogach powiatowych. Stan prawny 17  dróg został  uregulowany. Nieruchomości te mają założone księgi wieczyste w których ujawnionym właścicielem jest Powiat Tucholski. Sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego  pozostałych dróg prowadzone są na bieżąco. Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozpatrując wnioski złożone w 2015 r i 2016 r o nabycie nieruchomości zajętych pod drogami powiatowymi wydał w 2016 roku 3 decyzje, stwierdzające nabycie działek : nr 70/3 w obrębie Nowy Sumin, nr 47/2 w obrębie Bysławek, nr 215/1 w obrębie Małe Gacno.  W ramach regulacji złożone zostały w 2015 r. wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nabycie 18 działek   drogowych będących dotychczas własnością osób fizycznych. Postępowanie to w części zostało zakończone wydaniem decyzji, w części jeszcze jest prowadzone. Odbyły się już oględziny terenowe, a obecnie kompletowana jest dokumentacja – oświadczenia poprzednich właścicieli nieruchomości, a także dokumentacja  potwierdzająca władanie tymi nieruchomościami przez Powiat Tucholski. 

            Powiat Tucholski przejął w drodze umów darowizny nieruchomości przeznaczone pod budowę placówek opiekuńczo wychowawczych :

 • Żalno działka nr 74/21 o pow. 0,4038 ha wartości 97.000 zł
 • Gostycyn dz. 339/11 o pow. 0,1859 ha wartości 89.000 zł

            Powiat Tucholski przejął również w drodze umowy darowizny prawo użytkowania wieczystego nieruchomości SP od PKP SA w Warszawie – droga działka nr 136/1 o pow. 0,9092 ha wartości 110.000 zł .

            W 2016 r. na mocy decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Powiat Tucholski stał się właścicielem 45 działek o łącznej powierzchni 1,9057 ha zajętych pod drogami powiatowymi. Wartość tych nieruchomości wynosi łącznie 195.537,70 zł. Na mocy decyzji BD.6740.CEKC.75.2016 WK Starosty Tucholskiego z dnia 15.09.2916 o realizacji inwestycji drogowych Powiat Tucholski stał się właścicielem 20 działek o łącznej powierzchni 0,3024 ha położonych w obrębie Cekcyn. Wartość tych nieruchomości wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 63.217,00 zł. Decyzje o odszkodowaniu za te grunty wydane zostaną w 2017 roku.

Ograniczone prawo rzeczowe: Tuchola

działka nr 1460/9 – prawo przejścia i przejazdu przez tę nieruchomość w pasie szerokości ok.
10 m i długości 7 m od strony ul. Świeckiej  dla właścicieli nieruchomości – działki nr 1460/8 .

            W 2016 roku zbyty został  następujący majątek Powiatu Tucholskiego :

 • działki nr 3817/7 i 3817/24 o pow. 0,1368 ha położone w Tucholi  za kwotę 92.500,00 zł
 • działki nr 806/2 i 806/3 o pow. 0,1407 ha położone w Tucholi zabudowane budynkiem Weterynarii za kwotę 500,00 zł. Nieruchomość tę nabył w drodze bezprzetargowej Skarb Państwa, obecnie znajduje się ona w trwałym zarządzie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tucholi.
 • działki nr 496, 497/1, 613 o 1,6800 ha położone w Białej obręb Klocek za kwotę 904.000,00 zł, płatną w trzech ratach. Kwota 350.000,00 zł została zapłacona w 2016r, kwota 350.000,00 zł uiszczona zostanie w 2017 r, kwota 204.000,00 zł uiszczona zostanie w 2018 roku.  Nieruchomość tę nabyło w drodze bezprzetargowej Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W celu realizacji projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” Powiat Tucholski

 • na mocy umowy użyczenia posiada przez okres 5 lat  nieruchomość Gminy Tuchola – działkę nr 1766/2 o pow. 0,1472 ha położoną w Tucholi
 • na mocy umowy dzierżawnej posiada przez okres 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Tuchola – działki nr 6153 i 6154/5 w obrębie Zalesie oraz działkę nr 6101/3 w obrębie Cekcyn o łącznej powierzchni 0,8413 ha.
 • na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość Skarbu Państwa Nadleśnictwa Woziwoda – działkę nr 93/1 LP w obrębie Klocek o powierzchni 1,7500 ha.
 • na mocy umowy dzierżawnej posiada przez 5 lat nieruchomość pana Bogusława Glaner działkę nr 87/4 w obrębie Legbąd o powierzchni 0,2700 ha.

            Nieruchomości dzierżawione od Lasów Państwowych położone Gołąbku – obręb Zalesie,  Woziwoda – obręb  Klocek poddzierżawiane były firmie PHUKET Tomasz Piotrowski  z Bydgoszczy, Świt w obrębie Cekcyn poddzierżawione jest ZAZ Tuchola.  Działka położona w Fojtowie – obręb Legbąd poddzierżawiana jest firmie DREWKON Mirosław Knakowski Brody.

            W ramach projektu „ Borowiackie Szlaki”- kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Nadolna Karczma  na działce 1054  wybudowana została infrastruktura punktu postojowego. Infrastruktura ta użyczona została
w  2013 r. właścicielowi gruntu panu Kazimierzowi Romińskiemu.

            Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 3 d  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wysokość uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania
w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi:

 • 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota: 451.551,87 zł.
 • 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota: 1.732,69 zł.
 • 0870 – Wpływy za sprzedaży składników majątkowych – kwota: 8.288,50 zł.
 • 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 844.182,91 zł.

 

III. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

                                                                                                                

Spółka  Składnik majątku Czas Wartość w PLN
1.”Szpital Tucholski” Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wkład niepieniężny

(aport)

nieoznaczony 1.278.500,00
2. .”Szpital Tucholski” Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy wkład pieniężny nieoznaczony 1.064.427,60
Razem: 2.342.927,60

 


(red.)

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook