2 sierpnia 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Projekt RPO 2014-2020

3 min read
1 706 500 000 euro – tyle wynosi pula środków Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Blisko 80 procent tej sumy to środki przeznaczone na inwestycje, nieco ponad 20 procent przeznaczamy na projekty społeczne. Trwają konsultacje projektu dokumentu. Najnowsze spotkanie  odbyło się dzisiaj (26 listopada) w Tucholi, w środę (27 listopada) w Bydgoszczy oraz czwartek (28 listopada) w Inowrocławiu.
Terminy spotkań konsultacyjnych:

  • 26 listopada, godz. 10 – siedziba starostwa w Tucholi – adresowane do mieszkańców powiatów: tucholskiego i sępoleńskiego;
  • 27 listopada, godz. 10 – siedziba Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – adresowane do mieszkańców powiatów: bydgoskiego, nakielskiego i żnińskiego;
  • 28 listopada, godz. 10 – siedziba starostwa w Inowrocławiu – adresowane do mieszkańców powiatów: inowrocławskiego, mogileńskiego i radziejowskiego.
– Idea podziału środków jest znana – podporządkowujemy go celom strategicznym wskazanym w strategii rozwoju województwa 2020+. Nasz nowy RPO będzie podstawowym instrumentem realizacji strategii, a strategicznymi wyznacznikami polityki rozwojowej są konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast oraz silna metropolia, służące budowie zasobnego, nowoczesnego społeczeństwa. Wierzę, że uda nam się te cele zrealizować – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Najwięcej pieniędzy – 356 milionów euro, 21 procent wszystkich środków – zamierzamy wydać na działania związane z ograniczaniem obszaru wykluczenia i ubóstwa. To wybór dokonany w oparciu o twarde kryterium konieczności, bo jesteśmy cały czas regionem o wysokim wskaźniku bezrobocia i niskich wskaźnikach dochodów gospodarstw domowych. Tylko nieco mniej – 339 milionów euro, 20 procent – trafi na inwestycje związane z budowaniem sprawnej infrastruktury transportowej. 14 procent puli pochłonie kompleksowe wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, a 13 procent ograniczanie związanych z gospodarką szkodliwych emisji do środowiska.

W sensie formalnym K-P RPO będzie realizowany w podziale na piętnaście osi priorytetowych:

1.    Budowa innowacyjności regionu poprzez działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw
2.    Cyfrowy region
3.    Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu
4.    Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
5.    Dostosowanie do zmian klimatu
6.    Region przyjazny środowisku
7.    Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
8.    Aktywni na rynku pracy
9.    Solidarne społeczeństwo
10.    Innowacyjna edukacja
11.    Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
12.    Polityka terytorialna
13.    Polityka terytorialna – Rozwój lokalny przyjazny rodzinie
14.    Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
15.    Pomoc techniczna

Najzasobniejsza jest oś 7  – blisko 340 milionów euro (20 procent środków) – w której stawiamy na kluczowe dla województwa inwestycje modernizacyjne na głównych drogach, wskazane według klucza skomunikowania regionu z europejską siecią TEN-T, budowę obwodnic miast oraz odbudowę znaczenia transportu kolejowego i wodnego transportu śródlądowego.

W pulach osi które w całości poświęcamy rozwojowi społecznemu – ósmej, dziewiątej, dziesiątej i trzynastej – znajdą się pieniądze między innymi na instrumenty dotyczące wsparcia rynku pracy (finansowanie staży, szkoleń i studiów podyplomowych oraz subsydiowane zatrudnienie), promowanie samozatrudnienia i pracy na własny rachunek (w tym dotacje i niskooprocentowane pożyczki), rozwiązania służące łatwiejszemu godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (w tym rozbudowę systemu instytucjonalnej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi), usługi dotyczące inwestowania w kapitał ludzki dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspieranie segmentu gospodarki społecznej, poprawę sieci usług społecznych na rzecz rodzin i rozwiązania służące poszerzaniu sfery kształcenia ustawicznego.

  • Projekt Kujawsko-Pomorskiego RPO 2014-2020 tutaj (suplement tutaj).

Wartość naszego nowego RPO jest o 150 milionów wyższa niż pierwotnie zakładano i o ponad 230 milionów wyższa niż adekwatna pula na lata 2013-2020 (RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i pozostające w dyspozycji samorządu województwa pieniądze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Warto podkreślić, że między innymi dzięki sprawnemu inwestowaniu unijnej pomocy w poprzednim okresie programowania otrzymaliśmy dodatkowo do rozdysponowania 115 milionów euro.

Więcej o dziedzinach i obszarach na które trafią środki z Unii Europejskiej tutaj
Budżet programu oraz źródła finansowania tutaj
Beneficjenci nowego RPO tutaj

(red)
kujawsko-pomorskie.pl
Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook