27 lipca 2021

TELEWIZYJNO FILMOWA AGENCJA PROMOCYJNO INFORMACYJNA

TUCHOLSKA OFICYNA KULTURALNA i SPOŁECZNA tokIs – press tv

Radni zdecydowali: przedszkola w gminie Tuchola będą bezpłatne!

3 min read

Radni Rady Miejskiej w Tucholi w poniedziałek (29 lipca) podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą odpłatności za przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchola. Od 1 września br. zajęcia w przedszkolach będą bezpłatne. Rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie dzieci.

Propozycję podjęcia uchwały skierował do radnych Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, który w uzasadnieniu napisał:

„Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827.) wprowadzone zostały nowelizacje regulujące między innymi odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z tymi przepisami, od dnia 1 września 2013 r. maksymalna odpłatność za 1 godzinę zajęć nie może być wyższa niż 1 zł. W zamian za obniżenie opłat ustawa przyznaje samorządom dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta przysługiwać będzie na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i obliczana będzie na podstawie danych SIO. W 2013 r. za miesiące od września do grudnia dotacja ma wynieść 414 zł na dziecko, a w przyszłym roku 1 242 zł – dotacja ma być przekazywana w ratach miesięcznych i rozliczana w sposób, który określi MEN w swoim rozporządzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe, po dokonaniu analizy funkcjonowania przedszkoli oraz wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, w tym także potrzebie pomocy rodzinie, proponuję wprowadzić z dniem 1 września br. bezpłatne wychowanie przedszkolne w jednostkach prowadzonych przez Gminę Tuchola.

W chwili obecnej jesteśmy organem prowadzącym dla 2 przedszkoli, w których mamy łącznie 300 miejsc, zapisanych jest ok. 280 dzieci. Jednak analizy obecności wykazują, że liczba dzieci faktycznie chodzących jest mniejsza i wynosi w Przedszkolu nr 1 ok.74 % liczby dzieci zapisanych a w Przedszkolu nr 2  ok. 71 % . Zakładając opłatę maksymalną w wysokości 1 zł za godzinę należy przyjąć wariant, w którym rodzice chcąc uniknąć opłat będą odbierali dzieci z przedszkoli wcześniej niż obecnie. Przy założeniu odpłatności 1 zł oraz przyjęciu 3 godzin dodatkowego średniego czasu pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzinną bezpłatną podstawę programową wyliczyć można ,że  dochód z tego tytułu wynosić mógłby: 280 dzieci x 1 zł x 3 godz. dziennie x 21 dni w miesiącu = 17 640 zł. Biorąc jednak pod wzgląd faktyczną obecność dzieci sięgającą średnio 72% wpływ ten zniża się do poziomu ok. 12,7 tys. zł miesięcznie. W skali roku byłaby to kwota ok. 127 – 130 tys. złotych ( przedszkola pracują 11 miesięcy, a miesiące lipiec – sierpień są miesiącami wakacyjnymi i frekwencja jest jeszcze mniejsza).

Dlatego też proponuję Państwu przyjęcie przedmiotowej uchwały, której realizacja będzie spełnieniem idei samorządności i wkładem gminy w ramach pomocy rodzinie”.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały.

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego tj. nauczanie i wychowanie ponad 5 godzin dziennie  w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola są bezpłatne.

§ 3. Zajęcia, o których mowa w § 2 obejmują:

1/ gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni,
2/ gry i zabawy korygujące wady wymowy,
3/ gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę,
4/ gry i zabawy rozwijające indywidualne zdolności dzieci,
5/gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dzieci,
6/ zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,
7/ zajęcia plastyczne, muzyczne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności,
8/ czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z indywidualnych potrzeb dziecka.
§ 4. Za wyżywienie  dziecka rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani wnieść opłaty na zasadach ustalonych przez dyrektorów jednostek i uzgodnionych z organem prowadzącym.

(red.)

http://www.tuchola.pl

Please follow and like us:
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook