8 maja 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Rada Miejska Tucholi uchwaliła – podatki w górę! Nikt nie miał wątpliwości…

3 min read

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola Rada Miejska uchwaliła nowe podatki…

I tak…

Określono stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuchola w następującej wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) od budynków lub ich części zajętych na działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; z wyłączeniem budynków letniskowych, dla których ustala się stawkę 7,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków pozostałych występujących w siedliskach gospodarstw rolnych, powstałych w wyniku przekazania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa lub powstałych w wyniku dzierżaw gruntów rolnych na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych dla których ustala się stawkę 0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6) od budowli – 2% ich wartości,

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni gruntów

8) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

9) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni, z wyłączeniem gruntów letniskowych, dla których ustala się stawkę 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, od gruntów sklasyfikowanych jako drogi w gospodarstwach rolnych dla których ustala się stawkę – 0,05 zł od 1 m2 powierzchni

10) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmujących wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Poszerzono zakres zwolnień od podatku od nieruchomości poza zakres wyszczególniony w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych o:

1) budowle, budynki i grunty związane z prowadzeniem cmentarzy;

2) budowle lub ich części stanowiące sieci wodno – kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi doprowadzana jest woda i odprowadzane ścieki, które zostały wybudowane po roku 2003 r.

§ 3. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z terenu miasta Tuchola uiszczają należny podatek w kasie Urzędu Miejskiego, na wskazany rachunek bankowy lub do rąk właściwego miejscowego inkasenta.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r. i z tym dniem traci moc Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z dnia 2 grudnia 2014 r. poz. 3602).

Podczas 13 sesji w sprawie podatków głos zabrał przedstawiciel Burmistrza Tucholi –  Skarbnik Gminy Tuchola, pan Wojciech Grudzina.

Wysłuchajmy argumentów.

_________________

(red.)

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook