23 stycznia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

PROJEKT: „Rozbudowa ul. Budowlanej i ul. Plaskosz w Tucholi – zapewnienie koniecznego, bezpośredniego połączenia drogowego z planowanymi i istniejącymi terenami inwestycyjnymi”

3 min read

Inwestycja jest zlokalizowana w Tucholi i obejmuje ul. Budowlaną(w części dotychczas nieutwardzonej) i ul. Plaskosz (fragment istniejącego odcinka pomiędzy ul. Budowlaną, a planowanymi terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi na działce o nr ewid. 1628 oraz wybudowaną odnogę ul. Plaskosz łączącą dotychczasowy jej przebieg z drogą powiatową na 1015C Tuchola – Tleń).

Projekt obejmuje:

 • wykonanie robót przygotowawczych;
 • ulokowanie jezdni ulic w planie według skorygowanej–poprawnej z punktu widzenia funkcjonalności i warunków technicznych –geometrii poziomej zgodnej z wymogami technicznymi klasy L (droga lokalna);
 • modernizację geometrii pionowej dróg w celu zagwarantowania bezpiecznej,płynnej jazdy i skuteczności odwodnienia powierzchniowego;
 • wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na całym odcinku w celu podniesienia nośności konstrukcji adekwatnej dla kat.ruchu KR3;
 • wyposażenie ich w jednolitą warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, gwarantującą właściwą równość i szorstkość;
 • wybudowanie nowego skrzyżowania ulicy Plaskosz z drogą publiczną kat.powiatowej i skrzyżowania jej nowego odcinka z odcinkiem aktualnie funkcjonującym;
 • wybudowanie ok. 50 zjazdów o nawierzchni bitumicznej do nieruchomości przyległych oraz zjazdów na podporządkowane drogi wewnętrzne;
 • wybudowanie przepustów pod tymi zjazdami;
 • wybudowanie ścieżki rowerowej,poboczy,rowów przydrożnych;
 • wybudowanie urządzeń wspomagających odwodnienie pasa drogowego (rowy i studnie chłonne);
 • wyposażenie ulic w oznakowanie poziome i pionowe orazurządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Zaplanowano wykonanie jezdni dwukierunkowej o szerokości 6,0m o nawierzchni bitumicznej,obustronne pobocza (szerokość 1 m),umocnione kruszywem i obustronne rowy przydrożne.Inwestycja realizowana będzie na długości 1770,87m drogi gminnej, a w ramach budowy skrzyżowania z drogą powiatową dodatkowo na odcinku 0,130 km drogi powiatowej.

 

Uzasadnienie i cel projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa dróg gminnych nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) i zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi oraz planowanymi terenami inwestycyjnymi, a także połączenie tychże terenów z siecią dróg wojewódzkich poprzez drogi gminne spełniające założone parametry, tj. kategoria ruchu KR-3 oraz wskaźnik nośności na poziomie 100 kN/oś (ul. Budowlana, Usługowa i Przemysłowa, do drogi wojewódzkiej nr 240).

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, ul. Budowlanej i ul. Plaskosz, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej gminy Tuchola. W szerszej perspektywie, osiągnięcie ww. celów umożliwi osiągnięcie takich pozytywnych rezultatów, jak: zwiększenie dostępności komunikacyjnej i transportowej istniejących oraz planowanych terenów inwestycyjnych w gminie Tuchola, dostosowanie infrastruktury drogowej do rosnącej liczby użytkowników ruchu drogowego, ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko przyrodnicze.Poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi wpłynie na zwiększenie jej przepustowości i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych wzdłuż przedmiotowego ciągu komunikacyjnego. Zwiększone zostaną szanse terenu na pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenach inwestycyjnych położonych wzdłuż drogi.

Historia projektu:

Projekt był realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a więc zarówno za przygotowanie projektu technicznego, jak i jego późniejszą realizację odpowiadała ta sama firma. Prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej zakończyły się latem 2018 r., a ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pozyskano 12 października 2018 r. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2018 r., a planowany termin ich zakończenia to 30 lipca 2019 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 5.1. „Infrastruktura drogowa” został złożony w maju 2018 r. Ze względu na fakt, iż na dzień złożenia wniosku Gmina Tuchola nie posiadała jeszcze dokumentacji technicznej, wniosek przygotowano w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano z Województwem Kujawsko-Pomorskim 21 lutego 2019 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 4,3 miliona złotych, z czego większość to koszty kwalifikowane (prawie 3 mln złotych). Kwota dofinansowania Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) to 2,4miliona złotych. Na realizację inwestycji pozyskano również wsparcie z Lasów Państwowych w wysokości 1 mln złotych. Pozostałe środki na realizację zadania zabezpieczył beneficjent – Gmina Tuchola.


Mat. nadesłane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook