4 marca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Praca w Lubiewie!

4 min read

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBIEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania niezbędne:

1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b)ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

c) ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;

d) spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320);

2. obywatelstwo polskie;

3. nieposzlakowana opinia;

4. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    publicznych;

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7. znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych;

8. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

9. prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy w zespole
 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,
 • umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

Zakres głównych czynności wykonywanych na stanowisku:

1. świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków;

2. rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

3. przygotowywanie i realizacja kontraktów socjalnych;

4. sporządzanie opinii o kandydatach na rodziny zastępcze i rodziny wspierające;

5. udzielanie osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o dostępnych formach pomocy;

6. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

7. prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;

8. realizowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

9. udział w pracach grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny;

10. współpraca z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;

11. diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

12. opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach;

13. udzielanie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny;

14. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;

15. obsługa programu komputerowego „Pomost”;

16. uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji;

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w środowisku zamieszkanie klienta GOPS
 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Informacje dodatkowe:

 • Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

1. życiorys – curriculum vitae,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie świadectw pracy,

4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia wymagany będzie wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

9. kwestionariusz osobowy,

10. ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

List motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronnie Danych Osobowych” (Dz.U. z 2014r. poz.1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 poz,1202.)”.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : MAJ 2015  

Termin i miejsce składania dokumentów

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka Pomocy lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie, 89 – 526 Lubiewo,
  ul. Wojska Polskiego 8, z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 13 kwietnia 2015r.   Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:52/33 49 249

Uwaga

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gopslubiewo.pl.

kwestionariusz osobowy kandydata

_____________________

(red.)

lubiewo.pl

Fot. www.tapeta-wyscig-meta-praca.na-pulpit.com

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook