30 listopada 2020

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Przed V-tą sesją Rady Miasta…

18 min read

Piąta sesja Rady Miasta odbędzie się już za kilka dni, ściślej w piątek 27 dnia lutego. My jednak powróćmy na chwilę do IV -tej po to, aby wgłębić się szczegółowo w interpelacje radnych, którzy właśnie otrzymali na nie odpowiedzi.

Krzysztof Joppek

–   Sygnalizacja przy ul. Cegielnianej w nocy oślepia kierowców a pieszych nie widać;

Odp.: Wniosek przesłano wg kompetencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

–   Naprawić drogę do Dziekcza;

Odp.: Droga na wiosnę br. zostanie wyprofilowana, a odcinki wymagające naprawy zostaną utwardzone kruszywem.

Andrzej Jerosławski

–   Przy markecie Polo niezbędna jest sygnalizacja na przejściu dla pieszych;

–   Przy Szosie Bydgoskiej (na wysokości wiaty autobusowej) niezbędne jest wykonanie przejścia dla pieszych.

Odp.: Wnioski przesłano wg kompetencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

–   Podłączyć wszystkie budynki w Małym Mędromierzu do kanalizacji;

Odp.: W sprawie podłączenia mieszkańców  miejscowości  M. Mędromierz do kanalizacji sanitarnej informuję, że gmina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej na wykonanie niniejszego zadania. Projekt budowlany został opracowany przez Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „Projekt” Sp. z o.o. z Chodzieży w 2010r. i obejmuje swoim zakresem podłączenie do sieci ok. dwudziestu kilku działek w tym budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej – 1063 mb, przyłączy kanalizacyjnych – 54 mb, kolektora tłocznego – 6mb, studni rewizyjnych – 27 szt., studni rewizyjnych sieciowych – 27szt., studni rewizyjnych lokalnych – 12 szt., tłoczni ścieków – 1 szt. Niestety realizacja ww. inwestycji nie była możliwa ze względu na brak możliwości wykupu 69 m2 gruntu pod tłocznię ścieków od właścicieli, ze względu na to, iż utraciliby prawo do ubezpieczenia społecznego w KRUS, bowiem ich własność ma niewiele ponad 1 ha przeliczeniowy. W rozmowach prowadzonych z właścicielami ustalono, że mają zamiar dokupić ziemię od ANR, jednak przez kilka lat nic się nie zmieniło. W tym celu nawet niektórzy sąsiedzi proponowali sprzedaż gruntu rolnego w bezpośrednim sąsiedztwie jednak do transakcji nie doszło. Warunki techniczne i gruntowe nie pozwalają na inną lokalizację tłoczni ścieków. Ze względu na protest złożony ówcześnie przez mieszkańców, na których terenie miała być zlokalizowana tłocznia, niemożliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę. Zapewniam jednak, że w przypadku gdy pojawią się możliwości uzyskania dofinasowania na tego typu

inwestycje, powrócimy do rozmów z wspomnianymi właścicielami i zlecimy aktualizację dokumentacji projektowej.

Renata Madej

–   Wyjeżdżający z parkingu wewnętrznego z alei LOP nr 7 nie uważają na pieszych – należy zamontować znak STOP.

Odp.: W dniu 04.02 br. pracownicy Wydziału Infrastruktury i Planowania Przestrzennego dokonali wizji w terenie celem bliższego rozpoznania problemu określonego we wniosku. Ustalono, iż na terenie działki nr 3741 stanowiącej własność Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej w Tucholi – między blokami al. LOP 7 i 9 został zamontowany automatyczny szlaban parkingowy. Odległość między przedmiotowym szlabanem, a chodnikiem (zlokalizowanym wzdłuż ulicy al. LOP) jest niewystarczająca, aby samochód po wyjeździe z parkingu mógł zatrzymać się przed chodnikiem (nie zajmując częściowo  jego powierzchni) – w celu bezpiecznego włączenia się do ruchu w ul. al. LOP. W związku z powyższym, wystąpiono do właściciela urządzenia z prośbą o zmianę lokalizacji szlabanu w taki sposób, aby wyjeżdżające z parkingu samochody nie musiały zajmować części chodnika przed manewrem zjazdu w drogę publiczną, powodując tym samym utrudnienia, a wręcz zagrożenia w ruchu pieszych.

Barbara Grontkowska

–   Proszę o interwencję do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie lewoskrętu Raciąż-Piastoszyn na drodze wojewódzkiej  240.

    Interesuje mnie na jaki etapie jest ww. sprawa oraz ewentualny termin realizacji tej inwestycji.

Odp.:  Wniosek przesłano wg kompetencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o udzielenie odpowiedzi w powyższej sprawie. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

–   Wyciąć drzewa w lasku koło ośrodka zdrowia w Raciążu, przy ul. Brzozowej. mieszkańcy obawiają się o swoje mienie podczas wichur, które nawiedzają nasze tereny coraz częściej. Brzozy stanowią poważne zagrożenie.

Odp.: W dniu 05.02.2015 r. odbyły się oględziny terenowe, w których uczestniczył przedstawiciel Nadleśnictwa Woziwoda, który nadzoruje gospodarką leśną na terenie Raciąża, ponieważ działka, na której rosną drzewa jest działką leśną. W trakcie oględzin ustalono, że drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia mogą zostać usunięte, po opracowaniu w bieżącym roku uproszczonego planu urządzania lasu.

Waldemar Kierzkowski

–   Wnoszę o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu oraz wybudowania chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej 240 w miejscowości Bladowo, od skrętu na Słupy do drogi na osiedle „Pod Dębami”. Zły stan techniczny praz brak chodnika w istotny sposób zwiększają zagrożenie dla poruszania się pieszych (wniosek z dyżuru radnego w Bladowie);

–   Proszę o utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej do osiedla „Pod Dębami” do drogi wojewódzkiej 240, po opadach deszczu droga staje się praktycznie nieprzejezdna (wniosek z dyżuru radnego w Bladowie);

Odp.: Wnioski przesłano wg kompetencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

–   Dokonać przeglądu stanu technicznego ulic w obrębie starego miasta celem naprawy zaniżeń nawierzchni, mocowań odwodnienia liniowego (ul. Starofarna, Rycerska, Rzeźnicka, Staromiejska, itd.). Obecny stan skutkuje niszczeniem cegły drogowej, polbruku oraz krat odwadniających.

Odp.: Do końca m-ca lutego br. zostanie wykonana naprawa odwodnienia liniowego i nawierzchni.

–   W ul. Chojnickiej oraz Nowodworskiego mieszkańcy zgłaszają fakt możliwości uszkodzenia pojazdów poprzez wystające znacznie ponad nawierzchnię kostki granitowe;

Odp.: Zauważane przypadki wypiętrzania pojedynczych kostek w wym. ulicach na bieżąco są naprawiane. Planowane w roku bieżącym uzupełnienie spoin ustabilizuje te nawierzchnie i zapobiegnie dalszemu ich obluzowywaniu.

–   Ponownie rozważyć możliwość przeprowadzenia prac polegających na wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni na terenie pomiędzy ul. Staromiejską i Starofarną.

    Wprawdzie gmina nie może inwestować nie na swoim mieniu, ale mieszkańcy proponują, aby wzorem innych miejsc zawrzeć z właścicielem umowę dzierżawy chociażby za symboliczną kwotę i uzyskać prawo do podjęcia działań naprawczych.

Odp.: Podjęto rozmowy z właścicielem terenu w sprawie dzierżawy działek, celem ich zagospodarowania na miejsca postojowe.

0000Ooooo

Sprawa, która najbardziej zbulwersowała naszych Czytelników, przypomnijmy ją…

Co się dzieje w słynnym, tucholskim, „ROTACYJNYM” przy Al. LOP 1 w Tucholi? Mieszkańcy proszą o pomoc BURMISTRZA i POLICJĘ.

Przed wieloma laty ten budynek miał służyć ludziom jako hotel robotniczy, stąd przedziwny układ pomieszczeń w jego wnętrzu. Później jego koleje losu były jeszcze bardziej skomplikowane. Generalnie, wszystko łączyło się z głodem mieszkań komunalnych w Tucholi. Teraz doszedł nowy scenariusz, z wyjątkowo nieciekawym tłem.

Mieszkańcy domu przy Al.LOP 1 w Tucholi powiedzieli dosyć i proszą o pomoc swojego radnego miejskiego, burmistrza i lokalną policję. Mają dosyć szykan, narażania zdrowia na klatkach schodowych, podpalonych drzwi, a wszystko przez młodocianych bandytów, którzy upodobali sobie własnie to miejsce. Zasadniczym pytaniem jest to, czy mieszkańcy nie zwlekali zbyt długo z tą decyzją, dając niejako nieme przyzwolenie całej sytuacji?

Interpelację w tej sprawie złożył ponownie radny Kierzkowski.

–   Wystąpić do policji w sprawie zwiększenia intensywności patroli policyjnych w budynku mieszkalnym na alei LOP 1. Mieszkańcy skarżą się na zachowanie młodych ludzi przesiadujących na klatkach schodowych i korytarzach. Wskazują na zagrożenie dla swojego zdrowia wynikające z działań tej grupy, to między innymi podkładanie ognia pod drzwi, rozlewanie substancji toksycznych, niszczenie mienia, zanieczyszczanie obiektu, zastraszanie, itp.

Jest odpowiedź.

Odp.: W odpowiedzi na pismo, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tucholi informuje, że budynek mieszkalny Al. LOP 1 w Tucholi jest na bieżąco patrolowany zarówno przez funkcjonariuszy służby patrolowej jak i dzielnicowych tut. jednostki. Służba jest w ten rejon dyslokowana z uwzględnieniem potrzeb wynikających z oceny zagrożenia, przy czym częstotliwość występowania służb w tym rejonie jest obecnie nieco większa niż w innych rejonach, czy budynkach miasta Tucholi. Do służby tej dyslokowani są funkcjonariusze umundurowani jak również nieumundurowani. Biorąc jednak pod uwagę wniosek Pana burmistrza zapewniam, że służba patrolowa w przedmiotowym budynku zostanie jeszcze zwiększona szczególnie w porach popołudniowych i wieczornych i będą ją pełnić również funkcjonariusze w ramach służby ponadnormatywnej. Nadmieniam, iż podczas interwencji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy w tym budynku w związku ze zgłoszeniami jego mieszkańców dotyczącymi takich choćby wykroczeń jak zakłócanie spokoju, porządku publicznego, czy też spoczynku nocnego i uszkodzenia mienia odnotowywano przypadki odmowy podania danych personalnych przez zgłaszających, co spowodowało brak możliwości wyciągania konsekwencji karnych wobec ujawnionych „sprawców tych czynów”. Obecny stan prawny nie pozwala na stosowanie przez policjantów środków prawnych wobec osób przebywających na klatkach, czy korytarzach przedmiotowego, czy innych podobnych budynków w Tucholi i dopuszczających się tego typu czynów – zachowań o ile nie ma wniosku pochodzącego od osoby uprawnionej lub jakakolwiek osoba nie stwierdzi, że naruszono jej spoczynek czy też spokój. Skuteczność działania podległych mi funkcjonariuszy jest więc uzależniona od „szeroko pojętej współpracy w tym zakresie” mieszkańców tego budynku z policją. W przeciwnym wypadku działania podległych mi funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami najczęściej kończą się na wylegitymowaniu osób przebywających na klatce schodowej takiego budynku, czy też ich pouczeniu o niestosowności ich zachowania. O ile znana jest tożsamość osób, których zachowanie zdaniem mieszkańców jest naganne i w danej chwili nie dopuszczają się oni czynów niezgodnych z prawem, czy też nagannych z punktu widzenia społeczności lokalnej, o tyle brak jest możliwości prawnych, aby zastosować wobec nich skuteczne działania, które przyczyniłyby się, wyeliminowałyby niepożądanych zachowań w przyszłości. Na poprawę bezpieczeństwa mogłoby wpłynąć wprowadzenie w drodze uchwały Rady Miejskiej w Tucholi zakazu choćby „Spożywania alkoholu”, czy też „palenia papierosów” w tym i podobnych miejscach miasta Tucholi. dotychczas takie zachowanie jest jedynie łamaniem regulaminu Spółdzielni Mieszkaniowej i nie jest usankcjonowane prawnie, a co za tym idzie nie ma możliwości prawnych, aby wobec sprawców wymienionych wyżej czynów, czy innych zachowań niepożądanych przez społeczeństwo represjonować, a tylko to w mojej ocenie w chwili obecnej w znaczący sposób mogłoby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.

oooOooo

Aleksandra Korytowska

–   Użytkownicy ul. Jeziornej w Tucholi proszą o umieszczenie lustra na zbiegu ulic Nowodworskiego i Głównej. Wjazd z ul. Jeziornej umieszczony jest na łuku drogi, a budynki i ogrodzenia zarówno z lewej jak i prawej strony w znacznym stopniu ograniczają widoczność pojazdów.

Odp.: Wniosek przesłano na Komisję ds. oznakowania dróg przy Starostwie Powiatowym. Opinia w tej sprawie pozwoli na realizację optymalnego rozwiązania. Dodać należy, że wyjazd z ul. Jeziornej znajduje się w pasie drogi powiatowej.

–   Mieszkańcy ul. Nowodworskiego posiadający działki graniczące z jeziorem Głęboczek ze zdziwieniem dowiedzieli się z prasy lokalnej i budżetu gminy o planach budowy dalszego ciągu promenady wokół jeziora poprzez ich własności. Nie były prowadzone z nimi żadne rozmowy dotyczące tej inwestycji. Nigdy nie określono jak daleko w głąb ich ogrodów wejdą prace, gdyż łąki stanowią mokradła podsiąknięte wodą.

Odp.: W kwestii budowy dalszego ciągu promenady wokół jeziora Głęboczek  informuję, że w tegorocznym budżecie gmina zabezpieczyła środki finansowe na ww. zadanie tylko w zakresie wykonania dokumentacji projektowej.  Faktem jest, że realizacja niniejszej inwestycji możliwa jest tylko i wyłącznie wg zapisów tzw. specustawy, która skraca drogę administracyjną wydawania pozwoleń w zakresie lokalizacji i budowy nowych dróg publicznych. Dodać należy jednocześnie, że nie wszystkie działki mają uregulowane prawo własności, przy niektórych wręcz brak jest następców prawnych, który to problem uniemożliwił przygotowanie tej inwestycji do realizacji już w roku 2009. Nie jest również prawdą, że gmina zamierza realizować niniejsze zadanie bez wiedzy i współudziału mieszkańców posiadających działki graniczące z jeziorem, jednak takie rozmowy będą się mogły odbyć dopiero, gdy powstanie koncepcja przebiegu poparta badaniami geotechnicznymi, geodezyjnymi itp. W celu właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, projektant zobowiązany będzie w ramach przygotowywania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej m. in. do sporządzenia projektów podziału nieruchomości dla istniejących tam działek. Na tym etapie niezbędne będą uzgodnienia, konsultacje oraz spotkania z właścicielami ww. działek. Wobec powyższego proszę o cierpliwość i wyrozumiałość w ww. sprawie, tym bardziej, że realizacja niniejszej inwestycji jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców naszego miasta

Karolina Dąbrowska

–   Mieszkańcy Koślinki – Sołectwa Legbąd, proszą o zamontowanie luster drogowych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 237 z drogą do Fojutowa i z drogą gruntową w kierunku Koślinki, które polepszą widoczność dla kierujących pojazdami wyjeżdżającymi na drogę wojewódzką oraz poprawią bezpieczeństwo, która jest ograniczona przez bariery zamontowane na moście nad Wielkim Kanałem Brdy.

Odp.: Wniosek przesłano wg kompetencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

–   Mieszkanka gminy Tuchola, zgłosiła problem dotyczący jeziora Zamkowego, nazywanego potocznie jeziorem Amzej związany z rekultywacją, czy rewitalizacją jeziora. Podkreślała, że należy się chwalić, że na obszarze miasta mamy dwa jeziora, w tym jedno, które należy doprowadzić do funkcjonalności, ożywienia i wykorzystania przez turystów w okresie letnim jak i zimowym. Obszar jeziora ma stać się urokliwym miejscem spędzania czasu wolnego turystów i mieszkańców naszej gminy;

Odp.: W sprawie rewitalizacji jeziora Zamkowego informuję, że jest to bardzo dobry pomysł. Zdajemy sobie sprawę z potencjalnych plusów takiego rozwiązania. Sprawa ta była szczegółowo analizowana w poprzednich latach. Pomysł został zaniechany ze względu na szacowane koszty przedsięwzięcia. Sama rekultywacja jeziora, bez kosztów zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne, to ponad 10 mln złotych brutto. W sytuacji, kiedy wielu mieszkańców naszej gminy wciąż nie ma dostępu do bieżącej wody, kanalizacji, czy utwardzonej drogi kierowanie tak dużych środków finansowych na tego typu projekty wydaje się niecelowe.

–   Mieszkańcy sołectwa Legbąd, proszą o doprowadzenie wody do domów na osiedlu Radonek. Społeczeństwo zwraca uwagę, że posiadają własne ujęcia wody pitnej, lecz nie spełniają one właściwych parametrów sanitarno-epidemiologicznych. Nadmieniają również, że w roku 2012 składali prośbę o przyłączenie się do miejskiej instalacji wodociągowej. do wniosku dołączam wniosek mieszkańców z 7 sierpnia 2012 roku;

Odp.: W sprawie doprowadzenia wody do domów na os. Radonek w sołectwie Legbąd informuję, że rzeczywiście wniosek mieszkańców ww. osiedla wpłynął w roku 2012 i wtedy też zwróciłem uwagę na fakt, że gmina będzie mogła zrealizować niniejsze zadanie jedynie przy udziale środków zewnętrznych. Gmina na bieżąco monitoruje wszelkie możliwości ewentualnego pozyskania dofinansowania na tego typu inwestycje  np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku możliwości uzyskania takiego dofinansowania  nie wykluczam zlecenia opracowania dokumentacji projektowej a w kolejnych latach realizacji zadania.

Tomasz Wegner

–   Mieszkańcy oraz sołtys Białowieży wnioskowali o budowę parkingu przy świetlicy wiejskiej na 4-6 samochodów, a wybudowano zatoczkę na 2 samochody ( mimo interwencji i protestów ze strony sołtysa).

Odp.: Wniosek przesłano do Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że pas postojowy oraz chodnik przy drodze powiatowej w Białowieży został wykonany z udziałem środków tut. Gminy, w ramach umowy pomiędzy Gminą Tuchola a Powiatem Tucholskim. Zgodnie z umową przedłożono sprawozdanie z wykorzystanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na przebudowę chodnika w miejscowości Białowieża (przy świetlicy) oraz w miejscowości Rzepiczna (pomiędzy placem zabaw a świetlicą wraz z peronami przystankowymi) na łączną kwotę 24.964,85 zł. W ramach środków wykonano utwardzenie nawierzchni o łącznej powierzchni 379,50 m2, z tego  w Białowieży – 218 m2, w Rzepicznej – 161,5 m2.

Dodać także należy, iż zakres zadania uwzględniał stan istniejący (skrzyżowanie z drogą gminną, wyjazdy z terenu nieruchomości), przy zachowaniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie oraz przepisów ruchu drogowego.

–   W momencie intensywnych opadów deszczu w przepompowni w Stobnie, przy jeziorze i obok jego posesji często dochodzi do awarii i wycieków. Nasuwa się przypuszczenie, że część mieszkańców podłączyła deszczówkę do instalacji sanitarnej. W związku z tym pyta, czy Przedsiębiorstwo Komunalne przeprowadziło jakiekolwiek kontrole w celu wykrycia tego procederu;

Odp.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tucholi nie przeprowadzał kontroli dotyczącej nielegalnego podłączenia deszczówki do kanalizacji sanitarnej w Stobnie.

–   W okresie letnim pojawia się problem ze śmieciami podrzucanymi na przystankach, w rowach i na peryferiach wsi. Są to śmieci pochodzące z domów letniskowych. Pyta, czy posiadacze domów letniskowych płacą za wywóz śmieci w okresie kiedy w nich przebywają, czy składają deklaracje w gminie, w której znajduje się dom letniskowy, czy deklarują fakt podsiadania domu letniskowego w miejscu swojego zameldowania ?

Odp.: Zgodnie z art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest fakultatywne. Aktualnie brak jest jednoznacznego stanowiska w sprawie przynależności domków letniskowych do jednej z tych dwóch grup, jednakże większość gmin na terenie Polski, podobnie jak gmina Tuchola zalicza domki letniskowe do nieruchomości nie zamieszkiwanych. W związku z powyższym właściciele takich nieruchomości zobowiązani są podpisać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Tucholi. W okresie letnim planowane jest przeprowadzenie kontroli właścicieli domów letniskowych w celu zweryfikowania, czy wywiązują się z przepisów ustawy. Z danych uzyskanych od Przedsiębiorstwa Komunalnego wynika, że 85 właścicieli domów letniskowych ma podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych, z czego 32 umowy dotyczą miejscowości Raciąż.

–   Mieszkańcy Stobna od nr 18 do nr 25 (w kierunku na Borki) pytają, kiedy będą podłączeni do kanalizacji oraz skarżą się na brak rzetelności usługodawców tej branży ( przyjeżdżają nawet 2 tygodnie od zgłoszenia).

Odp.: W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Stobno od nr 18 do nr 25  informuję, że gmina wystąpiła do Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Tucholi o przedstawienie technicznych możliwości budowy sieci kanalizacyjnej w ww. miejscu. Uzyskaliśmy odpowiedź, iż warunkiem niezbędnym przyłączenia jest wybudowanie kolektorów grawitacyjnych (około 400m) i skierowanie ścieków do projektowanej lokalnej przepompowni ścieków (1 szt.). Następnie ścieki należałoby skierować poprzez układ pompowy przepompowni rurociągiem tłocznym (około 100m) do istniejącej sieci grawitacyjnej. Koszt takiej inwestycji mieściłby się w granicach ok. 250-300 tys. W chwili obecnej gmina nie dysponuje ww. środkami finansowymi.

Co do usługodawców odbierających ścieki to informuję, że są to podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie i gmina nie ma wpływu na terminowość wykonania przez ww. podmioty wskazanych usług.

Ireneusz Wesołowski

–   Na terenie osiedla Rudzki Most usytuowane są kontenery do zbiórki odzieży używanej. niestety, właściciel nie opróżnia ich w porę co skutkuje olbrzymim bałaganem, a odzież często jest porozrzucana dookoła. Kontenery są oznaczone napisem FUNDACJA OD WAS DLA WAS ECO TEXTIL. Szczególny bałagan znajduje się przy kontenerach w okolicach skrzyżowania ulic Borowiackiej i sokolniczej. Wnioskuję o uprzątnięcie terenu wokół kontenerów i systematyczny odbiór składowanej tam odzieży;

Odp.: Teren wokół kontenerów przy ul. Borowiackiej został posprzątany.

–   Wnioskuję o odprowadzenie wody opadowej z okolicy wiaty autobusowej usytuowanej przy drodze wojewódzkiej 240 (jadąc do Tucholi od strony Świecia po prawej stronie, za szkoła). Przy opadach deszczu na skutek deformacji nawierzchni jezdni. Woda wlewa się w okolice wiaty i w związku z tym, oczekujący na autobusy są oblewani wodą poprzez poruszające się pojazdy.

Odp.: Wniosek przesłano wg kompetencji do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Do dnia sporządzania informacji o realizacji wniosków i interpelacji nie otrzymano odpowiedzi.

–   Na zapleczu sklepu zoologicznego są sterty worków. Kto odbiera te śmieci i z jaką częstotliwością ?

Odp.: Sklep zoologiczny jest zaliczany do nieruchomości niezamieszkałych, dlatego nie został objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciel sklepu jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą pisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez burmistrza. W celu zweryfikowania, czy właściciel sklepu wywiązuje się z przepisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostało wysłane pismo wzywające do udokumentowania w formie umowy, korzystania z usług firmy wywożącej odpady.

–   Przy ul. Wałowej zanieczyszczony chodnik;

Odp.: Chodnik został oczyszczony.

–   Kto powinien wywieźć śmieci z ul. Wałowej (na pograniczu z ogrodnictwem);

Odp.: Śmieci powinna wywieść firma, która wygrała przetarg na oczyszczanie w II strefie. Śmieci zostały uprzątnięte.

–   W związku z silnymi wiatrami nastąpiło niebezpieczne pochylenie drzew w okolicy kamienia – pomnika pomordowanych przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rudzkim Moście. wnioskuję o przegląd całej ścieżki i ewentualne wycięcie niebezpiecznie pochylonych drzew.

Odp.: Niebezpiecznie pochylone drzewa w okolicy – pomnika pomordowanych zostały usunięte. Przegląd ścieżki odbędzie się wiosną.

–   Wzbogacić wyposażenie placu zabaw w Parku Zamkowym;

Odp.: W sprawie doposażenia placu zabaw w Parku Zamkowym informuję, że zaplanowane w tegorocznym budżecie środki finansowe w wysokości 50.000 zł będą przeznaczone na zakup nowych urządzeń na placach zabaw w m. Kiełpin, Raciąż, Stobno i Łosiny. Istniejące tam place zabaw były wykonywane w 2008 roku i niektóre uległy naturalnemu zużyciu, dlatego koniecznym jest ich wymiana. W kolejnych latach na pewno uda się zabezpieczyć środki również na doposażenie placu zabaw w parku za Urzędem Miejskim.

 

Odpowiedź na wniosek radnego Henryka Obuchowskiego z 3. sesji Rady Miejskiej w Tucholi z 19 grudnia 2014 r.

–   W imieniu użytkowników ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Czarna Droga, proszę o zwrócenie uwagi właścicielowi myjni samochodowej, aby założył osłony od ul. Czarna Droga. Brak ww. elementów powoduje ochlapywanie wodą ze środkami myjącymi poruszające się na ścieżce osoby. Natomiast w czasie mrozu oblodzony chodnik może być przyczyną wypadków.

Odp.: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi informuje, że na spotkaniu w dniu 27 stycznia 20115 r. ustalono, że właściciel firmy MM Cars – myjni samochodowej ustawi tymczasowe ekrany, które osłonią uczęszczających ze ścieżki pieszo-rowerowej. Docelowo właściciel myjni ma zamiar ustawić wysokie klomby z roślinami, które zapewnią swobodne korzystanie ze ścieżki pieszo-rowerowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                Burmistrz Tucholi

oooOooo

Jest jeszcze jedna sprawa, którą próbował zasygnalizować radny Obuchowski – bardzo ważna, ba być może najważniejsza, ze względu na bezpieczeństwo części mieszkańców Tucholi, którzy nie są świadomi niebezpieczeństwa, które każdego dnia czyha na nich ze strony jednej z prestiżowych firm, która kilka lat temu dokonała karygodnego zaniedbania.

Tak, to sprawa, którą nagłaśniamy od lat – nielegalne wysypisko śmieci na zapleczu tucholskiego Hydrotoru. Mamy do czynienia z gigantyczną ilością odpadów, które kiedy zapłoną…

Powstało o tym śmietnisku wiele tekstów, powstały prezentacje fotograficzne i film, niestety, zarówno zainteresowani, jak i władze wraz z służbami ogłuchły i oślepły.

Smaczku sprawie dodaje fakt, że odpowiedzialny za to wykroczenie człowiek jest … HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA! Na własne życzenie przekreśla wszelkie swoje osiągnięcia, a ma ich sporo! Skąd ten upór, skąd ta obojętność? Brak w tym wszystkim elementarnych zasad logiki.

Radny Obuchowski, podczas IV sesji RM zasygnalizował problem, jednak zdecydowano, że zostanie on przeniesiony na obrady, podczas kolejnej sesji. Będzie to właśnie w najbliższy piątek.

Dziwi najbardziej to, że po naszych ustaleniach odpowiedzialnym za brak zdyscyplinowania krnąbrnej firmy odpowiadają władze powiatu, niestety, od lat nie było w tej materii najmniejszych ruchów z ich strony, najmniejszego zainteresowania. Na wysokości zadania staną władze miasta? Nie muszą…

____________________

(mrf.)

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook