27 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Powiat znowu wyzbywa się majątku…

3 min read

Program naprawczy realizowany kosztem sprzedaży nieruchomości? Wiemy, że boli to również powiatowych samorządowców, zwłaszcza, że być może tereny, które kiedyś będą bardzo nam potrzebne, utracimy bezpowrotnie! Trudno to zaakceptować im, a co dopiero nam. Za stan finansów powiatu, ktoś już dawno powinien położyć głowę. Odszukamy winnych, to pewne.

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza XVI-ty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1T/00017750/8 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego.

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39  ust.2  i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U z 2016r., poz. 2147 ze zm.), oraz na  podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /jt.Dz.U. z 2014. poz. 1490/

Zarząd Powiatu Tucholskiego

Ogłasza XVI-ty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tucholi, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1T/00017750/8 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tucholi, stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3817/11 o pow.0,0961 ha.

Cena wywoławcza w przetargu wynosi 64.600 zł.

Podana cena wywoławcza jest ceną brutto. Nieruchomość nie jest obciążona ani objęta zobowiązaniami.

 

Dla działki przeznaczonej do zbycia obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II, obejmujące część obrębu Tuchola. Teren w/w działki oznaczony jest symbolem 25 MN, 26MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg na zbycie w/w działki odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 8°°  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi , ul. Pocztowa 7A, pokój nr 1 (w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody) 

Wadium na przetarg wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł.) i wniesione winno być w pieniądzu.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki będącej przedmiotem przetargu.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 1 marca 2018 r. w kasie Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7 lub na konto Starostwa w banku Getin Noble Bank S.A. nr :  49 1560 0013 2340 9874 1000 0005.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Wadium zwraca się – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym– osobom, które nie nabyły nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny zbycia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uprawnionych uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość gruntową nabywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wadium przepada w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

 

I-wszy przetarg ogłoszony był na dzień 10 kwietnia 2013r.

II-gi przetarg ogłoszony był na dzień 8 października 2013r.

III-ci przetarg ogłoszony był na dzień 20 lutego 2014r.

IV-ty przetarg ogłoszony był na dzień 5 czerwca 2014r.

V-ty przetarg ogłoszony był na dzień 7 października 2014r.

VI -ty przetarg ogłoszony był na dzień 3 marca 2015 r.

VII-my przetarg ogłoszony był na dzień 20 maja 2015 r.

VIII-my przetarg ogłoszony był na dzień 25 sierpnia 2015r.

IX-ty przetarg ogłoszony był na dzień 21 grudnia 2016r.

X-ty przetarg ogłoszony był na dzień 5 kwietnia 2016r.

XI-ty przetarg ogłoszony był na dzień 31 sierpnia 2016r.

XII –ty przetarg ogłoszony był na dzień 10 stycznia 2017r.

XIII-ty przetarg ogłoszony był na dzień 21 marca 2017r.

XIV-ty przetarg ogłoszony był na dzień 13 czerwca 2017 r.

XVI-ty przetarg ogłoszony był na dzień 25 października 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Starostwie – ul. Pocztowa 7A,  pokój nr 1 (Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody).
Tel. 52-5590712.

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook